Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017 - Výroční zpráva ČŠI

Vydáno: 2 minuty čtení

V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Úvodní slovo ústředního školního inspektora Mgr. Tomáše Zatloukala

Zpětná vazba pro výkon vzdělávací soustavy i vzdělávání v jednotlivých školách a školských zařízeních je velmi důležitou součástí řízení vzdělávání v každé vyspělé zemi. V České republice tuto roli plní Česká školní inspekce. Zdaleka přitom nejde jen o dohled nad tím, jsou-li vzdělávání a  s  ním související činnosti realizovány v  souladu se všemi stanovený- mi pravidly v jednotlivých oblastech. Hlavním smyslem našich aktivit je sledovat, zjišťovat a hodnotit zejména kvalitativní složky vzdělávání, kterým dominují jednotlivé pedagogické procesy, a poskytovat tak nejrůznějším zainteresovaným skupinám formativně orientované, pravidelné a komplexní informace o kvalitě předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání.

Kromě inspekčních výstupů určených konkrétní škole nebo konkrétnímu školskému zaří- zení Česká školní inspekce publikuje také výstupy souhrnné, referující o jednotlivých vzdě- lávacích tématech napříč školami či školskými zařízeními a poskytující informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání v dané oblasti na úrovni celé vzdělávací soustavy. A právě taková souhrnná zjištění, jimž dominuje každoročně vydávaná výroční zpráva jako komplexní kompendium o stavu počátečního vzdělávání v České republice z pohledu jeho kvality a efektivity, poskytují podrobný a ucelený snímek o výkonu naší vzdělávací soustavy s cílem přispět k nastavování efektivních vzdělávacích politik, podpořit řízení vzdělávání realizované na základě informací z přímé pedagogické praxe a pomoci třídit úvahy o silných i slabých aspektech vzdělávání v České republice a možných cestách, jak zajistit jeho kontinuální a kvalitativní rozvoj.

Zvyšování úrovně a kvality vzdělávání v České republice je cílem, který chce svou činností podpořit také Česká školní inspekce. Věřím proto, že předkládaný dokument k  naplnění tohoto cíle přispěje.

Celou výroční zprávu si můžete přečíst v režimu flipViewer či v dokumentu PDF.

Zdroj