I ve mně je lídr

Vydáno: 10 minut čtení

O co ve skutečnosti běží (ne)běžné ZUŠ? Umíme brát osud do svých rukou a pomáhat druhým docílit téhož? Jsme opravdu běžná základní umělecká škola?

Naše škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve všech čtyřech uměleckých oborech a v tradičních studijních zaměřeních. Nabídku studijního zaměření rozšiřujeme a inovujeme podle možností školy s akcentem na potřeby a zájmy žáků i učitelů. Stejně tak je pro nás zájem a potřeba žáků klíčová jak v tradičních či výjimečných činnostech ZUŠ (v účinkování na soutěžních přehlídkách a ve vystupování na veřejnosti), tak i v rutině každodenních procesů.
Žáky vnímáme jako jedinečné, zajímavé a neopakovatelné osobnosti a pomáháme jim být tím, kým jsou a kým chtějí být. A kdo by nechtěl být šťastným, ve své jedinečnosti výjimečným člověkem s otevřenou myslí, odvahou a zároveň ohleduplností. Osobností, která svůj umělecký obor zná, realizuje se v něm a jeho prostřednictvím komunikuje s druhými.
Pokud otevíráme nový studijní program nebo se účastníme soutěží, celostátních přehlídek apod., tak je to z toho důvodu, že to chtějí naši žáci společně s učiteli a přesně vědí, proč to dělají. Jedině tak nám tyto nové zkušenosti a různé příležitosti přinesou rozvoj, o který usilujeme.
Možná jsme běžná základní umělecká škola, ale snažíme se, abychom byli školou příležitostí. Naší vizí je za každých okolností vytvářet bezpečný prostor, kde každý z nás může růst. Kroky k celoškolnímu rozvojovému programu „I ve mně je lídr“ společnosti FranklinCovey Education, který vnáší do škol kulturu leadershipu na základně 7 návyků skutečně efektivních lidí Stephena R. Coveyho, tak pro mě jako ředitelku školy byly jasnou volbou.
Tušila jsem, že ne vše bude v prvních kilometrech této cesty zalité sluncem. Proč právě „leadership“ v ZUŠ, proč „Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí“? Protože to není jen módní vlna rozvoje tzv. „soft skills“, ale je to skutečný (v mnoha dalších oborech ověřený) nástroj sebepoznání, seberozvoje a spolupráce. Pokud si leadership skutečně (opravdu skutečně) osvojíte, tak může fungovat i v našem typu školy.
„Sedm návyků jsou návyky efektivnosti. Protože vycházejí z principů, přinášejí maximum možných dlouhodobých prospěšných výsledků. Tvoří základ charakteru osobnosti, ukazují správnou cestu a umožňují efektivně řešit problémy, maximalizují příležitosti, umožňují při pohybu po vzestupné spirále osobního růstu osvojovat si a integrovaně s ostatními využívat další principy“ (Covey, 2016, s. 65).
Osvojení si 7 návyků v rámci celoškolního programu „I ve mně je lídr“ probíhá zevnitř ven. Nejprve se s návyky seznámí a postupně si je osvojují pedagogové a celý tým školy, který je poté dále předává žákům a rodičům. Koncept 7 návyků se samozřejmě propojuje s vizí, strategiemi, hodnotami a kurikulem školy. Postupně se tak do každé buňky organismu školy vlévá kultura leadershipu. Jednotlivé návyky obsahují efektivní principy a jsou zpracovány do oblasti osobního a společného vítězství.
I přesto, že byl pro mě program „I ve mně je lídr“ jasnou volbou, rozhodnutí, že do něj jako škola vstoupíme, nepřišlo hned. Zprvu jsem program a obecně leadership představila svým kolegům a pozvala k nám do školy projektového manažera a lektora Ondřeje Bártu, který leadershipem zapojené školy provází. Představení programu rozvířilo spoustu otázek a především pochybnost, zda se tento program vůbec hodí pro nás, pro ZUŠ…
Není vhodnější spíše pro základní nebo střední školy, které vídají své žáky denně? Denní docházka je jistě výhodou, bezpochyby, ale ZUŠ mají také jednu mocnou ingredienci, a tou je vlastní zájem žáků. Chuť tvořit a fakt, že žáci navštěvují tyto školy proto, že je jimi zvolené umělecké činnosti baví, vykompenzuje onu denní docházku. Navíc často mají žáci a učitelé mezi sebou v ZUŠ daleko partnerštější vztahy, lépe si rozumí a panuje mezi nimi větší důvěra. To je výhoda individuálního přístupu a společně prožité radosti z uměleckého tvoření.
Hudba, tanec, výtvarné umění a herectví byly vždy prostorem pro vyjádření sebe sama. Umělecké vzdělávání motivuje k vlastním představám, tvůrčím činnostem a s principy vedení sebe sama spoludotváří harmonický celek – ucelený vzdělávací koncept, který inspiruje, podporuje jedinečný lidský potenciál a vede ke vzájemné spolupráci a empatickému spolubytí. To jsou pro nás hodnoty, kterým se chceme ve škole věnovat.
Později jsem vyjela s kolegyní na otevřený seminář „7 návyků pro pedagogy”, protože více hlav více ví. Byly jsme nadšené a probíraly jsme různé způsoby, jak se dá leadership a konkrétně 7 návyků zapojit do našeho uměleckého vzdělávání. Během jednoho školního roku se nám podařilo pochybnosti o nevhodnosti programu vyvést ze školy pryč. Naše cesta tedy začala v následujícím školním roce srpnovým výjezdem za společným poznáním sebe samých a Coveyho 7 návyků.
