MŠMT implementuje Dlouhodobý záměr vycházející z S2030+

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo z pokynu ministra Mikuláše Beka práce na další fázi implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ prostřednictvím implementace příslušných opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky pro období let 2023–2027.

„Dlouhodobý záměr pro následující pětileté období zajišťuje implementaci klíčových opatření vycházejících ze Strategie 2030+, udává směr pro další rozvoj vzdělávací soustavy a usiluje o řešení mnoha důležitých témat napříč jednotlivými stupni regionálního školství. Proto považuji práce na implementaci myšlenek a témat ukotvených v obou dokumentech za zcela zásadní úkol, kterému budeme věnovat značnou pozornost,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Ten svým příkazem zřídil specifickou implementační jednotku, která bude mít celý proces na starosti a která bude práce na implementaci jednotlivých opatření koordinovat. Supervizi a věcné směřování implementace Strategie 2030+ i platného dlouhodobého záměru bude řídit náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl, odbornou a procesní koordinaci plnění úkolů povede vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš a participaci jednotlivých odborných útvarů napříč ministerstvem i napříč organizacemi v působnosti resortu bude zajišťovat státní tajemník Ondřej Andrys.

Implementace bude realizována prostřednictvím několika pracovních skupin pokrývajících jednotlivá strategická témata. Pozornost tak bude zaměřena na problematiku kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání, moderního základního vzdělávání pro 21. století, všeobecného a odborného vzdělávání pro uplatnění v dalším studiu i praxi, podpory a rozvoje pedagogů a leaderů škol, rovného přístupu a efektivní podpory pro všechny žáky, prevence rizikového chování, systémové podpory a řízení škol, vzdělávání v celoživotní perspektivě a také na průřezová témata, jako je podpora well-beingu a duševního zdraví, digitální vzdělávání a umělá inteligence, vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, podpora pohybových aktivit dětí a žáků ve školách nebo zajištění potřebných kapacit ve středním vzdělávání. Věnovat se ministerstvo bude konkrétním opatřením tak, jak jsou v dlouhodobém záměru ukotvena. „Půjde například o dokončení revizí a implementaci revidovaného kurikula, monitoring příčin neúčasti na předškolním vzdělávání, podporu pedagogické diagnostiky, řešení odkladů povinné školní docházky, změny ve způsobech hodnocení žáků, inovaci oborové soustavy středních škol, posilování všeobecného prvku ve vzdělávání, změny v přijímacích zkouškách a modernizaci maturit, kariérové poradenství, reformu pregraduální přípravy učitelů, systém podpory ředitelů škol nebo o řešení socioekonomicky podmíněných témat,“ doplňuje náměstek ministra Jiří Nantl s tím, že pozornost bude ministerstvo věnovat také zvyšování kvality a efektivity školských poradenských zařízení, změnám v pojetí ústavní a ochranné výchovy nebo podpoře dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřeby i dětí a žáků nadaných a talentovaných.

Na implementaci Strategie 2030+ i dlouhodobého záměru bude pracovat jak řada lidí zevnitř Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy napříč jednotlivými útvary, tak i odborníci z České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nebo Domu zahraniční spolupráce.

„Vedle vlastní práce na straně odborného aparátu resortu připravujeme řadu tematicky orientovaných kulatých stolů, počítáme s participativně orientovaným řešením stěžejních témat i s pravidelnou debatou se zainteresovanými odborníky i profesními a odbornými organizacemi,“ uzavírá státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Andrys.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-implementuje-dlouhodoby-zamer-vychazejici-ze-strategie