Informační materiál k reformě financování

Vydáno: 9 minut čtení

 V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství vydalo MŠMT informační materiál  k této problematice včetně nejčastějších mýtů, které kolem reformy vznikly.

 

Reforma financování regionálního školství

Úvod – Změna financování

 • Významná změna po více jak 20 letech
 • Základní smysl změny financování:
  • Umožní zvýšení kvality výuky
  • Umožní snížení počtu žáků ve třídě
  • Garantuje škole, že bude mít dostatek peněz pro skutečné tarify
  • Donese škole peníze i na motivační složky platu
  • Umožňuje státu věci více řídit a tím i reagovat pružněji na potřeby vzdělávání

Změna financování představuje nástroj, jehož prostřednictvím stát přerozděluje jím vyčleněné finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení jednotlivým subjektům!

Všechny finanční prostředky státního rozpočtu však mají jasné účelové určení – platy pedagogických pracovníků i nepedagogických zaměstnanců, popřípadě tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – učebnice, učební texty, další vzdělávání pedagogických pracovníků apod.

Základní principy současného systému

Objem peněz na přímé výdaje na vzdělávání pro konkrétní školu či školské zařízení na kalendářní rok je striktně odvozen od skutečného počtu dětí, žáků, studentů či jiných jednotek výkonu v konkrétní škole či školském zařízení.

V současném systému tak není tedy nijak zohledněno věkové složení pedagogů dané školy mající přímý vliv na výši tarifní části platů a fakticky snižující objem prostředků, který řediteli školy zůstane na další (zejména motivační) složky platu.

Ředitel školy fakticky přizpůsobuje rozsah poskytovaného vzdělávání objemu peněz na přímé výdaje na vzdělávání na daný kalendářní rok (dnes jde někdy až na minimum toho, co mu předpisy dovolí, bez ohledu na kvalitu).

Rozhodné termíny současného a nového systému

 • V měnícím se systému znají školy rozpočty na konci března daného kalendářního roku
 • V novém systému budou znát školy rozpočty počítané MŠMT již v lednu daného kalendářního roku.

Základní principy nového systému od 1. 1. 2020

Nový systém je založený na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích a zajistí tak školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní výuky i pro odpovídající odměňování jejich pracovníků.

Zásadní změnu představuje zavedení nového systému financování pedagogické práce MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích. Pro jednotlivé obory vzdělání, MŠ a ŠD je závazným právním předpisem (nařízení vlády a vyhlášky) stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu.

Prostředky na další složky platu tak vždy škola dostane vedle prostředků na tarifní složky platu a ředitel školy tak má garanci, že nebude zajišťovat tarifní složky platu pedagogů na úkor prostředků na další složky platu (zejména motivační).

Objem prostředků na platy nepedagogů (u MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří) bude MŠMT rozepisovat na každou jednotlivou školu prostřednictvím normativu složeného z normativu na

 • ředitelství,
 • další pracoviště a
 • každou třídu, u konzervatoří na žáka.

Tento princip umožňuje reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce konkrétní školy.

Poslední složkou centrálního rozpisu bude objem prostředků na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogů, tzv. ONIV. Tento bude pro každou jednotlivou MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoř stanoven na základě centrálního normativu podle počtu dětí, žáků či studentů školy.     

Shrnutí

 • nový systém výrazně zvyšuje předvídatelnost prostředí pro ředitele škol, neboť tito si budou moci vždy již v září spočítat limit počtu pedagogických pracovníků, který jim je stát při dané organizaci vzdělávání připraven v následujícím kalendářním roce výše uvedeným způsobem zafinancovat,
 • nový systém výrazně snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd – rozhodujícím parametrem bude skutečně realizovaný rozsah výuky, přičemž stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu otevírá prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí či žáků ve třídě,
 • objem prostředků na další složky platu (zejména motivační) bude škola vždy dostávat vedle reálného objemu prostředků na tarifní složky platu pedagogů; tento objem bude stanoven normativně podle počtu pedagogů, normativ však bude zároveň zohledňovat zvýšenou náročnost pedagogické práce ve třídách s vyšší naplněnosti (zejména pro případy, kdy zřizovatel nevytvoří prostorové podmínky pro postupné přiměřené snižování počtu žáků ve třídách) a s vyšší mírou inkluze. Na odměny a osobní příplatky budou mít peníze i ty školy, které je dosud neměly, jsou to zejména mateřské školy.

Rok 2019 jako rok přípravný a přechodový

 • MŠMT ke změně financování uspořádalo 2 vlny seminářů, a to jak pro ředitele škol, tak i pro úředníky krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
  • MŠMT připravilo metodiky pro výpočet PHmax, které mají ředitelé všech typů škol již řadu měsíců k dispozici na webových stránkách MŠMT.
  • V současné době probíhá na školách každoroční sběr dat (oproti předchozím rokům je o některé údaje rozšířený), ze kterých MŠMT propočítá rozpočty škol pro rok 2020.

 

Mýty v souvislosti se změnou financování

 • Nemáme propočty a nevíme kolik pedagogů a jak se nám zaplatí?
  • MŠMT zaplatí tolik pedagogů realizujících výuku, kolik jich skutečně ve škole je a škola je v září 2019 vykázala.
 • Kolik dostaneme zaplacených nepedagogů a jak?
  • Počet nepedagogů na organizaci minulého školního roku viděly školy v červnu 2019. Některé střední školy však do nepedagogů školy zařazují i zaměstnance, kteří s činností nesouvisí – doplňková činnost, správa majetku, veřejné zakázky...). U některých středních škol bude MŠMT rozdíly v nepedagogické činnosti v oblasti praktického vyučování řešit formou rezervy, s kterou budou krajské úřady nadále oprávněny nakládat. Kromě nepedagogů na školu dostane škola napočtené i nepedagogické pracovníky na všechna školská zařízení, která patří pod stejné IČO, tedy stejnou právnickou osobu. To některé školy dnes nerozlišují.
 • Systém je nejasný, nepřehledný. Školy neví, co bude?
  • MŠMT organizovalo vlastními silami řadu seminářů s řediteli a ředitelkami škol přímo v území, semináře pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností. Na webových stránkách má zveřejněné metodiky k vykazování i propočtům a odpovědi na veškeré otázky, které se v souvislosti se změnou financování vyskytly.
  • Nový systém je naopak rychlejší, přesnější a stát přebírá přímou zodpovědnost za konkrétní propočty peněz a počtu lidí v oblasti činnosti škol, částečně i školních družin.
 • Ministerstvo změnu odkládalo, protože nebyla připravena.
  • Odklad o jeden rok sloužil zejména k tomu, aby se dala data z nově upravených výkazů pro školní rok 2018/2019 propočítat, chyby, které školy udělaly, s nimi projednat a ministerstvo se mohlo ve druhé vlně seminářů zaměřit především na podporu škol tak, aby se chyby ve výkazech pro rok 2019/2020 již neobjevovaly. 

Semináře k reformě financování regionálního školství

I. Semináře pro ředitele a ekonomy MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ŠD

 • 04/2018 – 06/2018
 • 11 seminářů na území ČR
 • téměř 3 000 účastníků

II. Semináře pro ředitele a ekonomy MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ŠD + ZUŠ

 • 04/2019 – 05/2019
 • 14 seminářů – v každém kraji ČR + Praha
 • 4 800 účastníků

I. Semináře pro úředníky ORP a KÚ

 • 10/2018
 • 2 semináře – v Praze a Olomouci
 • 350 účastníků

II. Semináře pro úředníky ORP a KÚ

 • 08/2019 – 09/2019
 • 4 semináře pro ORP – 2x Olomouc, 2x Praha
 • 1 seminář pro KÚ - Praha
 • 520 účastníků

Semináře pro zástupce speciálních škol a škol se speciálními třídami (problematika AP)

 • 09/2019
 • 4 semináře – Praha, Olomouc
 • 450 účastníků

CELKEM 36 seminářů, pro více než 9 000 účastníků, po celé ČR

pozn.: semináře pro ředitele škol proběhly vždy jako dopolední pro MŠ, ZŠ a odpolední (pro SŠ, VOŠ, ŠD)

Nad rámec uvedeného probíhalo také přímé telefonické dotazování a ověřování správnosti nastavení v daných školách, při kterém bylo přímo kontaktováno celkem 622 základních škol po celé České republice. Zjišťování bylo většinou škol přijato pozitivně a ze strany vedení školy byl telefonický kontakt často využit ke konzultaci v nastavení organizace školy po změně financování regionálního školství. Konzultace byly poskytovány také ekonomkám škol.

Zároveň v rámci ministerstva funguje informační e-mail reforma@msmt.cz, na který denně dochází dotazy ředitelů škol a již tímto způsobem byly zodpovězeny stovky dotazů.

Více informací o reformě naleznete na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovani-regionalniho-skolstvi     

Zdroj: http://www.msmt.cz/file/51415/