Ministerstvo školství uzavřelo delegační dohody

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání uzavřelo Veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkonů ŘO OP VVV (tzv. delegační dohody).

Delegační dohody byly uzavřeny s pěti zprostředkujícími subjekty Integrovaných územních investic  (ITI), a to s Hradecko-pardubickou, Ostravskou, Olomouckou, Plzeňskou a Ústecko-chomutovskou aglomerací (dále nositelé ITI). Na základě těchto smluv se zprostředkující subjekty zavazují  spolupracovat například na přípravě výzev, dále se mohou účastnit  seminářů pro žadatele a příjemce.  Nositelé ITI jsou také zodpověni za výběr jednotlivých projektů, respektive za proces hodnocení včetně kontroly zpracovaných posudků externích hodnotitelů.

Nositelé ITI mohou na základě akceptačních dopisů, které jim byly vydány v loňské roce  zajišťovat shromažďování projektových záměrů, které budou přispívat k plnění cílů integrované strategie. Tyto projektové záměry mohou být následně předloženy do výzev Řídicího orgánu OP VVV, v rámci kterých jsou pro každého nositele vyčleněné finanční prostředky. Více informací o strategiích naleznete na příslušných webových stránkách: Hradecko-pardubická aglomeraceOlomoucká aglomeraceOstravská aglomeracePlzeňská aglomeraceÚstecko-chomutovská aglomerace.

Zdroj