Semináři předchází vlastní sebehodnocení a hodnocení 360°. Každý z nás tak získal zpětnou vazbu na svou osobu od kolegů, rodiny či přátel a také jsme všichni společně získali hodnocení na nás, jako tým (tato forma zpětné vazby je velmi dobře postavená, takže pokud obešlete dostatečný počet hodnotitelů, kteří vás znají, může mít její výsledek velkou vypovídající hodnotu).
Velmi přínosné je také porovnání výsledků obou forem hodnocení (vlastního sebehodnocení a zpětné vazby od druhých), se kterými dále pracujete a věnujete jim pozornost u efektivních principů jednotlivých návyků. Po dvou dvoudenních seminářích si každý z nás začal vytvářet a plnit svůj osobní závazek k leadershipu podle svého tempa. V tomto ohledu musím velmi pochválit skvělé materiály k semináři, které každému umožňují se k jednotlivým návykům vracet, připomínat si jejich klíčové principy a procházet či doplňovat si své osobní poznámky.
Skvělé jsou v tomto ohledu malé opakovací karty nebo mobilní aplikace, které můžete mít kdekoli a kdykoli u sebe. Spíše tak budete pracovat na svém myšlení a jednání. Změna a usilování o ni nesmí usnout. Aby se tomu tak ve škole nestalo, vytvořili jsme si malý tým, tzv. maják. Tak jako klasický maják se s kolegy snažíme osvětlovat správnou cestu ke změně a být pevným, jistým bodem v bouři komplikací a každodennosti. Veškeré další kroky v rámci programu „I ve mně je lídr“ tak začínají v týmu majáku a postupně je vysvětlujeme a diskutujeme o jejich vhodnosti s ostatními kolegy.
Pro maják jsou velmi důležitá pravidelná, společná setkání, z nichž některá jsou samozřejmě stále s naším průvodcem Ondřejem Bártou. Po seznámení se a osvojení si 7 návyků a principů leadershipu před námi stál velký úkol, seznámit s tímtéž naše žáky a rodiče. Dopředu jsme všichni věděli, že nechceme „pouze“ převzít již vytvořený koncept 7 návyků. Většina z nás se necítila dobře v původním jazyce návyků, a tak jsme se vrhli do hledání vlastních slov. Byl to velmi přínosný proces, protože jsme měli možnost dozvědět se, co si každý pod jednotlivým návykem a jeho principem představuje a jak ho vlastně vnímá. Věřte mi, že není vždy jasné, co se nad slunce jasné zdá. Společným přemýšlením a tvořením jsme si více uvědomovali, co přesně chceme, co rozhodně nechceme a proč.
V rámci „Netradičního odpoledne s učiteli“ jsme našim žákům a rodičům představili našich „7 rad spokojeného a úspěšného žáka Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň“ (viz obrázek). Netradiční odpoledne jsme realizovali ve dvou dnech, kdy jsme namísto výuky žáky prováděli jednotlivými radami. K některé patřila divadelní scénka, k jiné hudební vystoupení, výtvarné tvoření, pohybová aktivita nebo hádanka. Na všechny rady a jejich hlavní principy si žáci měli přijít sami – a také že přišli. Většinu rad dobře znají, přirozeně je chápou a bez problémů přijímají, někteří dokonce s velkým nadšením. Byla to pro nás úžasná dvě odpoledne, a především potvrzení toho, že cesta za leadershipem je správnou volbou.
Povedená dvě odpoledne s žáky ale nebyla jediným naším společným úspěchem. Díky této cestě jsme začali aktivně pracovat na své vizi a kurikulu školy. Zlepšila se naše vzájemná spolupráce, a to především díky lepším vztahům a větší důvěře. Jednoduše spolu umíme lépe komunikovat. Nebojíme si říkat věci tak, jak jsou, a společně si všichni dodáváme odvahu a učíme se říkat nahlas svůj vlastní názor a důvod, který k němu vede. Navzájem poznáváme a měníme své mentální modely.
Postupně učíme naše žáky stanovovat si své cíle a pracovat na plánu jejich plnění. Někteří učitelé si s žáky v tomto ohledu vedou notes. Žák si v něm společně s učitelem stanoví svůj cíl a poté pravidelně každou hodinu sledují a hodnotí rozvoj (proč se děje či neděje), a pokud je potřeba, tak daný plán upravují. Začali jsme vnímat naši práci z trochu jiné perspektivy.
„Leadership spočívá – na té nejzákladnější a nejpraktičtější úrovni – v tom, že jim dáváme najevo jejich hodnotu a potenciál a děláme to natolik jasně a srozumitelně, že je nakonec dokáží sami v sobě rozpoznat“ (Covey, 2015, s. 100).
Jsme opravdu běžná základní umělecká škola? A je to vůbec důležité? Myslím, že nikoliv. Důležité je, že víme, kým jsme a kým chceme být – školou příležitostí, kde víme, co a proč děláme, kde vytváříme bezpečný prostor, kde každý může růst. Jestli je to běžné, či ne, pak už přestává být podstatné. To důležité, čemu se chceme nadále věnovat, je např. hodnocení žáků, sebehodnocení, podpora a motivace. A to vše chceme dělat společně s žáky, protože principy leadershipu platí pro všechny. O tom ale možná zase někdy příště.
 

Zdroje

  • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 3. rozšířené vydání. Přeložil Aleš LISA. Praha: FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR, 2016.
  • COVEY, S. R. 8. návyk: od efektivnosti k výjimečnosti. 2. vydání. Přeložil Aleš LISA. Praha: FC Czech, zastoupení FranklinCovey v ČR a SR, 2015.
  • COVEY, S. R. I ve mně je lídr: jak školy a rodiče po celém světě vedou děti k tomu, aby každé z nich bylo výjimečné. Praha: FC Czech, 2012.

Zdroj: Pro Speciál pro ZUŠ - říjen 2019 Mgr. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS.