Informace k přihlašování a přijímání do školních družin a školních klubů

Vydáno: 3 minuty čtení

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2015/2016 a množícím se dotazům k přijímání do školní družiny/školního klubu podáváme upřesňující informace k přihlašování a přijímání. Úvodem upozorňujeme, že otázka kapacit školních družin je plně v kompetenci zřizovatelů (např. obcí, církví, právnických osob). Ministerstvo školství, mládež a tělovýchovy má roli především koncepční, legislativní a metodickou.

Přijímání účastníků k činnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku:

  • činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy; případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních; školní družina je určena především nejmladším žákům a zájemci by měli být uspokojováni od nejmladších po starší;
  • činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny;
  • pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.

O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými na přihlášce, povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny. Není stanovena jednotná závazná podoba této přihlášky. Její náležitosti stanovuje ředitel školského zařízení. Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání jsou součástí povinné dokumentace školského zařízení. K přijetí účastníka do školního klubu k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je také nezbytná písemná přihláška.

Podmínky přijímání účastníků tvoří povinnou součást školního vzdělávacího programu školského zařízení, přičemž je vhodné stanovit ve školním vzdělávacím programu i nejnižší a nejvyšší počet přijímaných uchazečů a dále stanovit povinnost placení úplaty ve stanovených termínech, pokud je tato úplata vybírána. Podrobnější podmínky přijímání a provozu školského zařízení bývají upřesněny ve vnitřním řádu školského zařízení.

Další informace ke školním družinám naleznete v sekci Zájmové vzdělávání a Často kladené dotazy.