Dotace EU pro školy – jak žádat, uspět a čerpat

Vydáno: 2 minuty čtení

Dotace z EU se mohou stát zajímavou součástí finančního rozpočtu škol. Celý proces žádání a realizace je ovšem komplikovaný, proto se školám nabízí možnost žádat o finance prostřednictvím zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon pro MŠ a ZŠ, výhledově i SŠ. Právě v tomto duchu se nesla odborná konference Dotace EU pro školy: šablony, MS2014+ a jak uspět se žádostí u hodnotitelů, kterou pořádala společnost Seminaria.

Čerpání dotace na projekt je podmíněno dodržením řady pravidel a podmínek. Pro získání přislíbených dotačních prostředků a jejich následné udržení je nezbytné zajistit a doložit soulad projektu právě s těmito pravidly. Nejvíce nesrovnalostí je generováno v důsledku pochybení při výběru dodavatelů formou veřejné zakázky, v souvislosti se změnami projektu a jako důsledek nezvládnutí administrativní stránky. Nerespektování Pravidel pro výběr dodavatelů při realizaci výběrových řízení patří mezi nejčastější příčiny nesrovnalostí a to především v oblasti dělení předmětu zakázky, volby špatného druhu řízení, porušení limitů, nedodržení lhůt apod.

Jak se vyhnout případným nesrovnalostem a projekt přivést do zdárného konce? Nutností je nepodcenit pečlivou přípravu projektové žádosti, zejména projektové a zadávací dokumentace, a pečlivé dodržování všech pravidel upravujících zadávání VZ. Důležitá je úzká spolupráce s pověřenými pracovníky ŘO – konzultace změn, řešení problémů, posuny termínů - a důsledné dodržování oznamovací povinnosti vůči poskytovateli dotace. Nezbytná je také kvalitní práce projektového týmu a technického dozoru, precizní vedení administrativních spisů projektu – archivace, zápisy z jednání, písemné konzultace.

„Pravidla pro poskytování dotací jsou natolik složitá, že podle mého názoru je proti lidské přirozenosti, aby je člověk byl schopný naplnit do všech důsledků a je normální a běžné, že se v projektech nějaké chyby mohou vyskytnout,“ říká Gabriela Šulmanová, specialistka na evaluaci projektů, „nicméně je nutné věnovat velkou pozornost tomu, jestli jsou nastaveny veškeré procesy tak, abyste se velkým chybám vyhnuli.“ Postup žádosti a následná realizace projektu je komplikovaný proces, ale do budoucna v rámci přípravy na příští programovací období lze zaznamenat jistou snahu o zjednodušení některých postupů a snížení objemu dokladování.

Další informace o akci naleznete na www.seminaria.cz