Karierové poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydáno: 5 minut čtení

Odborná konference

29. 4. 2021
Prodejní cena: 1090 Kč
 

Správný výběr povolání a jemu předcházející kariérové poradenství patří k zásadním životním okamžikům v životě každého mladého člověka. U dětí se SVP je navíc potřeba dostatečně zohlednit jejich celkové možnosti a potřeby, plynoucí z dané diagnózy.

Jaká by měla být role kariérového poradenství a jednotlivých zúčastněných stran?  Jaké možnosti zodpovědní pracovníci mají a jak je ve prospěch daného žáka účinně využít?

To jsou některé z otázek, na které se přednášející během této praktické věnované kariérnímu poradenství žáků se SVP zaměří. Dopolední část přednášek navíc doplňují tematicky zaměřené workshopy. Z jejich nabídky si vyberete přesně podle svých potřeb a zájmů.

Konference je určena pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology. Pořádá SPC NAUTIS a odborné nakladatelství Pasparta.

 

Program odborné konference:

 

9:00 – 9:45 – Tranzitní program jako součást systémové podpory kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP

Příspěvek popisuje projekt, který je součástí Systémové podpory kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP. Nositelem projektu je Ústav speciálně pedagogických studií při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jedním z jeho cílů je poskytnout metodickou podporu vybraným pedagogickým pracovníkům a přímou podporu vybraným žákům se SVP. Díky tomuto programu si mohou žáci/studenti už během studia v základním či středním vzdělávání, vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připraveni na přijetí do pracovního poměru.

Mgr. Daniela Maštalířová, pedagožka Univerzity Palackého, Olomouc

 

9:20 – 10:20 – Podpůrná opatření na cestě ke kariéře aneb umíme podpůrná opatření využívat ve prospěch žáka?

Dítě se během cca 15 let školní docházky „připravuje“ na cca 40 let profesního života. Pokud mu chceme na jeho cestě za prací účinně poradit a pomoci, musíme si také položit následující otázky:

  • Víme vůbec, co je to kariérové poradenství?
  • Umíme ho plně využít plně ve prospěch dítěte, mladého člověka, člověka?
  • Pracujeme s perspektivou delší, než je rok ukončení docházky žáka do naší školy?
  • Zvažujeme možnosti a schopnosti žáka limitované navíc jeho zdravotním znevýhodněním?
  • Jsou vždy podpůrná opatření prostředkem k vyrovnání znevýhodnění? Nejsou nebezpečnými úlevami?
  • Jsou vhodné a nevhodné školy, studijní obory, pracovní pozice?

Od příspěvku nečekejte jednoduchá vysvětlení a řešení. Taková neexistují. Musíme však hledat cesty, možná se nám společně podaří některé otevřít.

PaedDr. Pavlína Baslerová, PhD. – odborný asistent na Ústavu speciálněpedagogických studií, PedF UP v Olomouc, věnuje se poradenství dětem, žákům a studentům se SVP

 

10:20 - 10:50 – přestávka

 

10:50 – 11:50 – Efektivita kariérového poradenství ve školní praxi

Cílem příspěvku je shrnout aktuální situaci v kariérovém poradenství u žáků s PAS. Zaměříme se na popis dopadů do vzdělávání, které jsou důsledkem uvedené diagnózy a na vliv těchto dopadů do výběru povolání. Vymezíme role jednotlivých účastníků kariérového poradenství: škola, poradenský pracovník ŠPZ, zákonný zástupce, žák, neziskový sektor. Zhodnotíme naplnění klíčových kompetencí u žáků s PAS a jejich využití při přípravě na povolání a při výkonu zaměstnání.

PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, ředitelka SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú; Mgr. Zuzana Žampachová – speciální pedagožka, vedoucí SPC při MŠ a ZŠ, Brno, Štolcova

 

11:50 – 12:50 – Zkušenosti studentů střední školy a vysoké školy

Jaké jsou konkrétní zkušenosti s dvou studentů? Kdo, nebo co jim nejvíce na jejich cestě českým školstvím a při hledání dalšího vhodného uplatnění pomohlo? O své zkušenost a názory se s účastníky akce podělí dva zástupci mladé generace – student střední školy a student vysoké školy.

Příspěvek moderuje Mgr. Julius Bittmann – speciální pedagog a KBT terapeut

 

14:00 – 15:30 – Tři oddělené workshopy podle výběru účastníka

1.    Profesní orientace z pohledu psychologa - možnosti využití diagnostických nástrojů zaměřených na kariérové poradenství u žáků s PAS

Mgr. Alena Perlínová, SPC NAUTIS; Mgr. Lenka Odehnal Budínová, SPC Štolcova, Brno

2.    Společné hledání cest k optimálnímu využití podpůrných opatření v profesní orientaci

PaedDr. Pavlína Baslerová, PhD.; Mgr. Daniela Maštalířová, Univerzita Palackého, Olomouc

3.    Příklady z praxe na téma naplňování klíčových kompetencí u žáků s PAS. Využití specifických zájmů žáků s PAS v návaznosti na rozvoj a posilování klíčových kompetencí a jejich následné uplatňování při přípravě na povolání.

PaedDr. Věra Čadilová, SPC NAUTIS; Mgr. Zuzana Žampachová, SPC Štolcova, Brno

 

Cena:

-          1.090 Kč - při zaslání objednávky do 10. 3. 2021,

-          1.290 Kč - při zaslání objednávky od 10. 3. 2021 do 5. 4. 2021,

-          1.390 Kč - při zaslání objednávky po 5. 4. 2021.

 

Datum konání konference:

29. 4. 2021

 

Místo konání konference:

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude konference realizována v online podobě.

 

Změna programu vyhrazena.

 

Zdroj: Nakladatelství Pasparta