MŠMT intenzivně připravuje školy na jednotné přijímací zkoušky

Vydáno: 6 minut čtení

Už začátkem loňského prosince obdržely školy sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium. MŠMT a Cermat chtějí školám co nejvíce pomoci při organizaci prvních celoplošně povinných přijímacích zkoušek na střední školy v oborech s maturitní zkouškou. V lednu 2017 školy dostaly možnost vyzkoušet si jednotné přijímací zkoušky „nanečisto“.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy v oborech s maturitou se v tomto školním roce zavádí po dvouletém pilotním ověřování, do kterého bylo zapojeno 630 středních škol v roce 2015 a 637 středních škol v roce 2016 (tedy cca 55 % všech škol s maturitními obory).  Většina z těchto škol zavedení jednotných přijímacích zkoušek podpořila.

Řízení školyPodporu vyjádřila slovy svého předsedy Jiřího Zajíčka i Unie školských asociací ČR – CZESHA: „Podporujeme zavedení jednotné přijímací zkoušky jako povinné součásti přijímacího řízení v maturitních oborech vzdělání. Tato zkouška může podpořit zvýšení kvality ve vzdělávání. Většina našich členských škol se již v minulých letech dobrovolně zapojila do pilotního ověřování této zkoušky a s jejím průběhem máme dobré zkušenosti. Situace, kdy velká část středních škol přijímala uchazeče jen na základě hodnocení na základních školách, byla velmi komplikovaná pro jakoukoli motivaci žáků devátých tříd v závěru studia na základní škole. Zavedení povinné přijímací zkoušky však zásadně mění situaci.“

Kladné stanovisko vyjádřil i Svaz průmyslu a dopravy ČR: „Podporujeme jednotné přijímací řízení pro maturitní obory středních škol, a to zejména z důvodu objektivizace podmínek přijetí na různých školách (například posuzování podle prospěchu, které diskriminuje žáky z kvalitních škol s náročnou klasifikací na rozdíl od jiných) a také jako ověření minimální úrovně znalostí a dovedností, nutných pro vstup do středoškolského vzdělávání. Škola si navíc může stanovit až pro 40% hodnocení další specifická kritéria přijetí, pokud chce posoudit i jiné předpoklady žáků. Změna přijímacích zkoušek byla v minulých letech ověřena jak na jednotlivých krajích, tak i celoplošně. Podotýkáme, že zavádění z našeho pohledu nemůže omezit přístup dobře připravených žáků k maturitnímu vzdělávání, jelikož žák má dvě možnosti zkoušky a zároveň ji může opakovat kdykoli v následujících letech,“ uvedl Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce - oblast vzdělávání.

Co jsme udělali:

  • K jednotným přijímacím zkouškám vydalo MŠMT ve druhé polovině října 2016 vyhlášku č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Na jejím základě Cermat aktualizoval materiál „Bližší podrobnosti k organizaci jednotné přijímací zkoušky“.
  • 30. listopadu 2016 byl odeslán ředitelům středních škol e-mail s odkazy na jednotlivé dokumenty související s organizací jednotné přijímací zkoušky a informací o tom, že tyto dokumenty mají rovněž zpřístupněny v informačním systému. Tyto podpůrné materiály obsahují informace k jednotlivým fázím organizace přijímací zkoušky včetně přihlašování uchazečů, doporučení k přípravě, specifikaci požadavků na vědomosti a dovednosti, které didaktické testy mohou ověřovat, spolu se základním harmonogramem a zdroji informací.
  • Během listopadu a prosince 2016 se uskutečnily konzultační semináře pro management středních škol, které přinesly informace ohledně jednotné přijímací zkoušky 2017 a maturitní zkoušky 2017.
  • 16. ledna 2017 střední školy obdržely sadu ilustračních testů se zkušební dokumentací pro čtyřleté obory vzdělání a šestiletá a osmiletá gymnázia. Zkušební dokumentace obsahovala vždy testový sešit z českého jazyka a literatury a matematiky, dále záznamový arch pro zápis odpovědí didaktického testu z českého jazyka a literatury, respektive matematiky, klíče správných řešení úloh didaktických testů a metodické pokyny pro zadávající učitele. Střední školy si tak mohly i s pomocí těchto ilustračních testů zorganizovat jednotnou přijímací zkoušku „nanečisto“.

Co se chystá:

  • 8. února 2017 bude výše zmíněná sada ilustračních testů zveřejněna i na www.cermat.cz, kde doplní již zpřístupněné 4 sady zkušební dokumentace, podle kterých se uchazeči mohou připravovat na formální podobu zkušební dokumentace, vyzkoušet si různé typy úloh a zápis do záznamových archů.
  • Ve druhé polovině února Centrum prostřednictvím webových stránek a základních škol zpřístupní uchazečům o maturitní obory informační balíček s podrobnostmi a pravidly konání didaktických testů. V tomto informačním balíčku budou uvedena například doporučení pro vyplňování záznamového archu, pravidla průběhu zkoušky v učebně nebo základní rozdělení typů úloh, které se v didaktických testech objevují.

„Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace,“ ujišťuje ředitel Cermatu Jiří Zíka.

Pro seznámení se s formální i obsahovou stránkou zkušební dokumentace je možné už nyní navštívit webové stránky Centra na adrese www.cermat.cz, kde jsou v záložce Jednotná přijímací zkouška – Testová zadání k procvičení k dispozici ilustrační testy i testy z řádných termínů pokusných ověřování organizace přijímacího řízení, společně se záznamovými archy, do nichž uchazeči zapisují své odpovědi, a klíči správných řešení pro jednotlivé úlohy.

Oficiální zdroje jsou:

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-intenzivne-pripravuje-skoly-na-jednotne-prijimaci