MŠMT k nepravdivým informacím deníku Blesk

Vydáno: 8 minut čtení

MŠMT včera požádalo šéfredaktora deníku Blesk o úpravu textu, ve kterém paní redaktorka nepravdivě informovala o tom, jak bude financované společné vzdělávání. Na žádost nepřišla žádná reakce a ani nebyla vzata v potaz. Proto uveřejňujeme dopis v plném znění.

Vážený pane šéfredaktore,

již poněkolikáté je deník Blesk nositelem nepravdivých informací, a je proto nutné Vás požádat o zveřejnění správných a pravdivých informací. Není možné, aby byla veřejnost informována nepravdivě a mylně. Konkrétně jde o tento text: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/404046/ministerska-krejcova-katerina-valachova-lata-financni-diru.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

 Konkrétně k tvrzení

 • „Společné vzdělávání nezaplatí stát. Hledají se peníze v Evropské unii.“ Toto tvrzení není pravda. Nároková opatření v souvislosti s novelou školského zákona budou hrazena z národních zdrojů. Zdroje ESIF slouží jako přidaná hodnota a podporují nenároková opatření.
 • Tvrzení paní redaktorky Vetkovské: „Něco, co měl finančně pokrýt stát, ministerstvo přečarovalo na projektovou záležitost. Školy si tedy budou muset o peníze zažádat.“ Toto tvrzení opět není pravda. ESIF podporuje společné vzdělávání, které je jeho prioritou. Nemůže však platit tzv. nároková opatření – jednalo by se o porušení principu adicionality a o dvojí financování. Školy si mohou podávat projektové žádosti zaměřené na společné vzdělávání, které usnadní jeho implementaci. Nejedná se však o tzv. mandatorní výdaje, které budou kryty z národních zdrojů. Paní redaktorka zde směšuje dva zdroje financování, dva různé cíle i odlišné aktivity.

K vysvětlení dalších tvrzení

 • Projekty, jednotlivé výzvy a programy mají časové i finanční omezení.“ Ano, projekty z tzv. šablon jsou dvouleté. Výzva je nyní otevřena. Další kolo tohoto typu projektu ale proběhne v roce 2018.
 • „Výzva umožní mj. personální posílení škol o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, případně chůvu.“  Vždy se jedná o tzv. nenároková opatření, která školy mohou využít – jsou zaměřeny na školu, nikoliv na žáka jako opatření nároková. Pomůžou školám zkvalitnit edukační proces ve všech jeho aspektech.
 • Paní redaktorka Vetkovská se evidentně v problematice neorientuje, protože ve svém článku nerozlišuje meziasistentem pedagoga (opatření nárokové, hrazeno ze státních zdrojů, je přiznáno žákovi, pedagogický pracovník) a školním asistentem (opatření nenárokové, možné hrazení z ESIF, pomáhá škole jako celku, nepedagogický pracovník).

Aby byla Vaše paní redaktorka seznámena s tématem, než se pustí do dalších článků k tématu společného vzdělávání a jeho financování, posíláme podrobnou informaci k případnému nastudování a předávání pravdivých informací prostřednictvím deníku Blesk:

Po dobu tzv. přechodného období během „překlápění“ vzdělávání podle § 16 školského zákona bude vedle sebe existovat „starý“ a „nový“ systém. Tj. děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít vydána ze speciálních pedagogických center (SPC) a z pedagogicko-psychologických poraden (PPP) doporučení podle stávajících právních předpisů.

Od 1. 9. 2016 začnou SPC a PPP vydávat doporučení, v nichž stanoví pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Systém financování společného vzdělávání bude v roce 2016 probíhat stejně jako doposud (konkrétní finanční objemy, viz níže):

 • formou příplatků na zdravotní postižení (příplatky k základním normativům na vzdělávání žáků bez postižení) – jejich stanovení je plně v kompetenci krajských úřadů;
 • formou „nadnormativního“ dofinancování potřeb školy z povinně vytvářené rezervy krajského úřadu (tato forma se využívá zejména pro zohlednění zvýšených nároků z titulu zajištění pozic asistentů pedagoga v jednotlivých školách) – opět v kompetenci krajských úřadů;
 • formou rozvojových programů vyhlašovaných přímo MŠMT (jde o 3 základní rozvojové programy: asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, asistenti pedagoga pro zdravotně postižené žáky v soukromých a církevních školách, rozvojový program na pořízení kompenzačních pomůcek) – v kompetenci MŠMT.

Od 1. 9. 2016 budou navíc z rezervy financována postupně přiznávaná nároková podpůrná opatření podle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

V  roce 2016 měly krajské úřady možnost zvýšit si jimi vytvářenou rezervu o 0,6 % oproti roku 2015, tedy z 2,5 % na 3,1 %.

Z MŠMT krajům za účelem finanční podpory společného vzdělávání bylo na počátku roku rozepsáno navícoproti roku 2015 cca 528 mil. Kč.

Další prostředky v roce 2016 pro účely společného vzdělávání uvolnilo ministerstvo prostřednictvím rozvojových programů, zejména týkajících se asistentů pedagoga:

 • rozvojový program pro asistenty pedagoga v soukromém a církevním školství pro zdravotně postižené – 150 mil. Kč,
 • rozvojový program pro asistenty pedagoga pro děti a žáky sociálně znevýhodněné – 119 mil. Kč,
 • zvýšení výdajů na podporu nastavení systému pro posuzování podpůrných opatření (podpora školských poradenských zařízení a nastavení systému - 80 mil. Kč.

Na rozvojové programy na asistenty pedagoga se v současné chvíli předpokládá, že bude uvolněno o cca 100 mil. Kč více než v roce 2015.

Po 1. 9. 2016 se předpokládá vyhotovování doporučení SPC a PPP se stanovenými podpůrnými opatřeními zejména u nových dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Re-diagnostika stávajících žáků bude prováděna postupně a její největší náběh se předpokládá v roce 2017.  

V roce 2017protože stále trvá přechodné období náběhu podpůrných opatření, bude systém financování nastaven jako v roce 2016.  Novela školského zákona má umožnit MŠMT upravit rozpis finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí pro jednotlivé krajské úřady s ohledem na skutečný počet dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a normovanou finanční náročností podpůrných opatření těmto dětem, žákům a studentům poskytnutých. To umožní objektivnější rozdělení finančních prostředků státního rozpočtu na jednotlivé kraje akrajským úřadům vytvoří prostor pro financování nárokových podpůrných opatření přiznaných dětem, žákům a studentům v jejich územní působnosti. 

Pro rok 2017 MŠMT v současné době vyjednává směrná čísla rozpočtu 2017, kde je společné vzdělávání jednou z priorit.

Dále pro vysvětlení k psaní objektivních a hlavně vyvážených informací

Co jsou „nároková“ opatření?                                 

Školský zákon s účinností od 1. 9. 2016 v ust. § 16 nově stanoví: „(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“

Kdo financuje „nároková“ opatření?  

Pokud zákonný zástupce souhlasí, pak tzv. podpůrná opatření, která školské poradenské zařízení doporučí, musí škola, resp. školské zařízení zajistit. Jejich podrobný přehled včetně finanční náročnosti obsahuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Jejich financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu, zdroje ESIF na ně nelze využít. Vice informací viz na str. http://www.msmt.cz/file/37396/, příloha č. 4.

 

Vážený pane šéfredaktore,

věříme, že deník Blesk chce pod Vaším vedením informovat své čtenáře pravdivě, objektivně a vyváženě a že není cílem kampaně Blesku vzbuzovat ve veřejnosti, a to jak odborné, tak neodborné, u učitelů, rodičů a dětí paniku a negativní postoj ke změnám, které mají za cíl všem účastníkům společného vzdělávání hlavně pomoci.

Děkujeme za zveřejnění opravných a hlavně objektivních informací.

S pozdravem

MgA. Klára Bílá
vedoucí Oddělení vnějších vztahů a komunikace MŠMT

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/reakce-msmt-na-nepravdive-informace-k-financovani-spol