Evaluace inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Vydáno: 2 minuty čtení

„Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV“ - Evaluační okruh C

1_Průběžná zpráva_Evaluace IPs_IKV-ASZ - zveřejněno dne 12. 7. 2018

Řízení školy onlineProjekt IKV je v jedné čtvrtině své realizace, probíhá od 1. 7. 2016 a je plánován do 30. 4. 2022. Celkový rozpočet je 229 mil. Kč, přičemž proplaceno je 12 % prostředků. Podle plánu plnění indikátorů (Příloha č. 2 žádosti o podporu) měl být do konce roku 2017 finalizován první dílčí výstup projektu – Evaluační manuál, který byl předložen v 6. Zprávě o realizaci ze dne 29. 1. 2018. Nicméně naplnění cílové hodnoty indikátoru 54902 (Počet národních systémů nebo jejich složek), který projekt IKV v souladu s plánem plnění indikátorů vykáže, je předpokládáno až k datu 30. 4. 2022.(viz Příloha č. 4 Stanovení podmínek pro realizaci projektu č. 15_001/0000586-01).

Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) je v rámci projektu IKV realizována spolupráce ve 46 obcích (v celkem šesti vlnách spolupráce), z celkového počtu 70 + 10 obcí1 . Vytvořeno bylo 20 Místních plánů inkluze, 24 Vstupních analýz lokalit, Evaluační manuál a zahájeny byly práce na Analýze segregace škol (přičemž tyto dokumenty se prozatím nepromítly do vykazovaného počtu indikátorů). V rámci této evaluace je zjišťován průběžně vnímaný přínos projektu aktéry v podpořených obcích. Vyhodnocováno bylo plnění dílčích cílů a naplňování hlavního cíle projektu, tedy dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni. Hodnocení bude probíhat v každém roce, po dobu následujících 4 let (do roku 2022), přičemž bude možné využít sledování jednotlivých proměnných a vyhodnocovat posun v čase.

Šetření v roce 2017 slouží z tohoto pohledu ke zjištění baseline hodnot, ke kterým se budou následující šetření vztahovat. Hodnoceno bylo celkem 15 nastavených parametrů, aby bylo možné jasné kvantifikované srovnání hodnot s následujícími roky. Realizováno bylo 54 rozhovorů pro zjištění postojů aktérů v 18 spolupracujících obcích. Níže uváděné informace o podílech respondentů vychází ze zmíněného základu 54 respondentů.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/evaluace-inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se?source=rss