Model maturitní zkoušky 2020/2021 - Metodika k novému opatření obecné povahy

Vydáno: 7 minut čtení

Ke dni 15. 3. 2021 nabývá účinnosti opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Ministertsvo školství, mládeže a tělovýchovy vysvětluje v této metodice podrobněji všechny platné změny, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplňuje o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy.   

Metodika k novému OOP č. j. MSMT-3267/2021-3

Odkaz na zveřejněné opatření obecné povahy

Maturitní zkouška - jaro 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT) při úpravách maturitní zkoušky (MZ) ve školním roce 2020/2021 přistoupilo k zohlednění odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s výrazným podílem vzdělávání distančním způsobem, ve kterém se pokračuje i ve 2. pololetí školního roku 2020/2021. Vedle odlišných podmínek při teoretické výuce žáků v režimu distančního vzdělávání je potřeba také řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným omezením praktického vyučování. Cílem předchozích úprav bylo zohlednit předchozí situaci, změněné podmínky pro vzdělávání jak na straně žáků, tak i pedagogů v loňském a letošním školním roce a zároveň dostát odpovídající úrovni zkoušek samotných, které jsou výstupními zkouškami uzavírajícími střední vzdělávání a které stvrzují požadovanou úroveň absolventů škol, jejich znalosti a dovednosti potřebné pro další studium nebo nástup do praxe, a to i s ohledem na zákonem ukotvené distanční vzdělávání, které od začátku školního roku 2020/2021 uložilo povinnost školám toto vzdělávání poskytovat a povinnost žákům se tohoto vzdělávání účastnit dle § 184a školského zákona.

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021.

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 (dále jen „opatření obecné povahy“, OOP) ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období vysvětlujeme v této metodice podrobněji všechny platné změny, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplňujeme o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy.3

Termíny konání didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci (ve vazbě na posun termínů konání jednotné přijímací zkoušky):

Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:

  • pondělí 24. května matematika, anglický jazyk
  • úterý 25. května český jazyk a literatura
  • středa 26. května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) ředitelům škol dne 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného školám na příslušném formuláři.

Vysvědčení za 2. pololetí

V posledním ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dni posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky – jak vyplývá z § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování stanoveno až do neděle 23. května 2021. Pokud ředitel školy nestanoví žákům dny volna na přípravu k maturitní zkoušce před konáním didaktických testů, je 21. květen 2021 dnem, kdy se předává vysvědčení. Pokud bezprostředně předtím stanoví ředitel školy dny volna, tak se předává vysvědčení poslední den vyučování před tímto volnem. (Pozn.: Platí, že ředitel musí určit žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku – určuje však, ve kterém termínu volno mají a také platí, že se nemusí jednat o souvislých 5 vyučovacích dnů).

Výše uvedený termín předání vysvědčení však nebude platit v případě, kdy bude praktické vyučování a praktická zkouška probíhat v červenci či srpnu 2021, období školního vyučování bude těmto žákům posunuto až do dne předcházejícího dni konání praktické zkoušky (nebo dni kdy žák zkoušku měl konat). Vysvědčení se v takovém případě žákovi předává v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování v prázdninových měsících.

Status žáka školy

Za běžné situace platí dle § 81 odst. 11 školského zákona, že žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, je žákem školy do konce června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

S ohledem na posunutí období školního vyučování i období pro konání maturitní zkoušky (mimořádný termín společné části se koná ve dnech 7. až 9. července 2021, profilovou část je pak možné z rozhodnutí ředitele školy konat až do 23. července 2021, resp. v případě praktické zkoušky až do 27. srpna 2021) opatření obecné povahy upravuje výše uvedená běžná pravidla podle § 81 školského zákona jinak. Má-li žák stanovené termíny konání všech částí maturitní zkoušky do konce června, pak platí obdobně jako za běžné situace, že žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky do konce měsíce června úspěšně, přestává být žákem školy vždy až 30. června.

Pokud bude mít žák termín pro konání jakékoliv zkoušky maturitní zkoušky v souladu s opatřením obecné povahy v měsíci červenci nebo srpnu 2021, pak je žákem školy do konce dne, kdy konal nebo měl konat poslední zkoušku.

Speciální pravidlo dále platí v případě, že žák ve školním roce 2020/2021 nesplnil podmínky pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušební období, ale splnil podmínky pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období, a účastní se praktického vyučování v měsíci červenci nebo srpnu 2021 (jelikož v jeho oboru byly praktické zkoušky přesunuty na termín v červenci nebo srpnu 2021 a předcházející období je tedy obdobím školního vyučování). Takový žák je žákem školy do dne, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování v měsíci červenci nebo srpnu 2021.

Žák, který nesplnil kritéria připuštění k maturitní zkoušce ani pro jarní ani podzimní zkušební období (neprospěl v 1. pololetí), je žákem školy do 30. června 2021, pokud před tímto datem nezanechá vzdělávání.

Zdroj: msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodika-k-novemu-opatreni-obecne-povahy-ktere-upravuje?lang=1&ref=m&source=email