Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma

Vydáno: 5 minut čtení

Jeden svět na školách (JSNS), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, provedl ve spolupráci s agenturou MEDIAN v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 druhý reprezentativní průzkum zjišťující stav výuky mediální výchovy na českých středních školách. Byli osloveni vyučující z celé České republiky, kteří se mediální výchově věnují. Dotazník vyplnilo dvě stě osmnáct z nich. Část otázek byla identická s těmi, které byly zařazeny do reprezentativního výzkumu středoškoláků, jenž Člověk v tísni publikoval v září 2017. Výstupy z obou průzkumů tak nabízejí zajímavá srovnání mediálních návyků vyučujících a studentů.

Řízení školy onlineHlavní zjištění, která z šetření vyplynula, jsou následující:

 • rozvíjet mediální gramotnost žáků považuje za důležité 77 % dotazovaných vyučujících,
 • mediální výchova však není podle nich v českém školství vnímána jako významné téma (80 %),
 • domnívají se, že většina veřejnosti pohlíží na vzdělávací snahy v této oblasti jako na kontroverzní (83 %),
 • výuka formou průřezového tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, způsobuje, že na mediální výchovu nezbývá mnoho času (82 %),
 • v otázce zachování výuky v podobě průřezového tématu se dotazovaní neshodují (55 % z nich by setrvalo u stávajícího způsobu, 17 % by upřednostňovalo samostatný povinný předmět a 27 % volitelný předmět nebo seminář),
 • vyučující pociťují nedostatek kvalitních materiálů (74 %),
 • jsou si v této problematice nejistí; chybí jim potřebné znalosti a dovednosti (81 %), což patrně souvisí se skutečností, že 72 % z nich se nezúčastnilo žádného relevantního kurzu nebo školení,
 • příčinu neúčasti na školení vidí dotazovaní v nedostatku informací o dostupných kurzech (75 %), nedostatku kurzů (63 %) a v problematickém uvolňování se z výuky ve škole (52 %),
 • nejžádanější formou podpory k mediální výchově jsou podle výsledků průzkumu audiovizuální materiály ke konkrétním tématům (58 %), dále pak metodické příručky základů mediální výchovy (48 %) a akce pro studenty pořádané přímo ve škole (42 %).

„V případě mediální výchovy dlouhodobě selhávají relevantní instituce, v čele s Ministerstvem školství. Nebyla pojmenována její důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS.

Mediální návyky a informační zdroje

Podle odpovědí dotazovaných používá v rámci elektronické komunikace 88 % vyučujících často e-mail. V tom se značně liší od svých žáků (28 %). Ve srovnání se studenty nejsou také vyučující tolik zvyklí komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích platforem (Skype, Messenger, …). Na rozdíly v míře používání sociálních sítí poukazují také další zjištění: zatímco pouze 6 % vyučujících uvádí jako svůj hlavní zdroj informací o společenských a politických tématech sociální sítě, u studentů je to 25 %.

Vnímání důvěryhodnosti médií

Za nejdůvěryhodnější považují dotazovaní vyučující veřejnoprávní média (89 % důvěřuje České televizi, 87 % Českému rozhlasu), hlavní internetové zpravodajství (83 %) a seriózní tištěné deníky (80 %). Nejméně důvěřují bulvárním deníkům (4 %) a komerčním televizím (21 %). Alternativní weby považuje za důvěryhodné 27 % vyučujících, 26 % neví, jestli by jim měli důvěřovat.
Aktivity JSNS v oblasti mediálního vzdělávání
Nejvíce vyučujících, kteří v dotazníku uvedli, že se nějakého mediálně-vzdělávacího semináře zúčastnili, uvedlo jako pořadatele absolvovaného školení společnost Člověk v tísni. Program JSNS Člověka v tísni se mediálnímu vzdělávání dlouhodobě věnuje. Do portfolia jeho aktivit v této oblasti, kromě organizace seminářů a konferencí, patří:

 • udiovizuální výukové lekce pro potřeby základních a středních škol dostupné prostřednictvím portálu JSNS.CZ,
 • analýzy mediálních sdělení pomocí metodické koncepce „5 klíčových otázek“,
 • pravidelné vydávání elektronického Bulletinu MV a jeho rozesílka více než tisícovce uživatelů, kteří se k odběru Bulletinu přihlásili,
 • iniciování Platformy pro mediální vzdělávání,
 • organizace Týdnů mediálního vzdělávání.

Řízení školy onlineAd Týdny mediálního vzdělávání
V loňském roce JSNS uspořádal první ročník Týdnů mediálního vzdělávání, během nichž navštěvovali novináři a mediální odborníci školy, které se do projektu zapojily, a debatovali se studenty o tématech souvisejících s problematikou médií. Projekt se setkal s velkým ohlasem jak ze strany studentů a vyučujících, tak ze strany novinářů a odborné veřejnosti. Do prvního ročníku se zapojilo 167 škol a 43 novinářů. Od pondělí 21. května do pátku 29. června 2018 se bude konat jejich druhý ročník. Registrace škol do projektu bude spuštěna v pondělí 7. května.
Ad Audiovizuální výukové lekce
Na portálu JSNS.CZ je vyučujícím v současnou chvíli k dispozici 26 AV lekcí věnujících se médiím. Každá z nich obsahuje kromě dokumentárního filmu i metodické materiály, které slouží jako podklady pro aktivity se studenty při výuce mediální výchovy. Lekce jsou rozděleny do sedmi tematických okruhů: Zpravodajství, Reklama a zábava, Sociální sítě, Mediální aktivismus, Propaganda, Současná ruská propaganda a Komunistická propaganda.

Závěrečná zpráva z výzkumu

Zpráva obsahující podrobné výsledky aktuálního průzkumu je Vám k dispozici zde. Výstupy z dotazníkového šetření ředitelů středních škol realizovaném v loňském roce najdete zde. Kompletní závěrečná zprávu z výzkumu mezi středoškoláky ze září 2017 je ke stažení zde.

Zdroj: Tisková zpráva Člověk v tísni o. p. s.