Evaluace akční plánování a strategické řízení v územích a na školách

Vydáno: 2 minuty čtení

„Evaluace systémových a koncepčních projektů z výzev PO 3 OP VVV“

Průběžná zpráva_Evaluace IPs a IPk_Akční plánování (P-KAP,SRP, KAP, MAP) - zveřejněno dne 12. 7. 2018

Řízení školy onlinePředkládaná průběžná zpráva této evaluace vychází z šetření realizovaného zpracovatelem na podzim roku 2017 a přelomu roku 2017 a 2018. V rámci evaluačního okruhu A, který je předmětem této zprávy, jsou řešeny následující projekty:

  • Projekt „Strategické řízení a plánování ve školách a v územích“ (SRP) – Projekt SPR byl zahájen v březnu roku 2016. Z hlediska cílových skupin byl hlavní důraz položen na podporu projektových týmů při tvorbě MAP a konzultace k šablonám. Na podzim roku 2017 byly započaty aktivity v oblasti individuální podpory školám a aktivita zaměřená na vzdělávání pro širší vedení škol. 
  • Projekt „Podpora krajského akčního plánování“ (P-KAP) – Projekt P-KAP byl zahájen v březnu roku 2016. V první fázi byl projekt zaměřen zejména na metodickou podporu tvorby KAP, včetně zajištění šetření na školách. V roce 2017 byla motivační kampaň a následně metodická podpora k tvorbě Školních akčních plánů (ŠAP) a Plánům aktivit (PA) a dalším tematickým oblastem. 
  • Projekty „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ (MAP) – Projekty MAP zahájily svou realizaci zpravidla v průběhu roku 2016 (poslední v 1. čtvrtletí roku 2017) a většina svou realizaci ukončí na přelomu let 2017 a 2018 (poslední ve 3. čtvrtletí roku 2018). Celkem bylo k realizaci schváleno 222 projektů MAP. V současné době probíhá výzva na MAP II. 
  • Projekty „Krajské akční plány rozvoje vzdělávání“ (KAP) – Projekty KAP jsou realizovány ve všech krajích včetně hl. m. Prahy. Projekty KAP byly zahájeny mezi listopadem roku 2015 a dubnem roku 2016 a budou realizovány do přelomu let 2021 a 2022. Strategie KAP byly schváleny v první polovině roku 2017. 

Celé znění zprávy včetně vyhodnocení odpovědí na evaluační otázky a závěrů si můžete přečíst v příloze či na webové stránce MŠMT.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/evaluace-akcni-planovani-a-strategicke-rizeni-v-uzemich-a-na?source=rss