Ministerstvo bude vyjednávat s Evropskou komisí o dvou velikých projektech

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začne s vědomím vlády České republiky vyjednávat s Evropskou komisí o podpoře dvou tzv. velkých projektů. Projekty budou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož řídicím orgánem je právě MŠMT.

Vláda České republiky vzala dne 10. dubna 2017 na vědomí materiál „Informace o strategických projektech vyjednávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“. MŠMT v něm deklaruje svůj záměr začít s Evropskou komisí vyjednávat o dvou tzv. velkých projektech, které by mohly být podpořeny z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jako velké jsou označovány projekty, jejichž celkové způsobilé náklady přesahují částku 50 mil. EUR, čímž dle nařízení Evropské unie podléhají zvláštnímu režimu schvalování. „MŠMT vybralo pro diskusi s Evropskou komisí dva projekty, a to projekt Univerzity Karlovy a Kriminalistického ústavu Praha. Jejich projektové záměry jsme nyní předložili vládě. Oba projekty představují prioritu České republiky. První řeší systémové problémy českého zdravotnictví, a sice nedostatek absolventů lékařských oborů, druhý zase zajištění bezpečnosti České republiky,“ říká ministryně Kateřina Valachová.

MEPHARED 2

Projekt Univerzity Karlovy s názvem MEPHARED 2 se primárně zaměřuje na rozvoj vzdělávání
a spolupráci Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové včetně dobudování univerzitního kampusu. Konkrétně by mělo vzniknout významné výzkumně vzdělávací centrum evropského formátu propojující výuku, výzkum, vývoj a klinickou praxi v lékařské a farmaceutické oblasti. Zkvalitněním vzdělávání, zvýšením počtu absolventů lékařských oborů a zlepšením jejich konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce tak projekt řeší systémové problémy českého zdravotnictví.

Cíle projektu

  • vytvoření nových a modernizace stávajících studijních programů bakalářského, magisterského, doktorského typu
  • posílení internacionalizace (mezinárodního rozměru) výuky
  • výuka dle moderních trendů a posilování spolupráce s praxí
  • zvýšení kvalifikace výzkumných, administrativních a technických pracovníků ve výzkumných organizacích prostřednictvím stáží (domácích i zahraničních) a odborných školení
  • příliv špičkových odborníků ze soukromé sféry i ze zahraničí
  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠ za účelem zajištění vysoké kvality výuky a zvýšení otevřenosti VŠ

zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

 

Rozvoj, výzkum a zavádění nových metod a inovativních technických prostředků pro kriminalisticko-technickou a znaleckou činnost Policie České republiky

Projekt Kriminalistického ústavu Praha spočívá ve vybudování moderního výzkumného centra pro vědecko-výzkumnou činnost v gesci Policie České republiky, ve financování personálních výdajů na výzkumný a podpůrný tým, sloučení některých pracovišť nebo zlepšení vybavení výzkumných pracovišť. Vybudováním výše uvedeného excelentního pracoviště na odhalování trestných činů prostřednictvím špičkových vědeckovýzkumných metod světové kvality tak tento projekt významně přispěje k posílení bezpečnosti České republiky.

Cíle projektu

posílení kapacit pro kvalitní výzkum, generující mimo excelentních vědeckých výsledků rovněž špičkově kvalifikované lidské zdroje dosažení špičkové úrovně výstupů a výsledků v rámci realizovaného výzkumu (vznik unikátních metodik, postupů, publikací a dalších relevantních výsledků) vybudování moderního výzkumného centra s moderními laboratořemi rozvoj výzkumného týmu (zvýšení počtu výzkumných pracovníků, zaměření na rozvoj mladých výzkumníků)
posílení mezinárodního rozměru výzkumu

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů    
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky: http://opvvv.msmt.cz www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil: https://www.facebook.com/opvvv/