IROP podporuje infrastrukturu pro předškolní vzdělávání v integrovaných nástrojích

Vydáno: 4 minuty čtení

Dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nabízejí školským zařízením i dalším subjektům v aglomeracích krajských měst možnost finančně podpořit své projekty v oblasti předškolního vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

V listopadu 2016 byly vyhlášeny výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – Integrované projekty ITI“ a č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ“. Cílem výzev je vybudovat dostatečné množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku a umožnit tak rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trhu práce. Skupina, jíž mají výzvy pomoci, je široká. Zahrnuje děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogické pracovníky, jakož i pracovníky a dobrovolníky v organizacích působících v oblasti vzdělávání.

Z výzvy č. 58 mohou být podpořeny projekty realizované v územních aglomeracích vymezených ve schválené strategii ITI (Olomoucká aglomerace, Brněnská metropolitní oblast a Pražská metropolitní oblast vyjma území hlavního města Prahy). Výzva č. 59 se týká projektů realizovaných v územních aglomeracích vymezených ve schválené strategii IPRÚ (České Budějovice, Jihlava, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín).

Řízení školy online

Kdo může podat žádost

Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání i další subjekty realizující vzdělávací aktivity v této oblasti, kraje a organizace zřizované či zakládané kraji, obce a organizace zřizované či zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Žádosti o podporu lze u obou výzev podávat v návaznosti na vyhlášení výzvy zprostředkujícím subjektem ITI nebo IPRÚ dle příslušnosti ke konkrétní integrované strategii v území. Termín podání žádosti o podporu, stejně tak termín ukončení realizace projektu může být v této výzvě omezen, realizace projektu však nesmí být před podáním žádosti dokončena. Žadatelé mohou na své projekty získat podporu ve výši 85 % způsobilých výdajů z EFRR. Výzvy vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a administruje Centrum pro regionální rozvoj České republiky, v případě ITI jsou projekty vyhlašovány a administrovány ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem ITI.

Podporované aktivity

Podpora je zaměřena na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle zákona č. 561/2004 Sb. a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení (i tzv. firemních mateřských škol), dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby). Navýšení kapacity je podmínkou přijatelnosti projektu.

V rámci projektu mohou být realizovány stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení pro péči o děti předškolního věku včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury a zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup budov, pořízení vybavení budov i učeben a pořízení kompenzačních pomůcek. Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 58. a 59. výzvě. Tyto aktivity mohou být ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI nebo IPRÚ vymezeny ještě přesněji na základě priority v daném území.

Kontaktní informace

Texty výzev včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce jsou uvedeny na stránkách http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Vzdelavani. Navazující výzvy zprostředkujícího subjektu ITI a IPRÚ jsou uvedeny na stránkách http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Integrovane-vyzvy. V textu výzvy jsou uvedeny kontakty na pracovníky zprostředkovatelských subjektů ITI a IPRÚ, se kterými je nutné konzultovat specifika daných výzev.   

Další aktuality