Informace k provozu škol s účinností od 1. srpna 2021 a další aktuální informace

Vydáno: 6 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 26. 7. 2021 bylo upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE) a také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností, s účinností od 1. 8. 2021 (ZDE):

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a také středisek praktického vyučování se upravuje tak, že

 • se zmírňují podmínky pro konání zkoušek na školách tak, že z původní výjimky, že se neuplatní pravidla pro konání zkoušek podle jiného mimořádného opatření (bod 12 maloobchodního mimořádného opatření) při počtu do 10 osob se mění na výjimku pro až 20 osob účastnících se v jeden okamžik zkoušky.
  • Pokud se tedy zkoušky nově účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování.
  • Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.

Provoz základních škol se upravuje zcela stejně tak, že

 • se zmírňují podmínky pro konání zkoušek (například komisionální přezkoušení) na školách tak, že z původní výjimky, že se neuplatní pravidla pro konání zkoušek podle jiného mimořádného opatření (bod 12 maloobchodního mimořádného opatření) při počtu do 10 osob se mění na výjimku pro až 20 osob účastnících se v jeden okamžik zkoušky.
  • Pokud se tedy zkoušky nově účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování.
  • Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.

Pro jinou než pravidelnou činnost školních družin, provoz středisek volného času a školních klubů anebo činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy (tzv. doplňková činnost) platí i nadále zejména podmínky stanovené mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (bod 11 maloobchodního mimořádného opatření). S účinností od 1. 8. 2021 se však v tomto mimořádném opatření upravujícím provoz těchto zařízení zejména navyšují počty osob přítomných ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Konkrétně:

 • Zvyšuje se počet osob z více než 500 na 1000 osob ve vnitřních prostorech a z více než 1000 osob na 2000 osob ve vnějších prostorech, který je nově umožněn v jeden čas na akci.
 • Více se rozvolňuje pravidlo, kdy není nutné dokládat splnění podmínek stanovených v bodu I/16 maloobchodního mimořádného opatření – tedy doložení testu/prodělaného covidu-19/očkování: dosud platil počet 10 osob, nově není nutné dokládat při počtu až 20 osob.
  • Pokud tedy bude velikost skupiny max. 20 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný covid-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.).
  • Připomínáme stále platné pravidlo, že děti do dovršení 6 let věku nemusí pro tyto účely dokládat test/očkování/prodělaný covid-19 bez ohledu na počet přítomných osob.

Vláda ČR na svém jednání dne 26.7.2021 také vyslovila souhlas se stanovením dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol a školských zařízení nezbytných k naplnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude vydáno v návaznosti na materiál schválený usnesením vlády ČR ze dne 28. června 2021 č. 596 (Screeningové testování dětí a žáků v základním a středním vzdělávání v září 2021) a přijala k němu usnesením č. 596. V tomto materiálu se předpokládá provedení minimálně 3 kol antigenního testování dětí a žáků (ve dnech: středa 1. 9./ čtvrtek 2. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9.), resp. 2 kol RT-PCR testování (ve dnech: středa 1. 9./ čtvrtek 2. 9., středa 8. 9./čtvrtek 9. 9.). Finanční prostředky budou určeny na screeningové testování dětí v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, a dále žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání metodou neinvazivních RT-PCR testů.

Podrobné informace ke screeningovému testování dětí a žáků základních škol a středních škol na začátku září 2021 budou školám distribuovány prostřednictvím datových schránek souběžně s přijetím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude vymezovat právní rámec testování.

K možnosti RT-PCR testování MŠMT již nyní avizuje, že nejpozději 11. srpna 2021 zveřejní ve Věstníku MŠMT účel, podmínky a kritéria pro poskytnutí finančních prostředků (obdobné těm zveřejněným ve Věstníku MŠMT 03/2021, tj. včetně normativně stanovené částky na 1 provedený a v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vykázaný RT-PCR test a rozšířené o podmínky Fondu Solidarity Evropské unie stanovené Ministerstvem financí). Návazně na to pak ve dnech od 11. do 18. srpna bude opět všem základním a středním školám v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) umožněno volbu této metody testování pro začátek školního roku závazně oznámit (platnost jakýchkoli dřívějších oznámení skončila k 30. červnu 2021).

MŠMT dále informuje, že dne 1. září nabude účinnosti novela vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 Sb. Novelou se mj. v návaznosti na růst cen potravin valorizují finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.

Další informace o novele a samotnou vyhlášku s novou výší finančních limitů naleznete zde.

 

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-182021.pdf