MŠMT vydává upravený RVP ZV

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jde o další z kroků, které pomůžou dětem a školám při realizaci společného vzdělávání.

Dosavadní očekávané výstupy jsou v jednotlivých vzdělávacích oborech v upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) doplněny o minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů z učení žáků. Tato úprava bude v souladu s Vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných využívána jen u žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) ve třetím a vyšším stupni podpory. Při formulaci minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů byly využity očekávané výstupy obsažené v původní příloze RVP ZV určené pro žáky s LMP, ale také zkušenosti škol, které podle nich vytvořily již v minulosti svůj školní vzdělávací program (ŠVP).

„Úpravou RVP ZV dochází k sjednocení kurikula základního vzdělávání, které tak umožní i při společném vzdělávání žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami jejich vzdělávání individualizovat a diferencovat. Zavedením sjednoceného kurikula základního vzdělávání tak v žádném případě nedochází ke snižování očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oborech pro žáky základních škol,“ upřesnila ministryně školství Kateřina Valachová.

Běžné základní školy uvedou své školní programy do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2016. Školy nebo třídy, jejichž ŠVP bylo vydáno v souladu s přílohou pro žáky s LMP, uvedou své ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV do 1. 9. 2018. Do doby uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV upravuje škola podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází přitom z původního RVP ZV. Výjimkou jsou žáci s LMP na 2. stupni základních škol, kteří dokončí své vzdělávání podle dosavadních ŠVP.

Úpravy RVP ZV byly průběžně diskutovány a připravovány s odbornou skupinou při Národním ústavu pro vzdělávání, jejímiž členy jsou například zástupci Asociace ředitelů ZŠ, Asociace pedagogů základního školství, Asociace speciálních pedagogů, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center, Asociace pracovníků pedagogicko- psychologických poraden, Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, České školní inspekce, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, vysokých škol, stejně jako zástupci takzvaných škol praktických, a také škol, které již mají zkušenosti s integrací žáků s LMP.