Jak zajistit optimální fungování klíčových oblastí a procesů v MŠ

Vydáno: 5 minut čtení

Pozor změna místa konání! Konference s akreditací MŠMT se pod názvem Jak zajistit optimální fungování klíčových oblastí a procesů v MŠ uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu v Praze.

Pro zájemce je o den později rovněž připraven kreativní adventní workshop.Řízení školy online

Bližší informace viz http://vzdelavameskoly.cz/news.php?readmore=47

Kdy: ve čtvrtek 28. listopadu 2019 

Kde: kinosál Francouzského institutu, Štěpánská 35, Praha 1

Pro koho: pro ředitelky a ředitele mateřských škol a předškolních zařízení a jejich zástupce

Úvod

Program konference je koncipován tak, aby upozornil na klíčové oblasti řídicí působnosti ředitele mateřské školy či předškolního zařízení, které jsou stěžejní pro zajištění zdárného vzdělávacího procesu, v nichž však často dochází k pochybením, případně vykazují nedostatky spjaté s podceněním, nesprávným ošetřením či vyhodnocením anebo zanedbanou revizí příslušných postupů a procesů.

Plánovaný program a lektorské obsazení 

  • Soulad ŠVP a RVP PV (ŠVP jako otevřený a srozumitelně zpracovaný dokument s respektem ke vzdělávacímu obsahu, zásadám a podmínkám daným RVP PV; podání jasného a uceleného obrazu o způsobu, formách práce a poskytovaném vzdělávání v příslušné MŠ; ŠVP jako konzistentní, promyšlený a propracovaný celek napomáhající naplnit vizi vytčeného směrování a rozvoje MŠ, vhodného pedagogického stylu a strategie odpovídající integrovanému přístupu ke vzdělávání; zakomponování pravidel chování a jednání; promyšlený systém vnitřní evaluace a pedagogické diagnostiky; prostor pro individualizaci vzdělávání i spolupráci s vnějšími partnery…): doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc., vysokoškolská pedagožka s bohatou lektorskou praxí a rozsáhlou publikační činností v oblasti preprimárního i primárního vzdělávání 
  • Tvorba a aktualizace školního řádu (školní řád jako významná ochrana ředitele i pedagogických pracovníků MŠ, zásady a pravidla jeho tvorby, zohlednění aktuálních legislativních i provozních změn, seznámení rodičů/zákonných zástupců se ŠŘ, práva, povinnosti a pravidla vzájemných vztahů všech účastníků předškolního vzdělávání, problematika GDPR, upřesnění podmínek pro ukončení PV dítěte, organizace školního stravování, zacházení s majetkem školy, zásady BOZP…): Jarmila Kotrbová, lektorka s více než třicetiletou praxí ve funkci ředitelky mateřské školy, dlouholetá členka OMEP a APV  
  • Hlavní zásady práce s kolektivem (efektivní nastavení organizační struktury MŠ, kritéria výběru pedagogických pracovníků, definování kompetencí pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, delegování funkcí, oblast DVPP, motivace, rozvoj a hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktních situací, možnosti mentoringu, koučinku, mediace i facilitace…): Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  
  • Klima školy a ošetření adaptačního procesu (bezpečné sociální prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu: děti, zaměstnance, rodiče; tvorba pravidel: pro děti, pro zaměstnance, pro rodiče; odraz požadavků podporujících pozitivní klima v dokumentech mateřské školy; možnosti měření klimatu MŠ; zásady adaptace dítěte na MŠ, nastavení jejího průběhu…): Mgr. Ludmila Šprachtová, bývalá dlouholetá ředitelka fakultní mateřské školy, mentorka, lektorka programů DVPP, členka výboru APV 
  • Principy a nástroje kvalitní komunikace mezi školou a rodinou (metody, formy a příklady efektivní komunikace mezi rodiči/zákonnými zástupci a školou; zásady bezpečné komunikace; příklady problémových situací; rizika slovní komunikace; kde hledat pomoc v případě selhání komunikačních nástrojů; zpětná vazba v oblasti komunikace…): Mgr. Kamila Bobysudová, zkušená lektorka a poradkyně s pedagogickou praxí, specializující se na oblast koučování, supervize, mentoringu a tutorování  

Cíl konference

Smyslem konference je pomoci ředitelům mateřských škol (a jejich zástupcům) kvalitně nastavit, průběžně revidovat, ošetřovat a kontrolovat stěžejní oblasti, jež utvářejí celkový obraz i „značku“ školy a bezprostředně se podílejí na hladkém průběhu výchovně-vzdělávacího procesu. Zároveň mohou přispět k bezproblémové komunikaci všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu (rodičů, dětí, pedagogů, zřizovatele), optimálnímu řešení konfliktních situací a zároveň otevřít cestu k zapojení mateřské školy do širšího komunitního společenství.

Cena a benefity konference

Cena konference činí 2290 Kč (neobsahuje žádné skryté poplatky, nepodléhá DPH). Při přihlášení 2 a více účastníků z jedné školy/organizace získá každý 10% slevu, a zaplatí tudíž pouze 2090 Kč. Kromě bohatého a informačně nosného programu v podání zkušených lektorek s bohatou pedagogickou i řídicí praxí se můžete těšit na domácí kuchyni (dva coffee breaky, teplý oběd), celodenní pitný režim (káva, čaj, voda po celou dobu trvání konference), vytištěné osnovy přednášek, dárky od partnerů, osobní dárek od pořadatelky konference a závěrečné losování o zajímavé ceny. Do deseti dnů od data konání akce obdržíte osvědčení potvrzující absolvování této akreditované konference v rámci DVPP a přístup ke stažení veškerých materiálů v elektronické podobě.

 

NA KONFERENCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE.

 

Zdroj: Pozvánka, Vzdělávání pro školy i rodiny