Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Vydáno: 12 minut čtení

Legislativní pohled

Shrnutí obecných podmínek stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání poskytované v mateřské škole

Možnost poskytovat předškolní vzdělávání za úplatu

Předškolní vzdělávání je vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání. Proto je lze v souladu s § 123 odst. 2 školského zákona poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané mateřské školy.

Nelze však vyloučit situaci, že určitá mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro všechny děti bezúplatně. Takový postup je také v souladu se školským zákonem

Bezúplatné vzdělávání ze zákona

Pokud předškolní vzdělávání poskytuje mateřská škola, která je zřízena státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, je poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 2 školského zákona). To znamená, že předškolní vzdělávání se těmto dětem poskytuje bezúplatně do doby, kdy zahájení povinnou školní docházku v základní škole.

O skutečnosti, že se uvedené dítě od počátku daného školního roku vzdělává bezúplatně, mateřská škola svým ředitelem nerozhoduje ve správním řízení. K poskytování předškolního vzdělávání bezúplatně dochází přímo ze zákona.

Stanovení výše úplaty na období školního roku

V souladu s § 123 odst. 4 školského zákona výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví v případě mateřských škol zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel mateřské školy. Výši úplaty nestanoví zřizovatel.

Úplata za předškolní vzdělávání se stanoví jako úplata měsíční, a to na období školního roku (§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění). Ředitel mateřské školy takto stanovenou úplatu zveřejní na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

Při stanovení výše úplaty je ředitel mateřské školy limitován 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce (§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).

Pokud ředitel mateřské školy stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání, pak autoritativně nerozhoduje o právech a povinnostech jmenovitě určené osoby. Proto nestanoví výši úplaty jako výsledek rozhodování ve správním řízení.

Stanovení výše úplaty v případě omezení, přerušení provozu mateřské školy

Po projednání se zřizovatelem ředitel školy může omezit nebo přerušit provoz mateřské školy (§ 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).

Jestliže dojde k omezení nebo přerušení provozu v určitém měsíci po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, musí ředitel mateřské školy stanovit „novou“ výši úplaty, a to dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

Příklad

Pro školní rok 2018/2019 stanovil ředitel školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání 500 Kč. Tuto výši úplaty zveřejnil na přístupném místě ve škole 15. 6. 2018.

Ředitel mateřské školy rozhodl o přerušení provozu v dubnu 2019, a to na 3 vyučovací dny. V měsíci dubnu nestanovil „novou“, sníženou výši úplaty, protože provoz mateřské školy nebyl přerušen na dobu delší než 5 vyučovacích dnů.

Ředitel mateřské školy rozhodl o přerušení provozu v červenci 2019, a to na celý měsíc červenec. Dále ředitel mateřské školy rozhodl o přerušení provozu od 1. do 15. 8. 2019.

V důsledku toho stanovil, že výše úplaty za předškolní vzdělávání v červenci 2019 činí 0 Kč a výše úplaty za předškolní vzdělávání v srpnu činí 200 Kč (částka nepřesahuje polovinu „standardní“ výše úplaty, tj. nepřesahuje částku 250 Kč).

 

Mimořádná opatření a stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání poskytované v mateřské škole

Přerušení provozu mateřské školy jako možnost a rozhodnutí ředitele školy

Usnesení vlády 201 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření se nevztahuje na mateřské školy, tj. na mateřské školy se nevztahuje zákaz přítomnosti dětí ve škole stanovený vládou.

Pokud je mateřská škola v důsledku mimořádných opatření „zavřená“, znamená to, že ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem přerušil provoz mateřské školy. I v tomto případě rozhoduje o přerušení provozu mateřské školy ředitel školy, nikoli zřizovatel.

MŠMT v tomto směru uvádí: MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka (NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU. Dostupný z http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru).

Přerušení provozu ze závažných důvodů

Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, lze přerušit provoz mateřské školy i v jiných měsících, než jsou měsíce červenec a srpen, a to ze závažných důvodů.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu v době omezení nebo přerušení provozu.

 

Závažnými důvody jsou bezesporu podmínky vzdělávání a prevence v situaci mimořádných opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19. Lze proto konstatovat, že ředitel mateřské školy má právo v souvislosti s danou situací přerušit provoz dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění.

Jaké činnosti jsou spojeny s přerušením provozu?

