Metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022

Vydáno: 9 minut čtení

Hlavním cílem práce ukrajinského asistenta pedagoga je podpora úspěšného začleňování ukrajinských dětí a žáků do běžných tříd.

 • Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Finanční prostředky nelze využít na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
  • Uzavřít pracovní poměr s pedagogickým pracovníkem na dobu kratší než 12 měsíců umožňuje zákon č. 199/2022 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 67/2022 Sb. označovaný jako Lex Ukrajina (více viz Komentáře k zákonu Lex Ukrajina zde).
 • Cílovou skupinou jsou MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Do cílové skupiny jsou zahrnuty i přípravné třídy základní školy, školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, včetně základních škol speciálních a přípravného stupně základní školy speciální.
  • Finanční prostředky nejsou určené pro školy soukromé, církevní a školy zřizované MŠMT nebo jinými ministerstvy.
  • Výše finančních prostředků (a úvazku) je u základních škol rozdílná pro základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky více ročníků (malotřídní školy) a pro ostatní základní školy.
  • Pro spojené mateřské a základní školy v jednom subjektu se počet cizinců počítá dohromady za MŠ a ZŠ.
  • Pozor – počítají se pouze cizinci (Ukrajinci s uděleným vízem o dočasné ochraně) v těch třídách, kde je zařazeno nejvýše 50 % cizinců.
 • Znalost českého jazyka ukrajinského asistenta pedagoga stačí na základní úrovni umožňující základní komunikaci s učitelem, znalost ukrajinského jazyka je potřebná na úrovni rodilého mluvčího.
 • Potřebná odborná kvalifikace ukrajinského asistenta pedagoga je stejná jako u asistenta pedagoga.
 • Finanční prostředky dostanou školy pouze na základě vyplnění mimořádného šetření, které se bude konat od 15.9.2022 do 20.9.2022 na adrese https://sberdat.uiv.cz/login. Jiná žádost se nezasílá. Pozor!!! Je nezbytné zaškrtnout potvrzující okénko, že škola o prostředky skutečně žádá. Pokud škola o finanční prostředky nemá zájem, mimořádného šetření se nezúčastní.
 • Školy obdrží finanční prostředky nejpozději do 30. listopadu 2022.
 • Do konce února 2023 školy informují MŠMT o využití finančních prostředků.
 • Ve Věstníku MŠMT je uveden limit počtu zaměstnanců, který stanoví výši úvazku přepočtenou na celý rok. Protože jde pouze o 4 měsíce roku 2022 (1/3 roku), jsou čísla v tabulce 1/3 reálného úvazku pracovníka, uvedeného v pracovní smlouvě. Přepočet úvazků:
Limit počtu zaměstnanců Výše úvazku na období 1.9.-31.12.2022
0,1667 0,5
0,3333 1
0,5 1,5

Text stanovující finanční prostředky (věstník MŠMT)

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 na financování ukrajinských asistentů pedagoga Č.j. MSMT-21684/2022-2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:

I. Podmínky

a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské, základní nebo střední školy nebo konzervatoře, s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“), které budou ve školním roce 2022/2023 vzdělávat děti a žáky cizince s udělenou dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“).

b) Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

II. Kritéria

a) Další finanční prostředky se stanoví právnické osobě, pokud v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „UA asistent“:

 1. vykáže alespoň minimální (dle písmen b) až e)) stanovené počty cizinců zařazených do tříd, ve kterých je zařazeno nejvýše 50 % cizinců. Do počtu vykázaných cizinců se nezapočítávají cizinci, kteří jsou zařazeni do třídy, ve které je více než 50 % cizinců
 2. závazně oznámí zájem o stanovení dalších finančních prostředků.

b) Normativ neinvestičních výdajů (dále též „NIV“) dle počtu cizinců zařazených do tříd (včetně přípravných tříd) základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky z více ročníků, se stanovuje ve výši:

Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy Limit počtu zaměstnanců
1 – 4 cizinci - - -
5 – 19 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667
20 – 29 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333
30 – 39 cizinců 235 233 Kč 173 220 Kč 0,5
a dále na každých dalších 10 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667

c) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd mateřské školy nebo tříd(včetně přípravných tříd) základní školy (mimo škol podle písmene b) se stanovuje ve výši:

Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy  Limit počtu zaměstnanců
1 – 9 cizinců - - -
10 – 19 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667
20 – 29 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333
30 – 39 cizinců 235 233 Kč 173 220 Kč 0,5
a dále na každých dalších 10 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667

d) V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky více ročníků, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. b). V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy s jinou organizací tříd, než podle věty první, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. c).

e) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd střední školy a konzervatoře, se stanovuje ve výši:

Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy  Limit počtu zaměstnanců
1 – 19 cizinců - - -
20 – 29 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667
30 – 39 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333
40 – 49 cizinců 235 233 Kč 173 220 Kč 0,5
a dále na každých dalších 10 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667

f) Celková výše dalších finančních prostředků bude určena z počtu vykázaných cizinců dle bodu II. a) a odpovídajících normativů stanovených dle písmen b) až e).

III. Účel

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci ukrajinského asistenta pedagoga, jehož náplní práce je přímá podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky.

IV. Další podmínky

a) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanovené v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, případně v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou pro asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že není možné zajistit pozici osobou s odbornou kvalifikací, může ředitel právnické osoby zaměstnat pedagogického pracovníka, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, postupem podle § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

c) Základní znalost českého jazyka ukrajinského asistenta pedagoga ověří ředitel právnické osoby. Znalost jazyka postačuje na úrovni, která umožňuje základní komunikaci ukrajinského asistenta pedagoga a učitele.

d) Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

e) Další finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově dle kritérií uvedených v bodě II. prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 30. listopadu 2022.

f) Další finanční prostředky není možné využít k financování činností hrazených z jiných zdrojů. Ředitel školy odpovídá za oddělení činností, včetně jejich tematického a časového rozlišení, u analogických pozic hrazených z jiných finančních zdrojů (včetně evropských) a garantuje, že nedojde k tzv. dvojímu financování.

g) Každá právnická osoba, která obdrží další finanční prostředky dle bodu II., je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2023 o způsobu využití finančních prostředků.

V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-poznamky-k-zajisteni-ukrajinskeho-asistenta-pedagoga-od-zari-2022/

Další aktuality