Ministr představil hlavní cíle Strategie 2030+

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga představil spolu s expertní skupinou hlavní cíle připravované Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Přípravu klíčového dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky, který definuje priority ve vzdělávání v příštích více než deseti letech a bude podkladem pro strategii, zadalo MŠMT nezávislým odborníkům na vzdělávání začátkem tohoto roku. Dnešní konferencí byla zahájena druhá fáze projektu, kdy se budou plánovat konkrétní kroky vedoucí ke změnám ve vzdělávání.

Více peněz do systému a výrazně větší podpora učitelů a ředitelů jsou samozřejmě pro změnu ve vzdělávání nezbytné. Za klíčové nicméně považuji, aby na tom, kam se má vzdělávání ubírat v příštích deseti letech, panovala široká shoda napříč učiteli, rodiči a politiky. Nechci také, aby zůstalo jen u obecných proklamací, proto bude připravovaná strategie obsahovat i konkrétní termíny a způsob plnění jednotlivých opatření,“ uvedl ministr Plaga.

Jedním z hlavních cílů vzdělávání pro následující roky by mělo být větší zaměření na znalosti a dovednosti potřebné pro život. Žáci by neměli být přehlceni množstvím informací a poznatků, namísto toho by měli být vedeni ke klíčovým kompetencím a gramotnostem, které pro ně budou potřebné v budoucnu při adaptaci na rychle se měnící technologický a společenský vývoj. Objem učiva ve školních vzdělávacích programech by se mohl snížit až o polovinu. Kromě vytyčení těchto klíčových kompetencí bude nutné také upravit systém tak, aby dokázal tyto dovednosti měřit a hodnotit.

Druhým cílem má být vytvoření rovných podmínek pro všechny žáky bez ohledu na jejich rodinné zázemí či typ školy. V rámci toho by se měla zlepšit kvalita vzdělávání v zaostávajících regionech, zvýšit podpora žáků ze sociálně slabých rodin, ale také podpora velmi talentovaných dětí. Dále by se měl zvýšit podíl dětí docházejících do mateřských škol a posílit možnosti celoživotního vzdělávání.

Dokument Hlavní směry vzdělávací politiky vznikl pod vedením profesora Arnošta Veselého z Univerzity Karlovy. Dílčí závěry jsou projednávány s pedagogy i širokou veřejností v rámci seminářů, debat a výjezdů do krajů. Informace o přípravě strategie a aktuální dokumenty jsou ZDE.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-hlavni-cile-pripravovane