FAQ nejčastější dotazy k očkování

Vydáno: 8 minut čtení

K 27. únoru 2021

 • Vztahuje se očkování na zaměstnance dětských skupin?
  Ne. Ohledně informací k očkování zaměstnanců dětských skupin může poskytnout bližší informace Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Vztahuje se očkování i na zaměstnance na DPP a DPČ?
  Ano, vztahuje.
 • Pokud projeví zájem i zaměstnanec, který v průzkumu zájem neměl, je potřeba ho někde dohlásit?
  Průzkum se týkal testování žáků a dodávek respirátorů. Průzkum se netýkal očkování. Na očkování se samozřejmě mohou hlásit všichni zaměstnanci.
 • Vztahuje se očkování na soukromá zařízení bez akreditace?
  Ne. Nyní se očkování týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (tedy regionálního školství), nikoliv jiných zařízení do tohoto rejstříku nezapsaných.
 • Vztahuje se očkování na zaměstnance zahraničních škol s povolením plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona?
  Zaslané informace se vztahují na české školy a školská zařízení, která jsou zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. V tuto chvíli se se zahraničními školami, které v českém rejstříku škol a školských zařízení zapsané nejsou, nepočítá.
 • Vztahuje se očkování na zaměstnance vysokých škol?
  Ne. Nyní se očkování týká pouze zaměstnanců škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení (tedy regionálního školství), nikoliv vysokých škol. Akademičtí pracovníci vysokých škol jsou v prioritizačním systému Ministerstva zdravotnictví ve skupině 1B, tedy hned za zdravotníky. I v rámci této druhé prioritní skupiny jsou však nastaveny další vnitřní stupně, protože s ohledem na postupné dodávky očkovacích vakcín není možné okamžitě očkovat všechny potřebné profese. V rámci druhé prioritní skupiny tedy budou prvně očkováni další pracovníci kritické infrastruktury, policie, hasiči a zaměstnanci Vězeňské služby a po nich zaměstnanci ve školství. S ohledem na plánovaný co nejdřívější návrat dětí a žáků některých ročníků mateřských, základních a středních škol do vzdělávání pak budou očkováni napřed pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci těchto škol, v další vlně pak akademičtí pracovníci vysokých škol. Cílem je co nejrychlejší obnovení prezenční výuky na všech typech škol, jakmile to epidemiologická situace dovolí.
 • Mohu do očkování zapojit i školní asistentku, která je zaměstnankyní naší školy, ale je placena z dotačního projektu Šablony III?
  Očkování se vztahuje na zaměstnance škol na pracovní poměr nebo na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Není rozhodující, z jakých peněz je zaměstnanec placen.
 • Může se k očkování registrovat zaměstnanec, který v posledních 90 dnech prodělal onemocnění COVID-19?
  Vyjádření Ministerstva zdravotnictví: "Délka protektivní imunity po prodělaném onemocnění COVID-19 není známa a tato imunita není navozena u všech osob po prodělané infekci. Na druhou stranu symptomatická reinfekce během 3 až 6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Zejména u osob ve vysokém riziku nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace při asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při symptomatickém průběhu. Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném onemocnění. U každého zájemce o očkování je přitom vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost překonaného onemocnění COVID-19, změnu jeho zdravotního stavu a klinický stav v době očkování."  Není tedy nutné čekat 90 dnů od prodělání onemocnění COVID-19. Doporučujeme však tuto skutečnost probrat se svým praktickým lékařem.
 • Mám zdravotní problémy, oslabenou imunitu, mohu se registrovat k očkování?
  Před podáním každé vakcíny probíhá pohovor s lékařem v místě očkování, který probíhá právě proto, aby se z lékařského hlediska vyhodnotila vhodnost očkování z pohledu kontraindikace a možných rizik spojených se specifickým zdravotním stavem. Samozřejmě v případě pochybností či nejasností doporučujeme očkování konzultovat nejdříve s všeobecným praktickým (popř. ošetřujícím) lékařem.
