Informace o mimořádných prostředcích na ICT

Vydáno: 5 minut čtení

MŠMT zveřejňuje informace pro základní školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí k mimořádným prostředkům na pořízení technického vybavení na rok 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • v návaznosti na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ č. 1209, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu o „zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky“,
 • v souladu s usnesením vlády č. 845 ze dne 17. 8. 2020 k žádosti o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol,
 • z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání v oblasti informatického myšlení a ICT, a
 • v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • stanoví pro poskytnutí dalších finančních prostředků s účinností od 1. října 2020 v průběhu měsíce září ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedené podmínky, kritéria, účel a další podmínky pro použití mimořádných finančních prostředků:
 1. Finanční prostředky budou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy a základní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „škola“) s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnických zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou poskytovat vzdělávání ve školním roce 2020/2021.
 2. Finanční prostředky budou poskytnuty na ostatní neinvestiční výdaje.
 3. Finanční prostředky budou poskytnuty na náklady vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
 4. Normativ ostatních neinvestičních výdajů na 1 učitele se stanoví ve výši 20 000 Kč.
 5. Počet učitelů školy se určí z vykázaného stavu ve výkazu P1c-01, oddílu IVa v kombinaci druhu činnosti
  21 nebo 52, skupiny profesí pedagogických pracovníků 1 a zdroje financování 11 za všechny platové třídy a platové stupně ke dni 30. 9. 2019.
 6. Objem dalších finančních prostředků pro jednotlivé školy se určí jako součin počtu učitelů a normativu ostatních neinvestičních výdajů. Přehled konkrétní výše finančních prostředků pro jednotlivé školy je zveřejněn ZDE.
 7. V případě škol, které zahájily svou činnost od 1. 9. 2020 a nelze tak u nich určit počet učitelů podle bodu 5, bude krajský úřad oprávněn při postupu podle Čl. X odst. 1 Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-32965/2019, do úpravy rozpisu rozpočtu školy zahrnout další finanční prostředky uvedené v bodě 6, přičemž počet učitelů se určí obdobně jako v bodě 5 z vykázaného stavu ve výkazu P1c-01, oddílu IVa ke dni 30. 9. 2020.
 8. Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Bude se jednat zejména o: 

  a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet;

  b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání – výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);

  c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kameru).

 9. O finanční prostředky nebude škola žádat, budou jí poskytnuty místně příslušným krajským úřadem v průběhu měsíce října 2020 jako navýšení normativního rozpisu.
 10. Každá škola bude povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2021 o způsobu využití finančních prostředků.

Soubor ke stažení: Přehled dalších finačních prostředků 2020 pro ZŠ

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict