Jak řešit obtížné situace ve škole

Vydáno: 3 minuty čtení

kazuistický seminář

Čas konání 9:00 - 16:00
Termín konání 20. 10. 2021
Přednášející

PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského 

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D., psycholožka, školní psycholog ZŠ

Místo konání

Praha

Cena

890 Kč

Rodič, který vyžaduje neustálou pozornost, učitel odmítající přítomnost asistenta ve třídě, nebo šikana ve škole. To vše jsou situace, se kterými se ve škole setkáváme a které je potřeba řešit. Ne vždy se však daří k vyhroceným situacím přistoupit s chladnou hlavou a s nadhledem. Jak na to? Tento workshop se zaměřuje na obtížné situace ve škole, a to v několika rovinách. Zaměří se zejména na řešení vztahů učitel – žák/skupina žáků, pedagog – rodič, pedagog – rodič – poradenský pracovník, v centru zájmu bude i náročná situace v rodině a její odraz ve škole.

Seminář je pojat jako kazuistický – tedy zaměřený na rozbor konkrétních situací z praxe. Základ tvoří předem připravená krátká videa, která přinášejí určitou situaci ze školního života. Témata byla vybrána na základě průzkumu ve školách. Jde o situace, které se v současnosti často řeší a činí v praxi mnohé problémy. Videa jsou doplněna např. o ukázky korespondence s rodiči, nebo o další zdroje, které každodenní praxe ve školství přináší.

Situace budou nazírány z hlediska odborného poradenského pracovníka a z hlediska pedagoga a člena vedení školy Půjde tedy o to hledat řešení situace z hlediska všech zúčastněných – žáka, rodiny, pedagogů ve škole, ale i poradenských pracovníků ve škole i ve školském poradenském zařízení.

Z obsahu:

  1. Problémové chování žáka ve škole – možné reakce učitele, řešení, souvislost se speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Jak podobným situacím předcházet.
  2. Šikana ve škole – šikana mezi dětmi i šikana učitele ze strany skupiny žáků. Možnosti řešení, preventivní aktivity. Spolupráce s rodinami. Kooperace s odborníky, případně s úřady.
  3. Možnosti spolupráce školy s rodinou žáka, o němž se pedagogové domnívají, že má speciální vzdělávací potřeby a rodič to odmítá. Možnosti v rámci školy. Spolupráce s odborníky ze školských poradenských zařízení, případně dalšími. Jak spolupracovat s OSPOD či se Střediskem výchovné péče.
  4. Náročný rodič a práce s ním – zásady správné komunikace – asistent pedagoga, učitel či vedení školy a rodič.
  5. Odmítání přítomnosti asistenta pedagoga ze strany učitele. Možnosti řešení. Spolupráce v rámci školy. Metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
  6. Dítě ve střídavé péči ve škole. Jaké problémy tato situace nese. Neshody rodičů ohledně výběru školy. Střídavá docházka žáka do dvou různých škol – možná rizika. Případná soudní rozhodnutí a jejich dopad na vzdělávání dítěte.

Absolventi semináře se naučí, jak řešit konkrétní obtížné situace, budou mít možnost porovnat je se svou praxí. Získají informace o tom, kde může hledat v případě potřeby odbornou pomoc, a to jak ve škole, tak mimo ni. Získají také informace o platných právních předpisech, kterými je potřeba se v konkrétních situacích řídit. Zjistí, jak, kdy a proč se mnohou upravovat vnitřní předpisy školy v souvislosti s výše popsanými obtížnými situacemi.

Akreditováno MŠMT.

Zdroj: Jak řešit obtížné situace ve škole - Pasparta