Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Program

133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky (dále jen „program 133 310“)

Správce programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)

Typ výzvy:       kolová

Cíl výzvy:

  1. Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol pouze s 1. stupněm. Dotaci lze poskytnout rovněž na projekt právnické osoby vykonávající činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.
  2. Podpora rozvoje výukových kapacit základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí (dotaci lze poskytnout i základní škole plně organizované).
  3. Podpora rozvoje výukových kapacit mateřských škol na území hlavního města Prahy. Dotaci lze poskytnout pouze na novostavbu mateřské školy.

Příjemci dotací:

  • obec nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen „obec“) zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby,
  • dobrovolné svazky obcí (dále jen „svazek obcí“)  zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • školské právnické osoby - zřizované svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Harmonogram výzvy:

Vyhlášení výzvy:                                                 1. 9. 2016
Termín předložení podkladů:                             31. 10. 2016
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí:  15. 2. 2017
Termín ukončení realizace projektu:               31. 8. 2018

Celková disponibilní částka dotace:                         300 mil. Kč

Zdroj:  státní rozpočet kapitoly MŠMT

Limit poskytnuté dotace:

  • minimálně 2 mil. Kč
  • maximálně 30 mil. Kč

Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace:*)

  • 15 % z celkových nákladů akce,
  • 30 % z celkových nákladů akce za předpokladu, že součástí projektu bude rovněž výstavba tělocvičny.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol?lang=1&ref=m&source=email