Mateřská škola v pohybu

Vydáno: 7 minut čtení

7. celostátní konference pro pedagogy mateřských škol - akreditace MŠMT

Řízení školy onlineKonference se bude konat v Brně 23. dubna 2018 (Hotel Voroněž, Křížkovského 47). 

Budeme se společně zabývat pohybem jako prostředkem v rámci rozvoje osobnosti dětí v předškolním věku.  Získáte informace o tom, jak důležité je zařazení prvků pohybu do práce s dětmi. Odnesete si nespočet námětů a inspirace, které využijete ve své práci.

Jednotlivé přednášky jsou koncipovány v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Přihlášky:

  • Konference: Mateřská škola v pohybu
  • Termín konání kurzu: 23. 4. 2018, 08:00
  • Místo konání kurzu: **** Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
  • Cena za účastníka vč. DPH: 1750,- Kč
Řízení školy online

Program:

  • prezence účastníků bude probíhat od 8:00 hod.
  • zahájení konference v 9:00 hod.
  • závěr konference v 17:00 hod.

Přednášky:

Pohyb jako prostředek k rozvoji osobnosti předškoláka - Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Paní Dvořáková působí na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje především v oborech učitelství pro předškolní a mladší školní věk. Spolupracuje se zahraničím v různých projektech, které se týkají pohybu v životě dětí a žáků, např. s Freie Universität Berlin, Universität Marburg, Pedagogickou fakultou v Ljubljani a Koperu, univerzitou v Salt Lake City. Její pozornost je zaměřena na tělesnou výchovu nejmenších dětí.

O přednášce: Pohyb nepochybně podporuje vývoj a rozvoj osobnosti dítěte v oblasti nejen tělesné, ale zcela zásadně i v oblasti psychické, interpersonální, sociální a environmentální. Pomocí pohybu lze vést děti k dílčím cílům ve všech oblastech RVP PV. Pohyb zároveň podporuje i zvládání klíčových kompetencí. Kromě volby obsahu a naplňování cílů je velmi zásadní, aby metody řízení odpovídaly modernímu a osobnostně orientovanému pojetí předškolní výchovy. Učitel je často průvodcem a facilitátorem aktivit, a proto je třeba používat osobnostně zaměřené metody. V rámci příspěvku budou uvedeny příklady a záznamy praxe.

Velká novina! Pohádka nám začíná… aneb využití pohybu při práci s pohádkou a příběhem - Mgr. Hana Švejdová

Hanka Švejdová působí jako učitelka v MŠ Studentská v Klatovech a zabývá se tvořivou dramatikou a prožitkovým učením. Vede praktické semináře pro učitelky z mateřských škol a přednáší na odborných konferencích. Je autorkou řady skvělých publikací, ze kterých učitelé čerpají inspiraci.

O přednášce: Zatímco my, dospělí, rádi posedíme u kávy a donekonečna si vyprávíme, předškolní dítě to má jinak… Potřebuje si hrát, potřebuje něco dělat, napodobovat, zobrazovat, objevovat svět prostřednictvím hry a činností. Fantazijní předstírání, nonverbální vyjadřování, narativní pantomima, kdy se slovo propojuje s pohybem, jsou pro předškolní dítě nezbytné, přirozené a potřebné. Rozvíjí se tím celá osobnost dítěte, včetně řeči, myšlení, porozumění různým situacím, na jejichž základě si dítě vytváří vlastní hodnotovou hierarchii i vlastní postoj k sobě, druhým, k životu i světu. A proto pro nás, předškolní pedagogy, jednoznačně platí: NEMLUV JEN O TOM, UDĚLEJ TO! Zahraj si na to. Co projde tělem a zasáhne emoce, se trvale ukládá do paměti dítěte. Pohyb je prostředkem jeho poznávání, zkoumání a objevování. Pohádky a příběhy pak nabízejí bohaté příležitosti k PŘIROZENÉMU integrovanému vzdělávání předškolních dětí. Přednáška bude doplněna konkrétními příklady z praxe, jak pohyb využít při společných činnostech, jejichž východiskem je pohádka či příběh.

Kam se ženeš, učitelko? - Mgr. Eva Svobodová

Paní Svobodová působí jako pedagog na PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - primární a předškolní pedagogika, lektorka, autorka publikací o předškolní výchově, RVP PV…

O přednášce: Na konci školního roku bývají učitelky v mateřské škole uštvané a děti jsou nabité energií, kterou nutně potřebují uplatnit. Toto konstatování otevírá následující otázky: Neděláme něco špatně? Kam se ženeme? Opravdu musíme všechno, co si naplánujeme, zvládnout? Umíme si stanovit minimální výstupy a vytvořit prostor pro volný pohyb a spontánní aktivitu dětí? Na některé z těchto otázek se v rámci přednášky pokusíme nalézt odpovědi.

Rozvoj grafomotoriky v rámci pohybového rozvoje dítěte - doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Paní Valachová vystudovala obor předškolní pedagogika se specifickým zaměřením na výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Působila i jako učitelka v MŠ, vědecká pracovnice v Státním pedagogickém ústavě v Bratislavě. V letech 2001 – 2016 působila na katedře výtvarné výchovy  Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě – nejprve jako odborná asistentka a následně jako docentka. Nyní pracuje na katedře výtvarné kultury PedF UMB v Banské Bystrici jako docentka. Je autorkou mnoha publikací zaměřených na didaktiku výtvarné výchovy pro různé stupně škol.

O přednášce: Škola představuje jednu z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Nové požadavky, které na ně klade, jsou pro děti náročné. Dítě by mělo v prvních letech školní docházky prožívat úspěchy a upevnit si kladný postoj ke škole. Proto je vhodné na přípravu dětí, v oblasti rozvoje grafomotoriky, myslet už v předškolním věku. Jde o systematickou a cílevědomou přípravu, která u dítěte rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu a návyky. Součástí toho všeho je i přiměřený grafický projev, který je založený na uvědomělém pohybu – koordinaci svalstva, ruky, zápěstí a prstů, tedy jemné motorice ve spojitosti se smyslovými funkcemi (zrakem, sluchem, hmatem). Ne všechny děti jsou stejné, proto je v těchto činnostech vyžadován individuální přístup. Všechny činnosti je třeba motivovat hrou.

Hudba a pohyb - Eva Hurdová

Eva Hurdová je lektorkou seminářů pro učitelky MŠ, zaměřených na hudebně pohybový rozvoj dětí předškolního věku, pohybové a psychomotorické hry, např. s padákem. Dříve pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, jako metodička v Obvodním pedagogickém středisku Prahy 10 a vedoucí oddělení předškolní výchovy v Pedagogickém centru v Praze. Je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací (Hrajeme a zpíváme si s pohádkou, Hrajeme si s padákem, Hrajeme si ve školce, KAFOMET...).

O přednášce: Přednáška bude věnována tématu hudby v kontextu spojení s pohybem. Hudebně-pohybové činnosti jsou oblíbenou a nedílnou součástí práce s dětmi v mateřských školách. Účastníci konference získají řadu námětů, které budou moci využít v praxi.

Řízení školy onlinePořádá INFRA, s.r.o. - poskytovatel odborného vzdělávání pro pedagogy akreditovaná vzdělávací instituce u MŠMT vydavatel tradičních metodických materiálů KAFOMET člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. www.infracz.cz

Přihlásit se můžete zde.

 Mediální partner konference - Wolters Kluwer čR, a. s. - redakce školství - Řízení školy