  • Ředitel mateřské školy rozhodne o přerušení provozu ze závažných důvodů na určitou dobu, případně od určitého data do jednoznačně definované události (např. do data zrušení zákazu osobní přítomnosti žáků v základní škole).
  • Ředitel mateřské školy zveřejní na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
  • Ředitel mateřské školy informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu [tj. podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění] v době omezení nebo přerušení provozu. Tuto informaci zveřejní na přístupném místě ve škole.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Pokud v důsledku mimořádných opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 mateřská škola v určitém měsíci přeruší provoz dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, na dobu delší než 5 vyučovacích dnů, pak v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, stanoví „novou“, úměrně „sníženou“ výši úplaty.

MŠMT v tomto směru uvádí: Ve veřejných mateřských školách stanoví ředitel/ka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení provozu (NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU. Dostupný z http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru).

Jaké jsou činnosti spojené se stanovením „snížené“ výše úplaty?

  • Ředitel mateřské školy sleduje, zda přerušení provozu mateřské školy v daném měsíci bude delší než 5 vyučovacích dnů.
  • Pokud je tato podmínka splněna, pak v závislosti na době přerušení provozu mateřské školy v daném měsíci úměrně tomu „zkrátí“, „sníží“ výši úplaty za předškolní vzdělávání v daném měsíci.
  • Jestliže ředitel školy přeruší provoz mateřské školy na konkrétní počet vyučovacích dnů, může následně jednoznačně stanovit konkrétní „sníženou“ výši úplaty ze předškolní vzdělávání v daném měsíci a tuto výši (konkrétní částku) zveřejnit na přístupném místě ve škole.
  • V případě, že ředitel mateřské školy spojuje přerušení provozu s budoucí jednoznačně definovanou událostí (např. do data zrušení zákazu osobní přítomnosti žáků v základní škole), podle názoru autorky v této mimořádné situaci postačuje, pokud pouze zveřejní na přístupném místě ve škole informaci o pravidlu, podle kterého se výše úplaty upraví (sníží). V tomto případě je však podle názoru autorky nutné se se zákonnými zástupci dohodnout na tom, že úplata za předškolní vzdělávání za daný kalendářní měsíc bude splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, platí: Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Podmínky úplaty v podmínkách mimořádných opatření závisí na několika skutečnostech:

  • kdy ředitel školy rozhodne o přerušení provozu mateřské školy,
  • zda ředitel školy rozhodl o přerušení provozu školy na konkrétní dobu, nebo na dobu vymezenou jednoznačně definovanou událostí,
  • jak je stanovena, dohodnuta splatnost úplaty za předškolní vzdělávání.

Příklad 1

Ředitel školy v březnu 2020 rozhodne o přerušení provozu v dubnu 2020, a to na konkrétně stanovenou dobu (např. na celý měsíc duben, na dobu od 1. do 20. 4.)

Jednoznačně stanoví výši úplaty v závislosti na době přerušení provozu a tuto informaci zveřejní na přístupném místě ve škole.

Do 15. dubna zákonný zástupce uhradí „sníženou“ úplatu za vzdělávání nebo neuhradí úplatu vůbec (pokud bude provoz přerušenou po celý měsíc duben).

 

Příklad 2

Ředitel školy v březnu 2020 rozhodne o přerušení provozu v dubnu 2020, a nikoli na konkrétně stanovenou dobu, ale na dobu vymezenou jednoznačně definovanou událostí (např. do data zrušení zákazu osobní přítomnosti žáků v základní škole).

Informaci o pravidlu, podle kterého se stanoví „snížená“ výše úplaty ředitel mateřské školy zveřejní na přístupném místě ve škole (např. měsíční výše úplaty je snížena úměrně době přerušení provozu mateřské školy).

V důsledku skutečnosti, že v březnu není známa konkrétní výše úplaty za předškolní vzdělávání v dubnu a zákonní zástupci je nemohou uhradit do 15. dubna, je nutné se se zákonným zástupcem dohodnout na tom, že úplata za předškolní vzdělávání za duben bude splatná do 15. května.

 

Příklad 3

Ředitel školy 13. 3. 2020 rozhodl o přerušení provozu od 16. do 31. března.

Jednoznačně stanovil výši úplaty, která nepřesahuje polovinu „standardní“ měsíční úplaty za předškolní vzdělávání, a tuto informaci zveřejní na přístupném místě ve škole.

Informaci o pravidlu, podle kterého se stanoví „snížená“ výše úplaty ředitel mateřské školy zveřejní na přístupném místě ve škole (např. měsíční výše úplaty je snížena úměrně době přerušení provozu mateřské školy).

Zákonní zástupci však již do 15. 3. uhradili měsíční úplatu za vzdělávání ve „standardní“ výši.

Mateřská škola vrátí zákonnému zástupci přeplatek podle pravidel stanovených školním řádem nebo jiným interním předpisem.

 

Shrnutí (schéma)

 Řízení školy online

 

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.