Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Vzdělávací program pro ZŠ

V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř čtyři tisíce pedagogů, připravila Česká školní inspekce další vzdělávací program pro učitele základních škola odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jehož smyslem je přiblížitpedagogům uvolněné úlohy z mezinárodního šetření PIRLS 2016, poskytnout jim náměty pro jejich využití ve výuce a podpořit mezioborový rozvoj čtenářských dovedností žáků.

Mezinárodní šetření výsledků žáků poskytují důležité a využitelné informace o výkonnosti vzdělávací soustavy České republiky ve srovnání s množstvím dalších zemí a ekonomik světa. Úlohy, které jsou při mezinárodních šetřeních používány, mají významný didaktický potenciál, díky kterému je možné s těmito úlohami pracovat i přímo v rámci výuky ve školách. Nový vzdělávací program České školní inspekce nabízí učitelům hlubší porozumění záměrům a konstrukci testových úloh a poskytne jim řadu námětů i tematických příkladů právě pro využití těchto uvolněných úloh ve vzdělávacím procesu. Součástí vzdělávacího programu je pak také seznámení s novými přístupy a aktivitami směřujícími k podpoře čtenářské gramotnosti(dílny čtení, čtenářské kontinuum) a vzájemné spolupráci učitelů(kolegiální podpora učitelů). Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET v modulu školního testování.

Na každý seminář se může přihlásit i více pedagogů z jedné školy(aprobace učitelů není podstatná, čtenářské dovednosti by měly být rozvíjeny napříč vzdělávacími obory).

Účast na semináři je zcela zdarma.

 Řízení školy online

Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od února 2019 do dubna 2019 uskuteční ve většině krajských měst České republiky.

Řízení školy online

Pozvánky jsou školám v jednotlivých krajích zasílány také adresněprostřednictvím e‑mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

Veškeré informace a instrukce k přihlášení učitelů na příslušné semináře jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, který je školám zasílán spolu s pozvánkou (registrace je realizována přes systém InspIS E-LEARNING, registrují se přímo jednotliví učitelé, nikoli prostřednictvím ředitele školy – tomu jsou ovšem zasílány pozvánky).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí využijte prosím systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu naleznete zde.

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vzdelavaci-program-pro-ucitele-ZS-Inspirace-pro-zk