MŠMT důrazně nesouhlasí s hlavními závěry NKÚ k digitálnímu vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu k rozvoji digitálního vzdělávání v České republice. Ač lze říci, že oblast digitálního vzdělávání měla být za minulých vlád podporována výrazněji, s hlavními závěry této kontrolní zprávy důrazně nesouhlasíme. 

NKÚ se dle našeho názoru ve své zprávě dopustilo až přílišného zjednodušení dat, a navíc pracuje s čísly, která nejsou ze své podstaty srovnatelná. Zpráva také hodnotí výstupy Strategie digitálního vzdělávání, která byla v listopadu 2014 přijata na období do roku 2020. Hodnocené období 2011 – 2018 z tohoto důvodu nepovažuje MŠMT za příliš relevantní.

Závěr zprávy NKÚ je dle názoru MŠMT z velké části postaven na tematické zprávě České školní inspekce z roku 2017. Ta je však dnes již poměrně zastaralá a nereflektuje aktuální vývoj v této oblasti.

NKÚ ve své zprávě zcela opomíjí roli obcí a měst, které jsou v českém systému základního a středního školství nositeli zřizovatelských kompetencí a měly by tak být primárními poskytovateli investic do ICT vybavení ve školách, jež zřizují. Vzhledem k tomuto faktu je role MŠMT a evropských prostředků podpůrná a iniciující systémovou proměnu především v oblasti výuky, a nikoliv pouhého nákupu vybavení. A takto byly koncipovány i výzvy v rámci evropských zdrojů.

Zpráva NKÚ navíc mylně uvádí, že z prostředků Evropské unie šlo v minulém období 7 mld. a v současném 15 mld. korun na ICT vybavení. Jedná se o pouhý součet hodnoty všech projektů, který ale nereflektuje fakt, že cílem těchto výzev nebylo a ani není pouze nakoupit výpočetní techniku – to byla a je jen jedna z mnoha dílčích částí těchto projektů. Prostředky v minulosti putovaly například na zlepšení učitelských dovedností v oblasti ICT, novostavby škol s počítačovou učebnou či jejich rekonstrukce.

V oblasti Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) se v posledním roce podařila celá řada kroků, což však zpráva NKÚ za období 2011 – 2018 neuvádí. Vznikl například rámec digitálních kompetencí pedagogů, kdy plánujeme intenzivní podporu vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií. Byla vytvořena řada návodů a workshopů pro školní ICT koordinátory a modernizaci vzdělávací oblasti ICT v rámci RVP s důrazem na informatické myšlení. Vznikly také metodické kabinety pro učitele informatiky a ICT, a stejně tak síť krajských metodiků v této oblasti.

Pokud šetření NKÚ upozorňuje na nedostatky v řízení SDV, je důležité si uvědomit, že Česká republika je jednou z pěti zemí Evropy, které vůbec nějakou strategii digitálního vzdělávání mají, navíc průběžně hodnocenou. Řízení plnění úkolů Strategie digitálního vzdělávání provádí MŠMT po celou dobu planosti strategie, tedy do roku 2020.

Z výše uvedených důvodů považujeme zprávu NKÚ za neaktuální a její závěry za hrubě zavádějící.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/msmt-durazne-nesouhlasi-s-hlavnimi-zavery-zpravy-nku