Informace k procesu schvalování a financování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ

Vydáno: 2 minuty čtení

Informace o procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů v rámci OP VVV výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ a následného financování.

Výzva byla Řídicím orgánem OP VVV vyhlášena dne 23. června 2016. Od tohoto data mohou školy podávat prostřednictvím informačního systému koncového příjemce (dále jen „IS KP14+“) žádosti o podporu. Jakmile je žádost v IS KP14+ finalizována a podepsána platným elektronickým podpisem, vstupuje do procesu schvalování.

Procesem schvalování se rozumí všechny činnosti od příjmu žádosti o podporu přes hodnocení, schválení, doložení podkladů pro vydání právního aktu, vyčlenění finančních prostředků až po samotné vydání právního aktu. Proces je obvykle ukončen nejpozději do 5 měsíců od podání žádosti. Po vydání právního aktu je zpravidla do 30 pracovních dnů, nejdříve však 60 dnů před skutečným zahájením fyzické realizace projektu, příjemci zaslána první zálohová platba.

Pro ilustraci uvádíme orientační příklad časové osy procesu hodnocení od předložení žádosti o podporu po odeslání první zálohové platby:

 OPVVV

S ohledem na dobu, která uplyne od podání žádosti do obdržení první zálohové platby, doporučujeme žadatelům neodkládat podání žádosti o podporu na příští rok. Naopak, žádost je vhodné předložit co nejdříve a datum zahájení fyzické realizace přizpůsobit časové ose procesu hodnocení, to znamená posunout datum zahájení fyzické realizace až na rok 2017, kdy bude zároveň proplacena zálohová platba. Jen tak je možné zajistit dostatečné finanční prostředky již na začátku realizace projektu.

Dotace je poskytována jako tzv. „průtoková, tzn., že školám zřizovaným obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí jsou zálohové platby poskytovány prostřednictvím krajského úřadu případně prostřednictvím zřizovatele.

Řízení školy online