MŠMT pošle dalších 16 milionů korun na snížení dopadů pandemie COVID 19

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle dalších 16 milionů korun na znovunavázaní sociálních vazeb žáků a na aktivity zaměřené na vzdělávání po ukončení distanční výuky, která probíhala na všech typech škol v důsledku pandemie COVID 19 přerušovaně od března loňského roku. Po cílené podpoře žáků základních škol v podobě letních kempů, dále od září žáků základních i středních škol, která bude směřovat na doučování a metodickou pomoc školám až do konce školního roku 2022/23, tak chce MŠMT pomoci další skupině žáků.

Výzva Spolu po COVIDu je zaměřena na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol, které poskytují střední vzdělání (kategorie J), střední vzdělání s výučním listem, a také pro pedagogické pracovníky daných škol. Podpora těmto žákům a učitelům bude poskytnuta hned po letních prázdninách od 1. září do 31. prosince letošního roku.

„Touto výzvou chceme podpořit hlavně prevenci rizikového chování a občanské vzdělávání mladých lidí. Aktivity je možné zaměřit na úspěšné znovunavázaní sociálních vazeb, budování zdravých životních návyků a postojů, dále aktivity k posilování duševního zdraví, ke vzájemnému respektu a toleranci k odlišnostem a společenské odpovědnosti,“ upřesnil zacílení dotační výzvy stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jaromír Beran a pokračoval: „U pedagogických pracovníků chceme podpořit zájem o zařazování společenských a globálních témat do výuky, aplikování metod podporujících aktivní přístup žáků k těmto tématům, ale také zájem o spolupráci se subjekty poskytujícími příslušnou programovou a metodickou podporu,“ dodal zástupce náměstka Beran.

Program je určen pro nejméně 12 závazně přihlášených žáků a 2 pedagogické pracovníky dané školy a bude realizovaný ve třech po sobě jdoucích kalendářních dnech. Řízeným aktivitám pro žáky bude věnováno v rámci Programu minimálně 16 vyučovacích hodin, z toho minimálně 4 hodiny budou věnovány aktivitám spojeným s globálním rozvojovým vzděláváním a minimálně 3 vyučovací hodiny podpoře pedagogických pracovníků.

Výzva Spolu po COVIDu ve výši šestnácti milionů korun je další aktivitou MŠMT v oblasti pocovidové péče o žáky, studenty i učitele.
MŠMT již vyhlásilo Výzvu Letní kempy, které jsou určeny na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání v důsledku pandemie
 Covid-19 a na podporu duševního zdraví u dětí, které v tomto roce plnily povinnou školní docházku. Hlavním záměrem je nejen doplnění znalostí a dovedností z důvodu výpadku prezenční výuky v průběhu školního roku, ale také podpora zájmu dětí o vzdělávání, posílení jejich vztahů s vrstevníky a vzájemné spolupráce, duševní pohody a duševního zdraví a v neposlední řadě i jejich pohybové aktivity. Do výzvy MŠMT k pořádání letních kempů se přihlásilo téměř 400 subjektů s celkovou hodnotou žádostí kolem 260 milionů korun.
Další podpora v souvislosti s výpadkem prezenční výuky způsobené pandemií Covid-19 v minulém i letošním školním roce ve výši téměř 250 milionů korun bude určena k pokrytí vyrovnávacích aktivit žáků do konce kalendářního roku 2021.
Na tyto podzimní doučovací aktivity plynule naváže od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 program doučování a podpory škol z Národního plánu obnovy s celkovou alokací 3 miliardy korun.

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-posle-dalsich-16-milionu-korun-na-snizeni-dopadu