Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Vydáno: 2 minuty čtení

Cílem této výzvy je podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit, podpora MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti zavádění individuální integrace, důraz na osvětové aktivity směrované na veřejnost, podpora vzniku platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a workshopů.

Kdo může o dotaci požádat?

Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vytvářejí veřejně prospěšnou činnost

 • Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu
 • Školy a školská zařízení zřizované organizačními složkami státu
 • Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu

Jaké jsou podporované aktivity?

Předškolní vzdělávání

 • Prevence školní neúspěšnosti:
  Tematický blok I: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem; průvodce pro žáky - ,,starší kamarád“; vrstevnické vzdělávání; vzdělávací aktivity o prázdninách; kroužky ve školách a zařízeních pro volnočasové aktivity; návštěva jiných škol se skupinou žáků; kariérové poradenství
  Tematický blok II: workshopy pro rodiče žáků; spolupráce s rodiči a osvětová činnost; podpora rodičů při jednání s ped. pracovníky, sociálními a zdravotními službami; podpora školních poradenských pracovišť; zapojování rodičů do aktivit školy; informační a osvětová kampaň; podpora aktivních rodičů žáků ze znevýhodněného prostředí; pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole; výjezdové aktivity pro ped. pracovníky
 • Řízení projektu

Jaké jsou podpořené cílové skupiny?

Povinné cílové skupiny

 • Žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí
 • Rodiče a opatrovníci dětí a žáků

► Ostatní cílové skupiny

 • Pracovníci škol a školských zařízení,
 • Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků
 • Veřejnost

Více informací v přiloženém letáku.

Další aktuality