Koronavirus Covid-19 a mezinárodní programy

Vydáno: 4 minuty čtení

aktuální doporučení, 4. 3. 2020

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 Dům zahraniční spolupráce v roli národní agentury pro programy Erasmus+ a Evropský Sbor solidarity upozorňuje na zvýšenou opatrnost při plánování a realizaci mobilit v rizikových oblastech.

Všem příjemcům grantů zdůrazňujeme nutnost pečlivě sledovat průběžně aktualizované informace na stránkách  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstva zahraničních věcí včetně zastupitelských úřadů a Ministerstva zdravotnictví včetně hygienických stanic a řídit se pokyny zde uvedenými. 

Pozornost věnujte zejména definování rizikových oblastí. K dnešnímu dni můžeme potvrdit, že Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo jako rizikové oblasti: Čínu, oblasti Vietnamu, Jižní Koreje a Íránu, regiony Lombardie, Benátsko, Emilia Romagna a Piemont v severní Itálii.

Podmínky programů administrovaných DZS mají definované postupy pro nepředvídatelné situace. Na základě stanovisek Evropské komise z 31. 1. a 25. 2.2020 je na rozhodnutí příjemců grantů a individuálních účastníků, zda a jak chtějí realizovat plánované projektové aktivity a mobility. Jedním z možných řešení je v odůvodněných případech využití principu vyšší moci.  Řešení případů vyšší moci je specifická záležitost, odvíjející se od konkrétní situace a daných okolností.  Vždy musí být respektována nastavená pravidla a přijatá opatření musí být v souladu se smlouvou uzavřenou mezi DZS a danou institucí.  Každý držitel grantu by měl pečlivě zvážit všechny možnosti změn projektových aktivit a mobilit (např. posunout termín aktivity, změnit místo konání, prodloužit trvání projektového období). V každém případě je třeba posuzovat dle individuální situace žadatele, dle vývoje situace a vždy intenzivně komunikovat s partnerskými organizacemi.

V nepředvídatelných individuálních případech kontaktujte DZS bez zbytečného odkladu. Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci bude mimo jiné nezbytné:

 1.  prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např.: pojištění; využití storno podmínek; v případech, kde je to možné a relevantní změna termínu a/nebo místa konání aktivity apod.);

 2. prokázat, že aktivitu/mobilitu nebylo možné realizovat z důvodu vyšší moci, tzn. jednalo se prokazatelně o rizikovou oblast (je možné doložit oficiální informace zveřejněné na národní, regionální či místní úrovni);

 3. využít další možnosti pokrytí ztrát z organizačních nákladů či zbytků jednotkových nákladů;

 4. doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat zpět;

 5. v případě potřeby předložit další dokumenty dle vyžádání Domu zahraniční spolupráce.

DZS bude posuzovat každý případ jednotlivě na základě předložených podkladů.

V případě, že projektové aktivity realizujete, DZS doporučuje:

 1. zajistit poučení o bezpečnosti a základních hygienických pravidlech všech účastníků;

 2. prověřit, že cílová destinace není definována jako riziková ze strany odpovědných orgánů v ČR ani v zahraničí (na národní nebo regionální úrovni toto oznamuje příslušné ministerstvo nebo region, popř. město, obec);

 3. prověřit, že účastníci akce nepřijíždějí z rizikové oblasti a takové účastníky upozornit na opatření přijatá našimi odpovědnými orgány;

 4. v případě, že máte informaci o osobách, které se vrátily z oblasti, kde se šíří COVID-19, informujte je o doporučení zůstat doma a izolovat se po dobu 14 dní a v případě zjištění teploty, mírného kašle či jiných zdravotních obtíží by měly telefonicky kontaktovat svého lékaře a místní krajskou hygienickou stanici.

   

  Zdroj: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/koronavirus-covid-19-a-mezinarodni-programy-aktualni-doporuceni-4-3-2020/