Informace k provozu škol od 7. prosince

Vydáno: 3 minuty čtení

Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 7. prosince 2020:

  • Mateřské školy nadále beze změn, prezenční výuka.
  • Základní školy nadále beze změn, prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky rotační prezenční výuka.
  • Speciální školy nadále beze změn, prezenční výuka.
  • ZUŠ, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střediska volného času: Je umožněna prezenční výuka do 10 žáků nebo účastníků vzdělávání. Školní klub: Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školního klubu. Není-li to realizovatelné (např. z personálních důvodů), je možné do jedné skupiny ve školním klubu zařadit žáky různých tříd, ale pouze do max. 10 žáků.
  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Nově je homogenita třídy, oddělení a studijní skupiny pouze doporučená; to neplatí pro nižší stupeň víceletého gymnázia a první 4 ročníky 8letého oboru konzervatoře.
  • Školní stravování: Pro distančně vzdělávané doporučujeme nadále pouze odběr, nikoliv konzumaci na místě, jinak se provoz řídí aktuálními pravidly pro provoz stravovacích služeb vyplývajícími z krizového opatření (usnesení Vlády ze dne 30. listopadu č. 1262).
  • Školská výchovná a ubytovací zařízení bez omezení, školská poradenská zařízení beze změn.
  • Školní družiny: je umožněno v rámci jednoho oddělení spojit žáky jednoho ročníku, případně nově také dvě stále stejné třídy, bez ohledu na ročník.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min.

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

Platí všechna uvolnění opatření uvedená v dřívější informaci a k tomu se dále upravuje viz příloha.

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf