Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Vydáno: 4 minuty čtení
MŠMT představilo v březnu 2021 hlavní úpravy maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií pro školní rok 2020/2021. 
Změny se týkají pouze maturitních zkoušek. U závěrečných zkoušek a absolutorií se nic nemění. Více informací o změnách mezi lednem a březnem 2021

Společná část

  • 2 povinné předměty ČJ  / cizí jazyk / matematika (čas na vypracování jazykové části se zvýšil o 10 minut, u matematiky o 15 minut)
  • mimořádný termín pro nemocné
  • pro žáky s pracovní povinností a dobrovolníky úředně (s možností dobrovolného konání)

Profilová (školní) část

  • český a cizí jazyk - dobrovolně
  • 2 (3) předměty (dle profilu absolventa) - praktická zkouška (možnost jiné formy, např. vypracování maturitní práce) s prodloužením termínu až do 27. srpna 2021

Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v posunutých termínech, a to ve dnech 24., 25. a 26. května 2021. Posunutí těchto termínů se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro víceletá gymnázia.

Nově se mimořádný termín DT týká pouze žáků, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19.
mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období (ve dnech 7., 8. a 9. července 2021).
Nově se zohlednila pokračující situace žáků (definovaných oborů vzdělání), kteří konali nebo nadále konají v období od 12. října 2020 do konání DT nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby. Pokud tito žáci odpracovali minimálně 160 hodin, DT nekonají a budou automaticky hodnoceni v DT „uspěl“. Do hodnocení se bude počítat výsledek všech předmětů odpovídajících obsahu vzdělávání ověřovaného zkouškou z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka za ročníkové vysvědčení, tj. za 2. pololetí v 1. až 3. ročníku (případně u nástavbového studia v 1. ročníku),
v posledním ročníku pak vysvědčení za 1. pololetí. Tito žáci se však mohou také rozhodnout, zda tyto zkoušky budou konat; v případě neúspěchu u zkoušek budou automaticky hodnoceni jako „uspěl“ podle uvedeného.
Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího období od 16. května do 25. června – nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že nadále platí, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021 (po předchozím doplnění praktického vyučování v průběhu měsíce července a srpna).
Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude (neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou či náhradní zkoušku). V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení (ani přepočtem z průměrů z předmětů v přechozím období). Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

 

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude pro žáky, kteří nebudou konat praktické vyučování v měsících červenci a srpnu 2021, vydáno nejpozději dne 21. května 2021 s ohledem na případně stanovené dny volna k přípravě na maturitní zkoušky. Pro žáky konající praktické vyučování v červenci a srpnu bude vysvědčení předáno v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování.

 

Zdroj: https://www.edu.cz/hlavni-body-uprav-maturit-zaverecnych-zkousek-a-absolutorii-ve-skolnim-roce-2020-2021/