Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. května 2021

Vydáno: 6 minut čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.
 • Školy v přírodě jsou povoleny a řídí se tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (ZDE).
 • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení (viz bod 5 ZDE), nošení roušek (ZDE a ZDE).
 • Při venkovních aktivitách v SVČ není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech).

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (ZDE) se s účinností od 31. 5. 2021 oproti současnosti mění takto:

 • Nově se upravují podmínky testování při přijímacích zkouškách, nejedná-li se o přijímací zkoušky konané distanční formou, na vyšší odborné školy
  • osobě, která je uchazečem o vzdělávání na vyšší odborné škole, umožní vyšší odborná škola osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud
   a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
   b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
   c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
   d) jí byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky a nejpozději v den konání přijímací zkoušky ve vyšší odborné škole, na kterou se uchazeč hlásí, preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
   e) předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
   f) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
   i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Škola nebo školské zařízení nemá povinnost provést pro účely přijímací zkoušky na vyšší odbornou školu test podle písm. c) nebo d). Kmenová škola nebo školské zařízení uchazeče (typicky střední škola) tedy nemusí poskytovat speciální termín pro testování na žádost žáka kvůli jeho přijímací zkoušce na VOŠ. Vyšší odborná škola, která organizuje přijímací zkoušku, nemusí − ale dobrovolně může − poskytovat uchazečům test před přijímací zkouškou.
 • Vyšší odborná škola má povinnost kontrolovat, zda účastník přijímacího řízení splňuje uvedené podmínky. V případě, že účastník tyto podmínky nesplňuje, neumožní mu vyšší odborná škola účastnit se přijímací zkoušky.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb (ZDE) se s účinností ode dne 31. 5. 2021 oproti současnosti mění takto:

 • Při volnočasových aktivitách pro osoby do 18 let není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry.
 • Upozorňujeme, že nová pravidla pro pěvecké sbory se neuplatní ve školách a školských zařízeních, kde se nadále uplatní speciální pravidla mimořádného opatření pro oblast školství v bodě 5 ZDE.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k dobrovolnému testování (ZDE) s účinností od 1. 6. 2021 stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že

 • antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní; do 31. 5. je to nadále jednou za 3 dny,
 • testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře,
 • podotýkáme, že toto testování neslouží jako náhrada testování zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel.

Na jednání vlády ze dne 21. 5. 2021 byla také (kromě prodloužení doby po prodělaném onemocnění COVID-19 z 90 dnů na 180 dnů) upravena pro potřeby povinného testování zaměstnanců, žáků a studentů výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Zdroj: MŠMT

Další aktuality