Informační bulletin České školní inspekce

Vydáno: 4 minuty čtení

Uvnitř vydání naleznete např.

  • Česká školní inspekce udělila medaile Za zásluhy o rozvoj kvality vzděláváníŘízení školy online
  • Úroveň gramotností žáků ZŠ a SŠ
  • InspIS ŠVP usnadní školám práci
  • Didaktické využití úloh TIMSS, PIRLS a PISA - vzdělávání učitelů přímo ve školách
  • TIMSS 2019 - ověření znalostí žáků v matematice a přírodních vědách

Celý bulletin si můžete přečíst v režimu flipViewer nebo ve formátu PDF.

Úvodní slovo ústředního školního inspektora

Vážené dámy, vážení pánové,

nemáme jako společnost většího úkolu, než zajistit kvalitní vzdělání pro naše děti. Učitelská profese by tak vždy měla stát v popředí zájmu a společnost by si měla svých učitelů vážit. Na učitele jsou v současnosti kladeny velmi široké a komplexní požadavky. Učitel by měl být nejen odborníkem ve svém oboru, ale měl by mít také znalosti a dovednosti v řadě dalších oblastí, jako jsou např. pedagogická diagnostika, management třídy, moderní metody a formy výuky, vzdělávání heterogenních kolektivů, krizová komunikace, prevence a řešení rizikových jevů apod. Aby mohl učitel tyto náročné požadavky naplnit, musí mít adekvátní podporu. A pokud takto komplexních znalostí a dovedností učitel dosahuje, musí za to být i adekvátně ohodnocen. Totéž se pak týká ředitelů škol, kteří nad rámec znalostí a dovedností, kterými by měl disponovat každý učitel, musí zvládat také dovednosti související s řízením pedagogického procesu, řízením změny, vedením pedagogického sboru i řízením instituce jako takové.

Česká školní inspekce si uvědomuje, jak náročná je učitelská a ředitelská profese, jak složité úkoly a výzvy před našimi pedagogy a řediteli škol stojí, i to, v jak nelehkých podmínkách své poslání mnohdy naplňují. I přes mnoho velkých kvalitativních výzev, které před českým vzdělávacím systémem stojí, je potřeba připomenout, že náš vzdělávací systém tvoří množství skutečně kvalitních pedagogů a ředitelů škol, kteří svou práci berou jako důležitou veřejnou službu, snaží se ji vykonávat zodpovědně, poctivě a co nejvíce ve prospěch těch, kvůli kterým se stali učiteli. A vedle učitelů a ředitelů škol je potřeba zmínit i další osobnosti stojící mimo přímou pedagogickou praxi v mateřských, základních, středních či vyšších odborných školách nebo ve školských zařízeních, které se na zvyšování kvality vzdělávání také podílejí.

Proto je dobře, že existují různé formy poděkování a ocenění těch, kteří dělají naše školství lepším. U příležitosti dne učitelů ocenil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR několik desítek vynikajících pedagogů a pedagožek za jejich zásluhy v oblasti vzdělávání a výchovy. Také Česká školní inspekce se snaží různými způsoby poukazovat na osobnosti, které usilují o kvalitativní proměnu českého školství směrem k výkonnému a modernímu vzdělávacímu systému respektujícímu požadavky současnosti i budoucnosti a které na podpoře vzdělávání a na rozvoji jeho kvality různými způsoby participují. I proto jsme na konci měsíce dubna udělili osmi osobnostem a jedné neziskové organizaci medaili Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání.

Jménem České školní inspekce upřímně děkuji všem učitelům, ředitelům škol, akademickým pracovníkům i představitelům nejrůznějších organizací veřejného, soukromého i neziskového sektoru, kterým záleží na kvalitě českého vzdělávacího systému a kteří usilují o její průběžně zvyšování.

Příjemné čtení dalšího vydání Informačního bulletinu České školní inspekce přeje

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Informacni-bulletin-Ceske-skolni-inspekce-05_2019