Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga

Vydáno: 14 minut čtení

Období září - prosinec 2023

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře na období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023. Podmínky jsou obdobné jako v předchozím školním roce.
Od pondělí 18. září 2023 do pátku 22. září 2023 bude probíhat mimořádné šetření, na základě kterého školy projeví závazný zájem o finanční prostředky. Po tomto datu již nebude možné se do šetření zapojit a nebude možné čerpat finanční prostředky.

Úvod věstníku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:

I. Podmínky

a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy (včetně základní školy speciální) nebo střední školy nebo konzervatoře, s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“), které budou ve školním roce 2023/2024 vzdělávat děti a žáky cizince s udělenou dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“).

b) Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023.

II. kritéria

 1. Další finanční prostředky se stanoví právnické osobě, pokud v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „UA asistent“:
  • vykáže alespoň minimální (dle čl. II písmen b) až e)) stanovené počty cizinců zařazených do tříd/oddělení, ve kterých je zařazeno nejvýše 50 % cizinců. Do počtu vykázaných cizinců se nezapočítávají cizinci, kteří jsou zařazeni do třídy/oddělení, ve které je více než 50 % cizinců
  • závazně oznámí zájem o stanovení dalších finančních prostředků.
 2. Normativ neinvestičních výdajů (dále též „NIV“) dle počtu cizinců zařazených do tříd (včetně přípravných tříd) základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky z více ročníků, se stanovuje ve výši:

  Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy Limit počtu zaměstnanců Přepočtený úvazek
  1 – 4 cizinci - - -  
  5 – 19 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667 0,5
  20 – 29 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 1,0
  30 – 39 cizinců 235 233 Kč 173 220 Kč 0,5 1,5
  a dále na každých dalších 10 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667 0,5
 3. Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd mateřské školy nebo tříd(včetně přípravných tříd) základní školy (mimo škol podle písmene b) se stanovuje ve výši:
  Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy  Limit počtu zaměstnanců Přepočtený úvazek
  1 – 9 cizinců - - - -
  10 – 19 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667 0,5
  20 – 29 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 1,0
  30 – 39 cizinců 235 233 Kč 173 220 Kč 0,5 1,5
  a dále na každých dalších 10 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667 0,5
 4. V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky více ročníků, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. b). V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy s jinou organizací tříd, než podle věty první, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. c). 
 5. Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd/oddělení střední školy a konzervatoře, se stanovuje ve výši:
  Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy  Limit počtu zaměstnanců Přepočtený úvazek
  1 – 19 cizinců - - - -
  20 – 29 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667 0,5
  30 – 39 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 1,0
  40 – 49 cizinců 235 233 Kč 173 220 Kč 0,5 1,5
  a dále na každých dalších 10 cizinců 78 411 Kč 57 740 Kč 0,1667 0,5
 6. Celková výše dalších finančních prostředků bude určena z počtu vykázaných cizinců dle bodu II. a) a odpovídajících normativů stanovených dle písmen b) až e).

III. Účel

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci ukrajinského asistenta pedagoga, jehož náplní práce je přímá podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky.

IV. Další podmínky

 1. Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanovené v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka je obsažena3v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou pro asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že není možné zajistit pozici osobou s odbornou kvalifikací, může statutární orgán právnické osoby zaměstnat pedagogického pracovníka, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, postupem podle § 22 odst. 10 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Základní znalost českého jazyka ukrajinského asistenta pedagoga ověří statutární orgán právnické osoby. Znalost jazyka postačuje na úrovni, která umožňuje základní komunikaci ukrajinského asistenta pedagoga a učitele.
 4. Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.
 5. Další finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově dle kritérií uvedených v bodě II. prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 30. listopadu 2023.
 6. Další finanční prostředky není možné využít k financování činností hrazených z jiných zdrojů. Ředitel školy odpovídá za oddělení činností, včetně jejich tematického a časového rozlišení, u analogických pozic hrazených z jiných finančních zdrojů (včetně evropských) a garantuje, že nedojde k tzv. dvojímu financování.
 7. Každá právnická osoba, která obdrží další finanční prostředky dle bodu II., je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2024 o způsobu využití finančních prostředků.

V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období září-prosinec 2023 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Období leden-srpen 2023

Materiál MŠMT stanovuje podmínky pro financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře)Podmínky jsou obdobné jako doposud s výjimkou úpravy limitu počtu zaměstnanců (s ohledem na delší období, na které se finanční prostředky poskytují).
V této souvislosti bude probíhat ve školách od 16. ledna 2023 do 20. ledna 2023 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/loginFinanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, a to pouze formou pracovního poměru.

Text z Věstníku MŠMT v PDF a wordu

Kalkulačka pro orientační výpočet výše podpory pro konkrétní školu.

Úvod věstníku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu a usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 560 o změně usnesení vlády ze dne 6. dubna 2022 č. 285 a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro poskytnutí dalších finančních prostředků stanovuje:

Podmínky

a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, základní školy (včetně základní školy speciální) nebo střední školy nebo konzervatoře, s výjimkou mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních, zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „právnická osoba“), které budou ve školním roce 2022/2023 vzdělávat děti a žáky cizince s udělenou dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „cizinec“).

b) Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023.

II. kritéria

a) Další finanční prostředky se stanoví právnické osobě, pokud v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „UA asistent“:

 1. vykáže alespoň minimální (dle čl. II písmen b) až e)) stanovené počty cizinců zařazených do tříd/oddělení, ve kterých je zařazeno nejvýše 50 % cizinců. Do počtu vykázaných cizinců se nezapočítávají cizinci, kteří jsou zařazeni do třídy/oddělení, ve které je více než 50 % cizinců
 2. závazně oznámí zájem o stanovení dalších finančních prostředků.

b) Normativ neinvestičních výdajů (dále též „NIV“) dle počtu cizinců zařazených do tříd (včetně přípravných tříd) základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky z více ročníků, se stanovuje ve výši:

Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy Limit počtu zaměstnanců Přepočtený úvazek
1 – 4 cizinci - - -  
5 – 19 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 0,5
20 – 29 cizinců 313 644 Kč 230 960 Kč 0,6667 1,0
30 – 39 cizinců 470 466 Kč 346 440 Kč 1 1,5
a dále na každých dalších 10 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 0,5

c) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd mateřské školy nebo tříd(včetně přípravných tříd) základní školy (mimo škol podle písmene b) se stanovuje ve výši:

Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy  Limit počtu zaměstnanců Přepočtený úvazek
1 – 9 cizinců - - - -
10 – 19 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 0,5
20 – 29 cizinců 313 644 Kč 230 960 Kč 0,6667 1,0
30 – 39 cizinců 470 466 Kč 346 440 Kč 1 1,5
a dále na každých dalších 10 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 0,5

d) V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy tvořené pouze třídami 1. stupně, které mají zároveň alespoň v jedné třídě zařazené žáky více ročníků, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. b). V případě právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy i základní školy s jinou organizací tříd, než podle věty první, se určí rozhodný počet cizinců za mateřskou a základní školu dohromady, normativ neinvestičních výdajů se pak stanoví podle písm. c).

e) Normativ neinvestičních výdajů dle počtu cizinců zařazených do tříd/oddělení střední školy a konzervatoře, se stanovuje ve výši:

Počet cizinců NIV celkem (vč. odvodů) z toho platy  Limit počtu zaměstnanců Přepočtený úvazek
1 – 19 cizinců - - - -
20 – 29 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 0,5
30 – 39 cizinců 313 644 Kč 230 960 Kč 0,6667 1,0
40 – 49 cizinců 470 466 Kč 346 440 Kč 1 1,5
a dále na každých dalších 10 cizinců 156 822 Kč 115 480 Kč 0,3333 0,5

f) Celková výše dalších finančních prostředků bude určena z počtu vykázaných cizinců dle bodu II. a) a odpovídajících normativů stanovených dle písmen b) až e).

III. Účel

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci ukrajinského asistenta pedagoga, jehož náplní práce je přímá podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky.

IV. Další podmínky

a) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků stanovené v § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka je obsažena v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

b) Ukrajinský asistent pedagoga musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou pro asistenta pedagoga dle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že není možné zajistit pozici osobou s odbornou kvalifikací, může statutární orgán právnické osoby zaměstnat pedagogického pracovníka, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, postupem podle § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

c) Základní znalost českého jazyka ukrajinského asistenta pedagoga ověří statutární orgán právnické osoby. Znalost jazyka postačuje na úrovni, která umožňuje základní komunikaci ukrajinského asistenta pedagoga a učitele.

d) Ukrajinský asistent pedagoga musí ovládat ukrajinský jazyk na úrovni rodilého mluvčího.

e) Další finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově dle kritérií uvedených v bodě II. prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 31. března 2023.

f) Další finanční prostředky není možné využít k financování činností hrazených z jiných zdrojů. Ředitel školy odpovídá za oddělení činností, včetně jejich tematického a časového rozlišení, u analogických pozic hrazených z jiných finančních zdrojů (včetně evropských) a garantuje, že nedojde k tzv. dvojímu financování.

g) Každá právnická osoba, která obdrží další finanční prostředky dle bodu II., je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 28. 2. 2024 o způsobu využití finančních prostředků.

V. Účinnost

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: MŠMT