Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Vydáno: 7 minut čtení

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

Provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol

Je povolena osobní přítomnost

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Provoz speciálních škol

Je povolena osobní přítomnost

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • žáků přípravného stupně základní školy speciální a
 • žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Prezenční výuka je povolena pouze u:

 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti a
 • praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz ostatních škol

Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně. Státní jazykové zkoušky se nemohou konat. Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

Provoz vybraných škol a školských zařízení

Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.

Prezenční činnost školních klubů (s výjimkou školních klubů při školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a při základních školách při zdravotnických zařízeních) a středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.

Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou:

 • žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 • žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, a
 • žáků škol/tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (včetně žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá).
 • Žáci/studenti i zaměstnanci školského zařízení mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách zařízení.

Školní stravování

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf