MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách

Vydáno: 4 minuty čtení

Pro snadnější orientaci v odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací připravuje MŠMT aktualizaci příslušného Metodického výkladu.

Naposledy byl tento materiál aktualizován v první polovině roku 2018 z důvodu změn, které byly provedeny v nařízení vlády o katalogu prací.

V uplynulém roce ke změně právních předpisů nedošlo, ale objevilo se větší množství dotazů, zejména k platovému zařazení ředitelů/ředitelek mateřských škol – především ze strany územních samosprávných celků jako zřizovatelů příspěvkových organizací.

Podle § 123 zákoníku práce zařadí zaměstnavatel (v případě ředitelů/ředitelek MŠ, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace, plní tento úkol zřizovatel) vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

Ředitele/ředitelky MŠ je možné zařadit do 11. platové třídy, jsou-li splněny podmínky stanovené dotčenými nařízeními vlády vydanými k provedení zákoníku práce. Podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., oddílu B. 1. části dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pracovník, katalogové číslo 1.01.12, je možné zařadit ředitele/ředitelky MŠ do 11. platové třídy pouze v tom případě, pokud vykonávají komplexní koordinaci všech uvedených oblastí správy organizace, tedy ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační, případně koordinaci správy dalších oborů činnosti organizace. Jestliže ředitel/ředitelka mateřské školy komplexní koordinaci správy jedné nebo více jmenovaných oblastí nevykonává (například k nemovitému majetku tuto správu vykonává typicky zřizovatel), nelze jej do 11. platové třídy zařadit.

Do 12. platové třídy je možné ředitele/ředitelku MŠ zařadit podle příkladů prací dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pouze tehdy, pokud zřizovatel ředitele/ředitelku pověří koordinací rozvoje současně všech těchto složek organizace: finanční, personální, technické, provozní a organizační, případně též koordinací rozvoje dalších oborů činnosti organizace. V praxi však takovýto všestranný rozvoj zpravidla zajišťuje přímo zřizovatel příspěvkové organizace.

Další důležitou podmínkou je pro zařazení do platové třídy požadavek dosaženého stupně vzdělání. Pro zařazení do 11. nebo 12. platové třídy se vyžaduje získání vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu. U ředitelů/ředitelek, kteří tohoto stupně vzdělání nedosáhli, lze tento postup ze strany zřizovatele zvolit výjimečně, a to za podmínek stanovených v § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Mezi těmito podmínkami pro výjimečné zařazení do platové třídy je zejména omezení dobou 4 let. Na dobu delší než jsou 4 roky pak lze dotčeného zaměstnance zařadit, jen jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení po dobu 4 let prokázal schopnost k výkonu požadované práce. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na jednu důležitou souvislost. Přizná-li zřizovatel řediteli/ředitelce vyšší platovou třídu, aniž by ředitel/ředitelka splňovali požadavek dosaženého stupně vzdělání, odečítala by se jim delší doba praxe, než kolik se zaměstnanci odečítá, je-li zařazen do nižší platové třídy. Zaměstnanci by tak mohl tarifní plat i klesnout, jak ukazují následující příklady.

Příklad 1:

Ředitel/ředitelka MŠ, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, 31 let praxe:
- v 10. platové třídě a 6. platovém stupni (po odpočtu 3 let má 28 let započitatelné praxe) činí platový tarif 31 660 Kč,
- v 11. platové třídě a 5. platovém stupni (po odpočtu dalších 2 let započitatelné praxe) činí platový tarif 31 220 Kč;
tarifní plat je tedy o 440 Kč nižší.

Příklad 2:
Ředitel/ředitelka MŠ, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, 17 let praxe:
- v 10. platové třídě a 4. platovém stupni (po odpočtu 3 let má 14 let započitatelné praxe) činí platový tarif 29 080 Kč,
- v 11. platové třídě a 3. platovém stupni (po odpočtu dalších 2 let započitatelné praxe) činí platový tarif 28 880 Kč;
tarifní plat je tedy o 200 Kč nižší.

Zdroj: http://www.msmt.cz/msmt-aktualizuje-metodicky-vyklad-k-odmenovani-ve-skolach