 • Je nutné, aby pro zařazení do prioritní skupiny zaměstnanec splňoval všechna kritéria?
  Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy, kritéria jsou pouze doporučující. Stačí splnění jediného kritéria.
 • Kdy budou na řadě ostatní pedagogové, které pan ředitel neřadí mezi prioritní?
  Tito zaměstnanci budou včas informováni o tom, kdy jim bude kód předán. Konkrétní termín záleží nejen na dostatku dávek, ale také na zájmu první skupiny zaměstnanců, který bude vyhodnocen po prvním týdnu po spuštění registrace. Lze očekávat, že k předání kódu další části zaměstnanců dojde v řádu 2 až 3 týdnů.
 • Mohou se registrovat učitelé 1. a 2. tříd, které budou uzavřeny?
  Ano, zaměstnanci, kteří zajišťují provoz škol, tedy i učitelé 1. a 2. ročníků ZŠ, spadají do kritérií pro prioritní očkování.
 • Týká se očkování i těch pedagogů, kteří vyučují nepovinné předměty?
  Očkování se týká všech zaměstnanců škol. V rámci určení prioritních zaměstnanců doporučujeme vyjít z doporučených kritérií. Do prioritní skupiny je možné určit mj. i zaměstnance, kteří vyučují nepovinné předměty.
 • Jsou v prioritní skupině pedagogové v přípravných třídách?
  Ano, jsou.
 • Mohu dát přednostně oočkovat dvě mladší kolegyně, i když je prioritou skupina 55+, jedna je těžký astmatik a druhá má CHOPN, obě patří do velmi rizikové skupiny, ale jsou mladší?
  Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy, kritéria jsou pouze doporučující. Je možné při určování prioritních zaměstnanců zohlednit individuální situaci konkrétních zaměstnanců.
 • Věkové hranice 55+ ještě nedosahuji, nemám tedy na registraci v této etapě nárok?
  Věk 55 let je myšlen k datu registrace. Určení prioritních zaměstnanců je na řediteli školy. Kritéria jsou doporučující. Není nutnou podmínkou, aby zaměstnanec byl starší 55 let – není to tak, že by se nesměli zaměstnanci mladší 55 let registrovat v prioritní skupině.
 • Mohu poslat na přednostní očkování všechny bez rozdílu věku, protože zajišťují chod MŠ?
  Ano, doporučeným kritériím odpovídá postup, kdy se k očkování budou prioritně registrovat všichni zaměstnanci MŠ, kteří zajišťují její chod, bez ohledu na jejich věk.
 • Mohou se rezervovat na očkování i zaměstnanci na MD, RD?
  Tito zaměstnanci nezajišťují provoz škol, proto doporučujeme, aby se registrovali až ve druhé vlně, nikoliv v rámci prioritní skupiny.
 • V prioritních skupinách zaměstnanců zajišťujících provoz škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období, jsou zaměstnanci např. středních škol. Jsou to všichni zaměstnanci středních škol?
  Ne, jsou tím myšleni pouze ti zaměstnanci, kteří budou zajišťovat výuku žáků, u nichž se předpokládá návrat do škol, tj. závěrečné ročníky středních škol (které budou konat maturitní a závěrečnou zkoušku) a žáci na praktickém vyučování.
 • Musím nosit respirátor, pokud jsem řádně naočkovaný/á?
  Toto je v kompetenci MZd, které vydává mimořádné opatření týkající se ochranných prostředků. V současné době tam tato výjimka není uvedena.
 • Stačí, když ředitel pošle potvrzený formulář mailem s naskenovaným razítkem školy?
  Ano, stačí.
 • Proč zrovna Astra Zeneca?
  Všechny vakcíny jsou bezpečné a účinné, všechny prošly stejným schvalovacím procesem. Konkrétně k vakcíně Astra Zeneca odkazujeme na tuto prezentaci.
 • Může mi ředitel školy předat kód jinak než osobně?Není přímo stanoven způsob předání kódu. Je tedy možné jeho předání i jinak než jen osobně. Přitom je třeba dbát na ochranu unikátního kódu uvnitř organizace a jednoznačné poučení zaměstnanců o způsobu nakládání s unikátním kódem.
 • Jakou vakcínou bude učitelé očkovaní?
  Pro pedagogické pracovníky je počítáno s očkováním vakcínou Astra Zeneca, nelze to však garantovat. Záležet bude mj. na dostupnosti jednotlivých vakcín.
 • Pracuji jako učitelka na třech školách a ze všech jsem dnes dostala informaci, že od 27. února se budu moci zaregistrovat do očkovacího systému a dostanu unikátní kód. Záleží, který z kódů použiji?Vzhledem ke skutečnosti, že pro sebe využijete pouze jediný termín, vyberte si prosím pouze jednu školu, která vám předá kód.