Inspirace pro ČR – implementace klíčových kompetencí v systému Evropských škol

Vydáno: 6 minut čtení

Ve středu 26. října 2022 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní on-line konferenci zaměřenou na zkušenosti Evropských škol s implementací klíčových kompetencí ve vzdělávání. Obsah konference nabídnul zajímavou inspiraci pro český vzdělávací systém, například v oblasti revizí rámcových vzdělávacích programů.

Program konference zde
Konference se uskutečnila jako součást oficiálních akcí rezortu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Česká školní inspekce se vedle svých národních hodnoticích aktivit podílí také hodnocení kvality a efektivity vzdělávání v Evropských školách, přičemž zjištění, závěry a související informace mohou být zdrojem inspirace také přímo pro české vzdělávací prostředí. Konference byla organizována ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem generálního tajemníka Evropských škol a několika vybranými Evropskými školami.

Tématem konference byla Implementace klíčových kompetencí Evropského referenčního rámce pro celoživotní učení ve vzdělávání v systému Evropských škol. „Úkolem Evropských škol je poskytovat kvalitní vzdělávání, které respektuje společné cíle, strategie a principy vzdělávání v Evropské unii. Osm klíčových kompetencí, které všichni jednotlivci potřebují pro osobní naplnění, rozvoj aktivního občanství, sociální uplatnění i zaměstnání, je postupně implementováno do plánování výuky, vzdělávacích činností i hodnocení žáků v Evropských školách,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Po přivítání a představení hostů náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem, který celou konferencí provázel, a po úvodním slově ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zahájili konferenci ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš a místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Michaela Šojdrová.
Vlastní program konference otevřeli generální tajemník Evropských škol Andreas Beckmann a jeho zástupce Manuel Bordoy, kteří představili organizaci systému Evropských škol a základní cíle a principy vzdělávání ve vztahu k potřebám vzdělávání v zemích Evropské unie ve 21. století, jimiž je především rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
O inspektorátu Evropských škol následně hovořil John Fitzgerald, inspektor pro předškolní a primární cyklus Evropských škol za Republiku Irsko, která je v tomto školním roce předsedající zemí Nejvyšší rady Evropských škol. Nastínil místo inspektorátu v systému Evropských škol, role, povinnosti a metody práce inspektorů a stručně představil priority letošního irského předsednictví. Národní inspektorky Evropských škol za Českou republiku, Dana Musilová a Renata Juráňová, poté pohovořily o některých konkrétních aktivitách, do kterých je v rámci činnosti inspektorátu Evropských škol Česká školní inspekce zapojena.

České sekce, ve kterých se čeští žáci vzdělávají v mateřském jazyce, jsou součástí Evropských škol Brusel III Lucemburk II. Informace o vzdělávání v těchto školách a o činnosti českých sekcí poskytli Micheline Sciberras, ředitelka Evropské školy Brusel III a Maurice Van Daal, ředitel Evropské školy Lucemburk II. Vedle základních informací, jako jsou např. počty žáků, výsledky Evropské maturity apod., promluvili také o kurikulu a osnovách Evropských škol a v neposlední řadě o procesu jejich směřování k inkluzivnímu vzdělávání, které je významnou prioritou evropského systému.

Druhá část konference byla věnována již přímo implementaci klíčových kompetencí ve vzdělávání. Vedoucí pedagogického odboru Kanceláře generálního tajemníka Evropských škol László Munkácsy poskytl účastníkům konference informace o probíhajícím procesu implementace, o tom, v jaké fázi implementace se školy právě nacházejí a jaké kroky jsou plánovány v nejbližší budoucnosti. Poté účastníky konference seznámil s tím, jak jsou klíčové kompetence zapracovány do strategických dokumentů Evropských škol a do učebních osnov. Národní inspektorka Evropských škol Dana Musilová poté navázala popisem systému harmonizovaného plánování škol a učitelů, který byl vypracován pro všechny Evropské školy a který se v tomto školním roce pokusně ověřuje.

Velmi důležitou součástí konference bylo představení příkladů inspirativní praxe. Národní inspektor za Republiku Irsko John Fitzgerald informoval o úspěšném prvním ročníku Festivalu psaní, který proběhl v minulém školním roce napříč systémem Evropských škol. V rámci festivalu spolupracovali distančně učitelé a žáci z různých zemí a škol a jeho výsledkem byly mimořádně zdařilé sborníky prací žáků zapojených zemí včetně žáků českých. Další příklady zajímavých aktivit, které podporují rozvoj klíčových kompetencí v předškolním, primárním i sekundárním cyklu vzdělávání v Evropských školách, byly představeny samotnými pedagogy. Konkrétně šlo o dvouletou pilotní fázi projektů předškolního cyklu Evropské školy Mol v Belgii, o kterém informovala koordinátorka předškolního cyklu Cathy Biot. Učitelka české sekce Evropské školy Brusel III Barbora Pumpová představila dva projekty integrované tematické výuky, které byly zapracovány také do metodické publikace České školní inspekce poskytující inspiraci pro rozvoj matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni základního vzdělávání. Michaela Lišková, učitelka sekundárního cyklu Evropské školy ve Varese, názorně předvedla, jak je možné rozvíjet všech osm klíčových kompetencí v rámci českého jazyka na sekundárním cyklu školy, kde není zřízena česká sekce.
Všichni přednášející zdůraznili, že způsob učení podporující vlastní iniciativu žáků, jejich tvořivost a schopnost sebereflexe je pro žáky motivující a efektivní.

„Znalosti, dovednosti a kompetence žáků, vyváženost těchto složek vzdělávacího procesu, akcentace některé z nich nebo naopak vhodnost některou z nich upozadit, to přesně jsou témata, jimiž se již delší dobu zabýváme v rámci debat o úpravách rámcových vzdělávacích programů v České republice. Proto jsem velmi rád, že jsme dnes měli možnost seznámit se se zahraničními zkušenostmi právě s implementací klíčových kompetencí, které jsou nepochybně jedním ze zásadních cílů vzdělávání,“ dodal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš s tím, že obzvlášť podnětné bylo podívat se na proces implementace klíčových kompetencí ve vzdělávání v systému Evropských škol, jež představují velmi zajímavou a velmi propracovanou vzdělávací strukturu v rámci evropského společenství.