Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpope školního stravování žáků základní škol na rok 2017

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2017 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2017 dotační program k podpoře školního stravování žáků základních škol podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci.  Současně bude navázána a podpořena spolupráce ministerstva, základních škol a zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací v této oblasti.

Příjemcem dotace mohou být pouze právnické osoby zřízeny v některé z následujících právních forem

a) spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
b) nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,
c) ústav podle občanského zákoníku,
d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) účelové zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 2. prosince 2016.

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení

Vyhlášení DP Obědy 2017.pdf

Žádost DP Obědy 2017.docx

 

Kontaktní osobou k tomuto programu je PaedDr. Miroslava Salavcová , oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, e-mail: miroslava.salavcova@msmt.cz

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-pro-nestatni-neziskove-organizace-k-podpore-1?lang=1&ref=m&source=email