Dostanou se do mateřských škol opravdu všechny pětileté děti?

Vydáno: 5 minut čtení

Povinný předškolní rok byl zaveden především kvůli dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mateřské školy nenavštěvují. Mateřské školy dostanou seznamy pětiletých dětí s trvalým bydlištěm, které mají být podle spádových oblastí do škol přednostně přijaty. Na těchto seznamech se ovšem neobjeví jména dětí rodin žijících v azylových domech a na ubytovnách, které sice kritérium podle věku splňují, ale nesplňují kritérium trvalého bydliště. 

Řízení školy onlineMŠMT vydalo 8. března informační materiál ke změnám v předškolním vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona týkající se zavedení povinného roku předškolního vzdělávání. Materiály mají pomoci rodičům, školám i zřizovatelům lépe se orientovat v nových pravidlech zápisů a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Povinný předškolní rok byl zaveden především kvůli dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mateřské školy nenavštěvují. Mateřské školy dostanou seznamy pětiletých dětí s trvalým bydlištěm, které mají být podle spádových oblastí do škol přednostně přijaty. Na těchto seznamech se ovšem neobjeví jména dětí rodin žijících v azylových domech a na ubytovnách, které sice kritérium podle věku splňují, ale nesplňují kritérium trvalého bydliště. Na dotaz, zda v tomto smyslu vydá doporučený postup zřizovatelům, aby situaci těchto rodin zmapovali a znali počty dětí, kterých se toto týká, a případně doporučili jejich přijetí v mateřských školách, MŠMT reagovalo:

Dítě má podle zákona nárok na přijetí v mateřské škole ve školském obvodu určeném podle místa trvalého pobytu. Do jiné mateřské školy tento nárok nemá, ale může být přijato, pokud je v dané mateřské škole dostatečná kapacita.

Platí, že není možné přihlásit trvalý pobyt v azylovém domě, jelikož v jejich případě je klientům poskytováno dočasné ubytování.

Ředitel mateřské školy může zohlednit sociální postavení dítěte a uvést ho jako zvýhodňující kritérium.

Při zvýhodňování dětí sociálně potřebných musí být dbáno na to, aby při rozhodování nevznikaly nedůvodné rozdíly. S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány by v případě potřeby měl ředitel žádat o spolupráci a odborné posouzení sociální potřebnosti jiné správní orgány, zejména orgán sociálně-právní ochrany dítěte.

To taky zdůrazňuje ve svém Doporučení ochránce veřejných práv v rovném přístupu k naplňování práva k předškolnímu vzdělávání.

Rodiče nebudou sankcionováni (?)

Přestože není nijak ošetřeno, aby pětileté dítě bez trvalého bydliště v místě bydliště bylo k předškolnímu vzdělávání opravdu přijato, protože nemá zákonný nárok na místo v mateřské škole tam, kde reálně se svými rodiči, případně jinými zákonnými zástupci, bydlí, tvrdí MŠMT, že tito rodiče/zákonní zástupci v případě nepřijetí jejich dítěte do MŠ nebudou sankcionováni. Dotaz na MŠMT zněl, zda zákonní zástupci dětí žijící v azylových domech a na ubytovnách bez trvalého bydliště v místě bydliště budou sankcionováni, pokud jejich dítě žádná mateřská škola v daném místě nepřijme.

MŠMT:

Jestliže je v obci zřízen azylový dům, je vhodné, aby obec, zřizovatel veřejné mateřské školy, informovala o možnosti pobytu osob i s dětmi předškolního věku v tomto domě ředitele mateřských škol a tyto děti byly v přijímacím řízení zvýhodněny – viz stanovisko veřejné ochránkyně práv. Případně ve spolupráci s OSPOD takovému dítěti místo zajistili. V žádném případě nebude rodič takového dítěte sankcionován.

Komentář EDUin:

Jelikož nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek, není zřejmé, jak bude výše uvedené tvrzení naplněno. Dá se předpokládat, že tyto souvislosti:

  • neexistující nárok na jednoznačně přednostní přijetí dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v místě bydliště
  • nutnost obejít při zápisu více zařízení
  • nutnost spoléhat se na dobrou vůli ředitelek a ředitelů mateřských škol přihlédnout k sociálnímu znevýhodnění rodiny a upřednostnit toto kritérium přijetí například před přijetím mladšího sourozence dítěte, které již mateřskou školu navštěvuje
  • řešení odvolání proti nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
  • řešení případného oznámení o spáchání přestupku

rodinám dětí a dětem ohroženým sociálním vyloučením, kvůli kterým byla plošná povinnost absolvovat předškolní vzdělávání zavedena a kterým mělo být tímto krokem umožněno dosáhnout rovné vzdělávací příležitosti, přístup ke vzdělávání vzhledem k rodinné situaci naopak spíše zkomplikují.

Zdroj: http://www.eduin.cz/clanky/dostanou-se-do-materskych-skol-opravdu-vsechny-petilete-deti/