Informace o struktuře vysokoškolského vzdělávacího systému Ukrajiny

Vydáno: 7 minut čtení

Ukrajinské vysoké školy na základě akreditace udělují kvalifikace (diplomy) čtyř stupňů:

  1. Mladší specialista: Krátké vyšší vzdělání, jedná se o neúplné vysokoškolské vzdělání, které není srovnatelné s vysokoškolským vzděláním v České republice. Je možné si o jeho uznání žádat na úrovni vyššího odborného vzdělání. K uznávání nižších stupňů vzdělání více informací zde. Držitel diplomu mladšího specialisty má právo přístupu do bakalářského studijního programu, který tak může být zkrácen.
  2. Bakalář: První úplný (cyklus) vysokoškolského vzdělání
  3. Specialista / Magistr: Druhý cyklus vysokoškolského vzdělání.
  4. Doktor filosofie / Kandidát věd / Doktor věd: Třetí cyklus vysokoškolského vzdělání.

Přehled vysokoškolského vzdělávacího systému Ukrajiny

Ukrajinské vysokoškolské diplomy zpravidla neobsahují akademické tituly. Jestliže samotným diplomem nebylo v zemi původu přiznáno právo používat akademický titul, nelze ho přiznat ani v České republice. Absolventům studia v zahraničí nelze přiznat právo používat český akademický titul.

Zvláštní informace pro žadatele o nostrifikaci Ukrajiny

Informace pro držitele ukrajinských diplomů vydaných do 27.02.2000

Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně se vztahuje „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“ (podepsaný dne 6. června 1972 v Praze, publikovaný v českém jazyce pod č. 123/1973 Sb.) (dále jen „Protokol“).

Protokol zakotvuje rovnocennost diplomů vydávaných po absolvování vysokých škol v Československé socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik, jehož byla Ukrajina součástí. Protokol se plně aplikuje na diplomy vydané výhradně v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně a tyto diplomy jsou automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými.

Protokol pozbyl platnost pro Českou republiku a Ukrajinu jakožto nástupnické státy Českosklovenské socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí publikovaného ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 81/2000 Sb.m.s. dnem 28. února 2000. V souladu s ustanovením čl. 70 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy o smluvním právu (č. 15/1988 Sb.) zánik mezinárodní smlouvy se nedotýká žádného práva, které vzniklo při provádění dané smlouvy do jejího skončení.


Informace pro nositele ukrajinského vysokoškolského vzdělání s neúplnými doklady o vzdělání

K žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, tzv. nostrifikaci, se dokládá diplom a dodatek k diplomu (či jiný obdobný dokument obsahující podrobnosti o absolvovaném vzdělání), které jsou originály nebo ověřenými kopiemi.

Na žadatele s dočasnou ochranou dle § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, udělovanou Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky, bude při řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pohlíženo jako na osoby v podobné situaci jako uprchlíci, tzn. mohou nahradit čestným prohlášením chybějící doklady o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu), které žadatel o nostrifikaci není schopen doložit.

Držitel dokladu o udělené dočasné ochraně k žádosti doloží tento doklad.

§ 90 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje držitelům mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo uprchlíkům či vyhnancům nebo osobám v podobné situaci jako uprchlíci nahradit chybějící doklady o vzdělání, které žadatel není schopen doložit, čestným prohlášením. Na ukrajinské občany s dočasnou ochranou či zvláštním vízem, vydaným Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky, bude při řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pohlíženo jako na osoby v podobné situaci jako uprchlíci.

V případě chybějícího diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: Název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké školy, název či typ vysokoškolského diplomu (bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, doktorský, případně jiný), název absolvovaného studijního programu/oboru, datum nebo pouze rok vydání diplomu, příp. jakékoli další informace, které je žadatel k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: Název absolvované vysoké školy, sídlo absolvované vysoké školy, místo studia, úroveň dosaženého vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské, popřípadě jiné), název absolvovaného studijního programu/oboru, dobu studia, výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. praxe, informace o obsahu závěrečných zkoušek a o absolventské práci, příp. jakékoli další informace, které je žadatel o absolvovaném vzdělání schopen poskytnout.

Pro bližší informace k dočasné ochraně pro občany Ukrajiny a další osoby, které měly na Ukrajině ke dni 24. února 2022 platné povolení k trvalému pobytu či kterým by na základě návratu z Ukrajiny do země původu hrozila újma ve smyslu čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (publikované pod č. 209/1992 Sb.), se obracejte na kontakty Ministerstva vnitra, e-mail: ukrajina@mvcr.cz, nonstop telefonní linka: +420 974 801 802.


Osvobození od poplatku za podání žádosti o nostrifikaci (uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace)

Podle ustanovení § 9 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je držitel dočasné ochrany dle § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, osvobozen od zákonem stanoveného poplatku spojeného s podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Pro účel osvobození od nostrifikačního poplatku žadatel k žádosti doloží doklad o udělené dočasné ochraně.

Toto osvobození od poplatku platí pro žádosti podané do dne 31. března 2023.


Informace pro uchazeče o studium na vysokých školách

Uchazeči o studium na vysokých školách s institucionální akreditací, kteří disponují dočasnou ochranou, mohou podle § 48 odst. 4 písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách požádat o posouzení svého předchozího vzdělání jakožto podmínky prokázání vstupní podmínky do studia požádat přímo danou vysokou školu. O takové žádosti není vedeno správní řízení. Tito uchazeči, pokud jim přijímající vysoká škola vyhoví, nedokládají při zápisu do studia nostrifikační osvědčení.

Uchazeči o studium na vysokých školách bez institucionální akreditace, kteří disponují dočasnou ochranou, mohou rovněž požádat o toto posouzení předchozího vzdělání pro účely přijímacího řízení, a to na základě dohody přijímající vysoké školy s vysokou školou s institucionální akreditací, která dané posouzení vykoná. Pro bližší informace se informujte u vysoké školy, na kterou se hlásíte.

Pro bližší informace o přijímacím řízení je nutné se informovat přímo u vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není kompetentní k tomu poskytovat bližší informace o podmínkách a průběhu přijímacího řízení.

Seznam vysokých škol s institucionální akreditací zde.

Seznam všech vysokých škol v České republice zde.

Tato pravidla jsou platná do dne 31. března 2023.


Informace o struktuře vysokoškolského vzdělávacího systému Ukrajiny


Pro případné další informace je možné se v českém nebo anglickém jazyce obracet na informační e-mail k agendě uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace nostrifikace@msmt.cz.

Přehled multilaterálních mezinárodních smluv o uznávání kvalifikací

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/mezinarodni-smlouvy-o-uznavani-kvalifikaci-a-dalsi-dokumenty

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vysokoskolsky-system-ukrajiny; http://www.enic.in.ua/index.php/en/about-enic-naric; https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny