Kulatý stůl ke společnému vzdělávání a ESIF

Vydáno: 3 minuty čtení

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se uskutečnil kulatý stůl ke „Společnému vzdělávání a ESIF“. Kromě prezentace úspěšných projektů byla diskutována i novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Na závěr setkání byla nastíněna koncepce budoucího programového období.

Kulatý stůl byl zahájen náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským. „Hlavním cílem kulatého stolu je prezentovat, jakým způsobem napomáhají Evropské strukturální a investiční fondy implementaci principů společného vzdělávání do praxe. Evropský sociální fond významně napomohl tomu, aby se český vzdělávací systém proměnil, otevřel a skutečně podporoval rozvoj potenciálu každého dítěte bez ohledu na jeho sociokulturní statut, etnikum či znevýhodnění,“ uvedl náměstek Velčovský.

Účastníkům kulatého stolu byly představeny tři projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které je možné označit za best practice. Jednalo se o projekty Nové školy, o.p.s., statutárního města Liberce a mateřské a základní školy Lyčkovo náměstí v Praze 8. Všechny měly společné to, že pracovaly systémově s podporou učitelů, aby implementace principů společného vzdělávání pro ně byla nejen snazší, ale především automatickou. Rozpoutala se velmi živá diskuse, do níž se zapojili nejen řešitelé projektů, ale všichni stakeholdeři, včetně představitelů MŠMT.

Oceňovaný příspěvek se týkal rovněž činnosti Agentury pro sociální začleňování a investiční podpory vzdělávání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj.

Následovala diskuse k Novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a dále debata nad využitím národních zdrojů k podpoře společného vzdělávání, kterou uvedl ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Jaroslav Faltýn.

Na závěr náměstek Velčovský představil budoucí operační program Jan Amos Komenský, základní teze i problémy. „Je pro nás zásadní zajistit pokračování podpory efektivní implementace společného vzdělávání. Věřím, že z dlouhodobé perspektivy jsou tzv. měkké intervence do škol, učitelů, dětí i rodičů důležitější a mají podstatnější dopad než intervence tvrdé,“ zakončil jednání náměstek Velčovský.

Akce se zúčastnilo přes 30 zástupců státní správy, samosprávy, Úřadu vlády, základních škol, Svazu měst a obcí ČR a dalších partnerů, kteří jsou buď přímo, anebo zprostředkovaně zapojeni do procesu společného vzdělávání.

Více informací o výzvách OP VVV podporujících regionální školství naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Zdroj: http://www.msmt.cz/kulaty-stul-ke-spolecnemu-vzdelavani-a-esif