Informace ke změnám v provozu škol a školských zařízení

Vydáno: 4 minuty čtení

od 19. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 12. dubna 2021 bylo vydáno:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):
   • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
   • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami),
  • výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 13. dubna 2021 novelizuje mimořádné opatření čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN tak, že:
  • povinnost testování podle tohoto mimořádného opatření se vztahuje taktéž na studenty vyšších odborných škol, kteří se zúčastní zkoušek na vyšší odborné škole za účasti výše než jednoho studenta na zkoušce (tj. při zkoušení jeden student a jeden pedagog není povinné testovat studenta),
  • se upravuje osobní přítomnost na závěrečných a maturitních zkouškách a absolutoriích tak, že negativní test musí mít také jakékoliv jiné osoby zúčastněné na zkoušce (např. externí členové komise), dále se stanoví výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů; toto platí pro všechny osoby (žáky, studenty, pedagogy, externí členy komisí nebo případné osoby z řad veřejnosti),
  • v případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto ustanovení je významné pouze pro účely ošetřovného, kdy tyto osoby budou mít nárok, pokud jinak splňují podmínky zákona pro jeho přiznání.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že:
  • dne 13. dubna 2021 začne distribuce chirurgických roušek pro potřeby žáků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Chirurgické roušky slouží jako pohotovostní zásoba pro školy pro případy, kdy žáci z nebudou příslušnou rouškou vybaveni (znehodnocení roušky během výuky, zapomenutí apod.) Distribuční seznam naleznete ZDE,
  • v souvislosti s potřebou zajištění další distribuce Ag testů a přípravou následných etap postupného otevírání škol a školských zařízení Vás žádáme o kontrolu, aktualizaci a doplnění údajů Dotazníku k mimořádnému šetření COVID 3, který naleznete standardně v Informačním systému školské statistiky na adrese https://sberdat.uiv.cz/login pod tlačítkem Dotazník COVID3. Aby bylo možné další distribuci antigenních testů včas logisticky zajistit, je nezbytné vyplnit údaje v systému nejpozději do čtvrtka 15. dubna 2021 18 hodin,
  • v přílohách zasíláme manuál Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2020/2021 (primárně určen středním školám, konzervatořím a vyšším odborným školám) a Informaci k testování uchazečů o střední vzdělání v základních školách a středních školách, je-li uchazeč jejich žákem 2020/2021 (primárně pro základní školy).

Zdroj: MŠMT