konference Současné výzvy předškolního vzdělávání

Vydáno: 5 minut čtení

Na začátku října, 7. – 8. 10. je naplánována konference Současné výzvy předškolního vzdělávání (témata: dvouleté děti – inkluze – povinné předškolní vzdělávání). Konference se koná na počest 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK, pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Konference je určena jak pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů, ale především pro učitelky a ředitelky mateřských škol a také pro všechny ostatní, kteří se o problematiku předškolního vzdělávání zajímají (např. pracovníci České školní inspekce, pracovníci školních poradenských pracovišť atd.).

Před deseti lety v rámci oslav 60. výročí založení fakulty katedra primární pedagogiky PedF UK v úzké spolupráci s Asociací předškolní výchovy uspořádala celostátní konferenci s mezinárodní účastí na téma Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě, z které vyšel sborník příspěvků . Téma konference bylo především věnováno problematice přípravy učitelek mateřských škol v souvislosti s aktuálními otázkami předškolního vzdělávání.

Letošní konferenci k problematice předškolního vzdělávání pořádá opět katedra primární pedagogiky PedF UK v úzké spolupráci s Asociací předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti. Cílem konference je po deseti letech provést reflexi vývoje přípravy učitelek mateřských škol v souvislosti s rozšířením vysokoškolské pregraduální přípravy, přestože převažuje v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol stále trojkolejnost (SŠ, VOŠ, VŠ) a zaměřit se na aktuální problémy předškolního vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona, a to povinnému předškolnímu vzdělávání, inkluzi a zařazení dvouletých dětí do mateřských škol atd.

Konference má tři části, v pátek 7. října se uskuteční plenární referáty zvaných odborníků s následnou odbornou diskuzí. V závěru pátečního programu je připraven křest několika nových publikací z obou předškolní pedagogiky. V průběhu sobotního dopoledne je připraveno jednání v odborných sekcí:

  1. Rozvoj a podpora  pregramotností
  2. Dvouleté dítě v mateřské škole
  3. Povinné předškolní vzdělávání
  4. Umění v předškolním vzdělávání
  5. Profesní příprava
  6. Inkluze v mateřské škole

V rámci dvoudenní konference je připraven bohatý doprovodný program: výstava odborných publikací předškolní pedagogiky, prodejní výstavy publikací k předškolnímu vzdělávání vydavatelství: Grada, Portál, Raabe a Wolters Kluwer, výstavka studentských prací oboru Učitelství pro mateřské školy.

Úvodních referátů se ujmou zástupci významných institucí. Za Univerzitu Karlovu promluví prorektorka prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., za MŠMT přislíbila účast Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, za ČŠI PhDr. Irena Borkovcová a tématu dětských skupin, mikrojeslí a podpoře rodinné politiky bude věnovat. PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., Jiřina Kunášková z MPSV.

Pozvání na konferenci přijala PaedDr. Monika Miňová, Ph.D. z prešovské pedagogické fakulty, která bude informovat o aktuální situaci předškolního vzdělávání a pregraduální přípravě učitelek mateřských škol na Slovensku. V rámci plenárních referátů vystoupí doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. společně s doc. PhDr. Janou Uhlířovou CSc., které se zaměří na téma Vzdělání jako cesta k profesionalitě předškolního pedagoga (Mezníky vývoje vzdělávání učitelek mateřských škol). Dále vystoupí PhDr. Zora Syslová, Ph.D. z PedF MU Brno s tématem kvalifikační požadavky na učitelky ve světle změn aktualizace školského zákona

Účastníci konference se mohou těšit na referát významné psycholožky prof. RNDr. Marie Vágnerové, CSc. k psychickému vývoji předškolního dítěte a na vystoupení známého pediatra MUDr. Martina Gregory, který se bude ve svém příspěvku Dítě v kolektivu MŠ – medicínská rizika a přínosy věnovat i často diskutovanému tématu očkování dětí.

Výsledky výzkumu k problematice školní připravenosti nebo-li úspěšnému startu bude prezentovat tým PhDr. Davida Gregera, Ph.D. Na podmínky vzdělávání dvouletých dětí se zaměří příspěvek Retrospektiva a perspektiva institucí pro děti do tří  PhDr. Jany Kropáčkové, Ph.D. a Mgr. Hany Splavcové.

S dalšími odborníky z oblasti předškolní pedagogiky se účastníci setkají především v průběhu sobotního dopoledne. Vedení odborných sekcí přislíbili např.: Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., (PedF OU Ostrava), doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., (PedF UP Olomouc), PhDr. Eliška Suchánková, Ph.D. (FHS Zlín), PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. a PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D (PedF JČU České Budějovice), z PedF UK doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D., doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., PhDr. Michaela Kaslová, PhDr. Helena Hazuková, a další. Na moderování sekcí se budou spolupodílet i ředitelky fakultních mateřských škol.

Součástí dvoudenní konference bude i páteční večerní setkání absolventů studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiky předškolního věku Pedagogické fakulty UK. Vyzýváme všechny absolventy a absolventky, aby se registrovali do databáze absolventů, který je uveřejněn na webových stránkách fakulty.

Mediálními partnery konference jsou Grada, Portál, Raabe, Wolters Kluwer a Učitelské noviny. Uvedená vydavatelství budou nabízet pro uchazeče konference zajímavé slevy při prodeji pedagogické literatury.

Informace o pořádaných konferencích a dalších doprovodných akcích k oslavám založení PedF UK naleznou zájemci na webových stránkách fakulty http://www.pedf.cuni.cz/