Kariérní systém: Standard pro ředitele

Vydáno: 3 minuty čtení

V období od ledna do března 2015 pracovala řešitelská skupina na dokončení Kariérního systému pro ředitele a standardu pro ředitele. Materiál je zpracován jako východisko k širší odborné a politické diskusi před budoucím rozhodnutím. Předkládaný popis kariérního systému představuje popis cílového stavu. To znamená, že popisuje navrhovaný systém, pravidla a změny v právních předpisech tak, jak by vypadaly, pokud by byl navržený systém přijat a uveden do praxe. Navržený kariérní systém cílí k růstu kvality škol, ke změnám priorit ve vedení a řízení škol a ke zlepšování výsledků žáků.

Proto je postavený na těchto principech:

  • Ředitel je především pedagogickým lídrem školy. Pedagogické vedení školy se vrátí mezi priority ředitelů, resp. vedení škol.
  • Zájemci o práci ředitele jsou na budoucí funkci připraveni a ředitelé získají podporu od počátku své profesní dráhy.
  • Existuje národní systém umožňující transparentní hodnocení uchazeče o funkci ředitele, akceptovaný zřizovateli.
  • Dojde k zavedení formativního hodnocení práce ředitele na konci adaptačního období a ke změnám hodnocení práce ředitele v průběhu jeho profesní kariéry.
  • Existuje standard kvality práce ředitele po šesti letech od uvedení do funkce, který by měl každý ředitel naplnit.
  • Dojde k propojení s kariérním systémem učitelů s důrazem na podporu profesního rozvoje učitelů ze strany ředitele.
  • Ředitelé mají kvalitní podporu pro svůj profesní rozvoj: vytvoří se podmínky pro sdílení a předávání zkušeností mezi řediteli, mentoring a koučování a zapojení nejkvalitnějších ředitelů škol jako lídrů školského systému.
  • Hodnocení ředitele je propojeno s hodnocením celé školy.

Standard ředitele

Standard ředitele je základním stavebním prvkem celého kariérního systému a je jedním ze zásadních výstupů projektu IPn Kariérní systém. Standard ředitele popisuje v jednotlivých kariérních stupních očekávané prohlubování a rozvoj kompetencí ředitele. Je navržen jako nástroj pro dosahování, udržování a zvyšování kvality práce ředitele a postihuje i rozsah působení ředitele v systému.

Standard ředitele zavádí a shrnuje požadavky státu na profesní kompetence ředitele a na jejich rozvoj v celém průběhu jeho kariéry.

Struktura Standardu ředitele

Etické hodnoty a zásady ředitele jsou základním předpokladem pro vedení a řízení školy. Svým jednáním ředitel udržuje důstojnost a důvěryhodnost celé profese i školy jako instituce. Při své práci ctí právo a respektuje právní předpisy. Při svých aktivitách na veřejnosti bere v úvahu zájmy školy, odpovědně nakládá s informacemi.

Odborné profesní kompetence jsou popsány ve Standardu ředitele, který je jako kompetenční model postaven na profesních kompetencích ředitele. Jde o soubor znalostí, dovedností, schopností a postojů, které může ředitel v daném kontextu opakovaně prokázat. Jsou hodnotitelné, dají se získat a rozvíjet nebo zvýšit dalším vzděláváním a praxí.

Standard ředitele má pět oblastí:

1. Vedení a řízení vzdělávání a výchovy
2. Vedení a řízení postavené na hodnotách a vizi
3. Vedení lidí
4. Řízení organizace
5. Osobnostní a profesní rozvoj

Gradace

Kariérní cesta ředitele je spojena se Standardem ředitele. K hodnocení očekávaných kompetencí jsou ve standardu navrženy indikátory, které vyjadřují úroveň plnění kompetencí na kariérních stupních.

Kariérní systém ředitele má čtyři kariérní stupně: 0, 1, 2, 3. Zájemce o funkci ředitele je zařazen do kariérního stupně 0. Po převzetí funkce ředitele postupuje po kariérních stupních od kariérního stupně 1 po kariérní stupeň 3.

Závěry pracovní skupiny A12 byly představeny na závěrečné konferenci IPn Kariérní systém dne 5. 3. 2015 v Národní technické knihovně v Praze 6. Výstupy budou rovněž k dispozici na www.nidv.cz a www.karieraucitelu.cz (Poznámka redakce: Proč už tam nejsou?!).