Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Vydáno: 7 minut čtení

Východiska kurzu:

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cíle kurzu:

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti poradenských (adiktologických, sociálních a psychologických) služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou.

Dílčí cíle:

  • seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou
  • rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních
  • seznámit s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinným systémem
  • rozšířit a prohloubit dosavadní dovednosti účastníků kurzu
  • výuku zaměřit na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností

Cílová skupina:

Cílovou skupinu Kurzu rodinného poradenství tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Použité metody:

Kurz má dvě základní složky – teoretickou a praktickou.

Teoretická část kursu zahrnuje přednášky zaměřené na historii a jednotlivé přístupy rodinné terapie a poradenství, na teorii vývoje rodiny, teoretická východiska práce s rodinou s různými specifiky (věk identifikovaného klienta, typ symptomatiky atd.).

Praktická část kursu sestává z workshopů zaměřených na nácvik praktických dovedností a tréninku poradenských intervencí.

Kritéria pro vstup do kurzu:

Pro výběr účastníků kurzu není rozhodujícím kritériem vzdělání, a to jak formální, tak neformální (případné absolvované kursy, výcviky apod.). Podmínkou přijetí jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti pomáhajících profesí.

Rozsah kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí je realizován v celkovém rozsahu 121 hodin včetně 10 hodin domácí práce na přípravě vlastní kasuistiky práce s rodinou a závěrečného evaluačního a supervizního semináře (9 hodin), který je povinnou součástí kursu.

Kritéria pro ukončení kurzu:

Jsou stanovené podmínky, které musí frekventant splnit pro získání certifikátu:

  • Absolvování požadovaného počtu hodin výuky (povolená absence je 20% ze 102 hodin přímé výuky, tj. 20 hodin).  
  • Písemné zpracování kasuistiky v rozsahu min. 3 stran, kasuistika se musí týkat poradenské intervence či intervencí věnovaných rodině, případně její části
  • Účast na závěrečném evaluačním semináři a prezentace kasuistiky v rámci tohoto supervizního sezení.

Místo konání kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí se bude konat v prostorách programu ambulantní léčby Prev-Centrum, Meziškolská 1120/2 v Praze 6.

Způsob přihlašování do kurzu:

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu o.s. Prev–Centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00, obratem vám bude vystavena faktura. Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2015, po tomto termínu se bude možné přihlásit po telefonické konzultaci v případě, že budou volná místa. Přihlášky budou registrovány v došlém pořadí, přihlášky jsou závazné poté, co je doložena kopie dokladu a zaplacení.

Cena kurzu:

Na kurz nebyla poskytnuta finanční dotace. Účastníci kurzu hradí kurzovné ve výši 16.500,- Kč včetně DPH, tzn. 136,- Kč za 1 hodinu. V ceně kursu je zahrnuto i závěrečné supervizní setkání, studijní materiály a drobné občerstvení pro účastníky kursu.

Způsob úhrady kurzovného: Po přijetí řádně vyplněné přihlášky Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu kurzovného pod daným variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury). Kurzovné je pak možné uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Stornopodmínky při zrušení účasti:   30  dní před zahájením – 50 % kurzovného

                                                           10  dní před zahájením – 75 % kurzovného

                                                           3  dny před zahájením kurzovné nevracíme.

Stornopodmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem).

Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.                                                       

Kurzovné je možné uhradit ve třech splátkách, první splátka: 10.000,- Kč do 18. 1. 2016, druhá splátka: 4.000,- Kč do 22. 4. 2016, třetí splátka: 2.500,- Kč do 17. 6. 2016.

Personální zajištění kurzu:   

V rámci Kurzu rodinného poradenství spolupracujeme mimo jiné s následujícími lektory:

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc, PhDr. Alena Paloušová, Mgr. Jan Knop, PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Aleš Kuda, PhDr. Josef Radimecký, PhD., PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová, MUDr. Markéta Skálová, MUDr. Richard Zajíc, Mgr. Irena Kulhánková, Mgr. Alexandra Roubalová, Mgr. Ondřej Počarovský.

Odborný garant kurzu: MUDr. Vladislav Chvála

Předpokládané zahájení kursu: 22. 1. 2016

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Janu Havelkovou, e-mail: office@prevcentrum.cz; tel.: 233 355 459, 775 161 139.     

Struktura kurzu, rozpis jednotlivých témat pro rok 2016 

Datum

Lektor

Téma

Počet hodin

22.1.2016

 

23.1.2016

Karel Balcar, Alena Paloušová

 

Zdroje a počátky rodinné terapie, přehled a znaky hlavních směrů v RT.

Behaviorální, experienciální, strukturní, strategický, systemický přístup v rodinné terapii.

17

19.2.2016

 

20.2.2016

 

Jan Knop, Ondřej Počarovský, Alexandra Roubalová

Rodinná terapie a rodinné poradenství – základní charakteristiky, rozdíly. Indikace, kontraindikace pro práci s rodinou. První kontakt s rodinou, motivace rodiny ke spolupráci, formulace zakázky.

17

18.-19.3.2016

Vladislav Chvála, Ludmila Trapková

Vývojové fáze rodiny a krize s nimi související. Ukázky práce, kasuistiky.

17

22.-23.4.2016

Alexandra Roubalová, Ondřej Počarovský

 

Poruchy vývoje rodinného systému.

Práce s rodičovským párem, koordinace rodinného poradenství s dalšími typy služeb

17

27.5.2016

 

 

 

28.5.2016

Aleš Kuda, Josef Radimecký a Ivana Radimecká

PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová

Specifika práce s rodinou v terapeutické komunitě, rodinné víkendy v terapeutické komunitě.

 

Manželské / párové poradenství.

17

17.6.2016

 

 

18.6.2016

 

Alena Paloušová

Markéta Skálová

(9-10:30)

Richard Zajíc

(10:45 – 12:15)

Irena Kulhánková

(13:30 – 15:00)

Počarovský, Roubalová

(15:15 – 16:45)

Etika práce s rodinou.

Bálintovská skupina.

(Paloušová)

Komentované kasuistiky z praxe rodinného poradenství v různých typech služeb: práce s rodinou v prostředí azylového bydlení (Kulhánková), práce s rodinou s psychotickým pacientem (Skálová); práce s rodinou na ambulantním adiktologickém pracovišti (Zajíc)

17

20.9.2016

Vladislav Chvála

Ludmila Trapková

Jan Knop

Skupinové supervizní sezení se  závěrečnými kasuistikami. Závěr kurzu.

9

Celkem 102h výuky

+ 10h domácí práce

+ 9h závěr. seminář

Struktura jednotlivých setkání: pátek 1000 – 1830, sobota 900 – 1645. Na úvod každého setkání proběhne zahajovací a informační komunita, v rámci závěrečného bloku v rámci daného tématu proběhne reflexe sloužící k hodnocení dané tematické části setkání.