Harmonogram kroků ke společnému vzdělávání v roce 2016

Vydáno: 4 minuty čtení

LEDEN

 • Od 1. 1. 2016 MŠMT novelizovalo směrnici č. j. 28 768/2005-451, která umožní krajským úřadům vytvořit si o 0,6 % vyšší rezervu oproti roku 2015 (500 milionů na mzdové prostředky, 28 milionů na nákup učebnic a kompenzačních pomůcek). Znamená to, že krajským úřadům budou tyto prostředky rozepsány z MŠMT formou republikových normativů již od 1. 1. 2016
 • Pokračuje příprava lektorského týmu pedagogů a poradenských pracovníků, kteří budou následně vzdělávat v regionech pedagogické a poradenské pracovníky
 • Vydání vyhlášky k § 19 školského zákona ve sbírce zákonů dne 28. 1. 2016
 • Vydávání informačního zpravodaje, aktualizace dotazů ke společnému vzdělávání na stránkách MŠMT a NÚV (opakuje se v každém měsíci)

ÚNOR

 • Vydání revidovaného RVP ZV (polovina února) – následně se ředitel školy seznámí s revidovaným RVP ZV a postupně zahájí přípravu na úpravy ŠVP dle upraveného RVP ZV zahrnující nové principy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s využitím podpůrných opatření, škola si do 2 let od vydání upraveného RVP ZV upraví svoje ŠVP
 • Poskytnutí dalších metodických informací školám a školským poradenským zařízením o implementaci změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (informace o podpůrných opatřeních, systému komunikace mezi školou a školským poradenským zařízením)
 • Zahájení průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ a školských zařízení ke společnému vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím DVPP (NÚV a NIDV) (do prosince 2018 a následně)
 • Pokračování informační kampaně ministryně v krajích
 • MŠMT si vyžádá přehled počtu žáků, kteří byli převedeni z původně speciálního vzdělávání (dnes podle § 16 odst. 9) do běžných základních škol a kolik jich zůstalo v těchto školách, které budou nyní zřizovány podle § 16 odst. 9 - cílem je získat přehled o potřebě metodické podpory ze strany MŠMT a její efektivní zacílení

BŘEZEN

 • Realizace informačních a vzdělávacích seminářů pro ředitele škol (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a školských zařízení v jednotlivých krajích – společné (inkluzivní) vzdělávání (ŠZ § 16) a podpora v OP VVV (MŠMT, NÚV a NIDV)
 • Vydání rozvojového programu k zajištění financování školních poradenských zařízení (dotace 80 mil. Kč) (polovina března)
 • Vydání vyhlášek k poskytování poradenských služeb, k výkaznictví a sběru dat a novely vyhlášek pro předškolní vzdělávání, základní školy a střední školy (úprava např. počtu dětí ve školách) (do konce března)

DUBEN

 • vypsání výzvy z OP VVV – formou šablon na školní asistenty, školní psychology a speciální pedagogy (nad rámec nárokových prostředků ze státního rozpočtu)

Účinnost novely školského zákona – 1. 9. 2016

 • Od 1. 9. 2016 bude finanční podpora na přiznaná podpůrná opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nároková, a to ve státem (MŠMT) stanovené normativní výši
 • Do 1. 9. 2018 je prodloužený čas na rediagnostiku dětí, do té doby platí závěry aktuálně platných doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření), není třeba vytvářet tlak na školská poradenská zařízení; školy mohou dále využívat podpory poskytované na základě § 16 odst. 9 školského zákona účinného ve znění do 31. 8. 2016
 • žáci, kteří se vzdělávají dosud podle tzv. přílohy RVZ ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením a budou k 1. 9. 2016 (6. - 9., 10. třída) na druhém stupni základní školy, dokončí svoje vzdělávání podle této přílohy, tj. do 1. 9. 2020 bude trvat její platnost
 • tím není dotčeno jejich právo na novou diagnostiku, pokud to bude rodič a školské poradenské zařízení považovat za nezbytné, i v rámci termínu kontrolních vyšetření